Course code FYS103

FYS103 Måleteknikk, optikk og sensorer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Achim Kohler
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
96
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter på B-EMF, M-LUN, M-MF, M-BA, M-GEOM, M-IØ, M-MPP, M-VM, B-GEOM</p><p>3.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p><p>Til laboratorieøvelsene vil studenter som har tatt øvelsene tidligere tilbys plass på grupper hvor det er ledig kapasitet.</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset inneholder 6 dager med forelesning og tilsvarende øvinger. Forelesningsstoffet vil blir tema for en underveiseksamen. Det gjennomføres 5 laboratorieøvelser av hver student. Hver laboratorieøvelse tar cirka 3 timer. Etter hver laboratorieøvelse jobber studentene med etterarbeid og rapportskriving. Siste labøvelse leveres som powerpointforedrag.
Læringsutbytte:

Å kjenne prinsipp og virkemåte for noen spektroskopiske måleprinsipper.

Å kunne vurdere måleresultater og måleusikkerhet.

Å kunne gjennomføre feilanalyse.

 Å bli kjent med grunnprinsipper av multivariat data analyse av spektroskopisk data.

Å kunne gi en strukturert presentasjon av måleresultater.

Å kunne lage en skriftlig rapport.

Å kunne presentere resultater muntlig.

Læringsaktiviteter:

Kurset består av:

FORELESNINGER hvor sentrale begrep, teori og eksempler gjennomgås.

REGNEØVINGER med oppgaver som belyser bruk av og forståelse av teori og sentrale begrep.

LABORATORIEARBEID hvor en får ferdighet i bruk av vitenskapelig utstyr og i planlegging og gjennomføring av et eksperiment.

RAPPORTSKRIVING hvor en skal lage skriftlige rapporter med oversiktlig presentasjon av måleresultatene og vurdering av måleresultatene og måleusikkerheten.

FOREDRAG hvor en skal lage en mundlig presentasjon for den siste labøvelsen.

Læringsstøtte:
Canvas vil bli brukt aktivt. Hjelpelærere vil være tilgjengelig utenom strukturert arbeidstid.
Pensum:
Taylor: An Introduction to Error Analysis. Forelesningsnotater om multivariat analyse av spektroskopisk data.
Forutsatte forkunnskaper:
FYS101, FYS102, MATH111, MATH112
Anbefalte forkunnskaper:
STAT-INF110.
Obligatorisk aktivitet:

Alle øvingsoppgavene skal være utført.

Skriftlig underveiseksamen etter forelsenings- og øvingsopplegget må gjennomføres.

1 øvingsrapport uten laboratorietaktivitet må gjennomføres.

5 laboratorieøvelser må gjennomføres.

Skriving av loggbok.

Skriftlig rapport fra minst 5 av de 7 aktivitetene (dvs. 5 laboratorieøvelser, 1 øvingsrapport uten laboratorietaktivitet, 1 underveiseksamen) må være godkjent/bestått.

Ikke godkjente laboratorieøvelser kan ikke leveres inn på nytt samme semester. Underveiseksamen kan heller ikke gjennomføres på nytt samme semester.

Vurderingsordning:
Studenter som har fått godkjent alle 7 obligatoriske aktiviteter (1 underveiseksamen, 5 laboratorierapporter, 1 muntlig/Powerpoint presentasjon) på første forsøk har bestått emnet (og trenger ikke ta avsluttende skriftlig eksamen). Studenter som har fått godkjent minst 5 obligatoriske aktiviteter på første forsøk får gå opp til avsluttende skrftlig eksamen av to timers varighet. Studenter som har fått godkjent mindre enn 5 obligatoriske aktiviteter på første forsøk har ikke bestått emnet og får ikke gå opp til avsluttende skriftelig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
55 timer organisert undervisning. 85 timer kollovering og selvstudium. 10 timer eksamensforberedelser Totalt 150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesning: 17 timer. Øvinger: 23 timer. Laboratorieøvelser: 15 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått