Course code FORNY320

FORNY320 Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Hanne Lerche Raadal
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2022-2023
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet vil gi studentene en innføring i europeisk og norsk avfallspolitikk, organisering av avfallssektoren, om mengder og sammensetning av avfallsressurser i Norge, data- og metodegrunnlaget for avfallsstatistikk, ulike behandlingsløsninger for avfall og kvalitetskrav knyttet til gjenvunnet materiale. Avfall er i dag internasjonal handelsvarer og det er viktig å kunne optimere logistikken gjennom verdikjeden. Emnet vil gi en innføring i avfallslogistikk og gi studentene grunnleggende kunnskap om modeller for vurdering av miljø- og ressurseffektivitet ved ulike behandlingsløsninger for avfall. Emnet vil være basert på forelesninger med stort innslag av gjesteforelesere, evt. utferd til relevant anlegg for avfallsbehandling og gjennomgang av relevante artikler i grupper som fremlegges for de andre studentene.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene skal kunne ha inngående kunnskap om:

  • Metodikk og modeller for avfallslogistikk for beregning av klimanytte og økonomi knyttet til behandlingsløsninger for avfall.
  • Avfallspolitikk, forvaltning og bærekraftig utnyttelse av ressurser i avfallet.
  • Hvordan anvendelse av gjenvunnet materiale påvirker miljø- og ressurseffektiviteten til nye produkter, og hvilke krav som stilles for å kunne bruke disse materialene i ulike typer produkter.
  • Forstå avfallsstatistikk som et viktig verktøy for å få oversikt over avfallsressurser i samfunnet.

Ferdigheter

Gjennom undervisning og seminarer skal studentene kunne:

  • Beregne klima-, miljø- og ressurseffekter, samt kost-/nytte av ulike løsninger, herunder transportens betydning for optimale verdikjeder.
  • Analysere og beskrive de ulike aktørenes rolle i avfallssystemet, herunder kommunenes og materialselskapenes funksjon og samspill, så vel som alternative modeller for å organisere avfallssektoren.

Generell kompetanse

Studentene skal kunne formidle og kommunisere organiseringen av avfallssektoren, data- og metodegrunnlaget for avfallsstatistikk, og ulike behandlingsløsninger for avfall og kvalitetskrav knyttet til gjenvunnet materiale. Kurset skal gi studentene god bakgrunn for å få jobb i kommuner, avfallsselskaper, private avfallsbedrifter så vel som nasjonale myndigheter og konsulentselskaper.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, og seminarer.
Læringsstøtte:
Bruk av Canvas. 
Pensum:
Kompendium av tidsskriftartikler, rapporter og utvalgte bokkapitler fra relevant litteratur.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100, FORNY100, FORNY200, eller tilsvarende.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3 timer).
Sensor:
Sensor vurderer et utvalg av eksamensbesvarelsene.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
5 stp overlapp med FORN350 (tidligere versjon). 
Undervisningstid:
30 timer forelesning og 30 timer øving 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer