Course code FORNY360

FORNY360 Analyser av fornybare energisystemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Thomas Martinsen
Medvirkende: Bjørn Reidar Langerud
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2022-2023
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Energisystemanalyse omfatter verdikjeden fra energikilder via konvertering til etterspørsel etter energitjenester og teori og øving i metoder for å bestemme hvordan systemet som helhet kan optimaliseres. Analyse av et enkelt energisystem vha beregning, lineær optimering i Excel gjennomføres og presenteres i en individuell innleveringsoppgave. Studentene blir kjent med metode og format for vitenskapelig litteraturstudie gjennom arbeid med relevante artikler. Studentene har anledning til å få tilbakemelding på en studie over relevant litteratur over tema for egen masteroppgave.  
Læringsutbytte:

Kunnskap 

Etter fullført kurs skal studenten kunne:

  • Kunne beskrive energisystemets funksjoner og sammenkopling med lineære likninger.
  • Syntetisere og analysere energisystemer for alternative energiløsninger med hensyn til tekno-økonomiske kriterier og valg av systemgrense. 
  • Anvende metode for framskrivning av etterspørsel etter energitjenester og energibærere, og potensiell påvirkning fra teknologisk utvikling.
  • Forklare forskjellen mellom ulike energi-økonomi-miljø modeller. 
  • Forklare hva som kjennetegner et litteraturstudie basert på vitenskapelige artikler.

Ferdigheter 

  • Studenten skal kunne anvende Excel til å finne læringskurve for en teknologi.
  • Basert på opparbeidet kunnskap og ferdigheter tidligere i studiet, skal studenten mestre skriftlig fremstilling av en tekno-økonomisk analyse.

Generell kompetanse

Samarbeide og gjennomføre et prosjekt i samarbeid med andre studenter, og utføre en presentasjon av innholdet i en vitenskapelig artikkel. 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, innleveringer, presentasjon for klassen.
Læringsstøtte:
Kommentarer og tilbakemeldinger på innleverinsgoppgaver, gjennomgang av øvingsoppgaver i plenum og faglig veiledning i lærers kontortid.
Pensum:
Pensumliste deles ut på første forelesning
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100, BUS230, FORNY350, FORNY240, FORNY300, FORNY310, eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Første forelesning. Oppgaver/øvinger i energisystemanalyse.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (2,5 timer).
Sensor:
Sensor vurderer eksamensbesvarelser.
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
10 stp overlapp med FORN330 (tidligere versjon).
Undervisningstid:
Ca. 100 timer forelesninger, seminarer, forelesninger, øvelser og studentenes presentasjon
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer