Course code FYS103

FYS103 Måleteknikk, optikk og sensorer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Achim Kohler
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
96
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: B-EMF, M-LUR, M-MF, M-BA, M-GEOM, M-IØ, M-MPP, M-VM, B-GEOM
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset starter med 5 dager med forelesning om formiddagen og regneøvinger på ettermiddagen. Dag 6 starter med underveiseksamen fra 8-10. Om ettermiddagen blir det forelesning om skriving av labrapport. Dagen etter er det øvelse hele dagen med øvingslærer tilstede for å skrive første øverapport. Første øverapport er basert på data som studenten får, dvs. ikke måler selv i laben. Deretter starter det en periode på 8 dager med laboratorietøvelser. Hver student gjør 5 laboratorietøvelser. Hver laboratorieøvelse tar cirka 3 timer. Etter hver laboratorieøvelse jobber studentene med etterarbeid og rapportskriving. Siste labøvelse leveres som powerpointforedrag.
Læringsutbytte:
Å få teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter om måleprinsipper. Å ha oversikt over fysikalsk og geometrisk optikk. Å kjenne prinsipp og virkemåte for noen sensortyper. Å kunne vurdere måleresultater og måleusikkerhet. Å kunne gi en oversiktlig presentasjon av måleresultater. Å kunne lage en skriftlig rapport. Å kunne presentere resultater muntlig.
Læringsaktiviteter:

Kurset består av:

FORELESNINGER hvor sentrale begrep, teori og eksempler gjennomgås.

REGNEØVINGER med oppgaver som belyser bruk av og forståelse av teori og sentrale begrep.

LABORATORIEARBEID hvor en får ferdighet i bruk av vitenskapelig utstyr og i planlegging og gjennomføring av et eksperiment.

RAPPORTSKRIVING hvor en skal lage skriftlige rapporter med oversiktlig presentasjon av måleresultatene og vurdering av måleresultatene og måleusikkerheten.

FOREDRAG hvor en skal lage en mundlig presentasjon for den siste labøvelsen.

Læringsstøtte:
Frontervil bli brukt aktivt. Hjelpelærere vil være tilgjengelig utenom strukturert arbeidstid.
Pensum:
Taylor: An Introduction to Error Analysis. Utvalgte kapitler fra Tipler: Physics.
Forutsatte forkunnskaper:
FYS101, FYS102, MATH111, MATH112
Anbefalte forkunnskaper:
STAT100, FYS102.
Obligatorisk aktivitet:

Alle øvingsoppgavene skal være utført.

Skriftlig underveiseksamen etter forelsenings- og øvingsopplegget må gjennomføres.

1 øvingsrapport uten laboratorietaktivitet må gjennomføres.

5 laboratorieøvelser må gjennomføres.

Skriving av loggbok.

Skriftlig rapport fra minst 5 av de 7 aktivitetene (dvs. 5 laboratorieøvelser, 1 øvingsrapport uten laboratorietaktivitet, 1 underveiseksamen) må være godkjent/bestått.

Ikke godkjente laboratorieøvelser kan ikke leveres inn på nytt samme semester. Underveiseksamen kan heller ikke gjennomføres på nytt samme semester.

Vurderingsordning:
Studenter som har fått godkjent alle 7 obligatoriske aktiviteter (1 underveiseksamen, 5 laboratorierapporter, 1 muntlig/Powerpoint presentasjon) på første forsøk har bestått emnet (og trenger ikke ta avsluttende skriftlig eksamen). Studenter som har fått godkjent minst 5 obligatoriske aktiviteter på første forsøk får gå opp til avsluttende skrftlig eksamen av to timers varighet. Studenter som har fått godkjent mindre enn 5 obligatoriske aktiviteter på første forsøk har ikke bestått emnet og får ikke gå opp til avsluttende skriftelig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
55 timer organisert undervisning. 85 timer kollovering og selvstudium. 10 timer eksamensforberedelser Totalt 150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesning: 17 timer. Øvinger: 23 timer. Laboratorieøvelser: 15 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått