Course code FORNY310

FORNY310 Bioenergi - marked og bærekraft

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Eirik Jåstad Ogner, Per Kristian Kåreson Lobenz Rørstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2022-2023
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet består av tre hovedtemaer:

 • Bioenergiens rolle i energisystemet
 • Klima- og miljøeffekter av bioenergi
 • Innovasjon og nyskaping i bioenergisektoren

Samlet sett vil emnet gi studenten ett grunnlag for å vurdere bærekraften til ulike typer bioenergi (miljømessige konsekvenser, økonomiske konsekvenser og konsekvenser for samfunnet ellers).

Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:  

Kunnskap:

 • Studenten har avansert kunnskap om sentrale verdikjeder for bioenergi
 • Studenten har spesialisert innsikt i effekter på karbonkretsløp og klima ved bruk av bioenergi
 • Studenten kan analysere samfunnsmessige problemstillinger knyttet til bruk av biomasse til energiformål
 • Studenten kjenner sentrale utfordringer knyttet til innovasjon og nyskaping

Ferdigheter:

 • Studenten kan gjennomføre en selvstendig analyse, inkludert å analysere klimaeffekter av bioenergibruk
 • Studenten kan gjøre kritiske vurderinger av klimaeffektene ved bruk av ulike bioenergiformer
 • Studenten kan analysere innovasjoner innen bioenergi

Generell kompetanse:

 • Studenten kan formidle og drøfte problemstillinger knyttet til økonomiske, teknologiske og klima- og miljømessige sider ved bioenergi
 • Studenten skal kunne kommunisere om faglige problemstillinger som er behandlet i emnet, både med spesialister og til allmenheten
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer, prosjektoppgave og selvstudium.
Læringsstøtte:
Canvas. Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid.
Pensum:
Pensumoversikt vil være tilgjengelig på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
FORNY200, FORNY210, MINA320/MINA321, eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
FORNY150
Obligatorisk aktivitet:
Bestått prosjektoppgave, samt ev. utferd.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen.
Sensor:
Sensor er delaktig i utarbeidelse av eksmensoppgaven og vurderer alle eksamensbesvarelser.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
5 stp overlapp med FORN310 (tidligere versjon). 
Undervisningstid:
25 timer forelesninger og øvingstimer
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bokstavkarakterer