Course code FORNY210

FORNY210 Bioenergi - teknologi og verdikjeder

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Erik Trømborg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2022-2023
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gir en innføring i tekniske, økonomiske og miljømessige aspekter ved bruk av bioenergi til ulike energitjenester. Temaer som behandles i emnet inkluderer:

 • Biomasseressurser - egenskaper og tilgang
 • Biobrensler, brennverdier og forbrenning
 • Teknologier for biobasert varme, kraft og drivstoff
 • Økonomi og marked for bioenergiprodukter
 • Bioenergi og miljøeffekter
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studentene skal etter endt emne ha god oversikt over verdikjeder og teknologier for bioenergi, miljøeffekter og bioenergiens rolle i det norske og globale energisystemet.

Studenten skal:

 • Ha bred kunnskap om tilgang og kostnader av ulike biomasseressurser
 • Kjenne til hvordan biomasse kan konverteres til ulike energitjenester
 • Ha oversikt over hvordan bruk av biomasse påvirker klima og miljø
 • Kunne vurdere hvilken nytte bioenergi har for energisystemet
 • Kjenne til globale utfordringer og muligheter knyttet til bærekraft og bioenergi

Ferdigheter:

 • Kunne beregne brennverdier og energieffektivitet ved ulike biobrensler og bioenergitek-nologier
 • Kunne analysere egenskaper, kostnader og egnethet av ulike biomassetyper
 • Foreta lønnsomhetsberegninger for bioenergiteknologier og prosjekter
 • Beskrive miljøeffekter av ulike bioenergiløsninger

Generell kompetanse:

 • Studentene får trening i å beskrive, analysere og beregne tekniske, økonomiske og systemmessige aspekter ved ulike bioenergiløsninger
 • Studenten skal kunne kommunisere faglige problemstillinger som er behandlet i emnet, både med spesialister og til allmenheten
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvingsoppgaver og selvstudium.
Læringsstøtte:
Canvas. Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid.
Pensum:
Pensumoversikt vil være tilgjengelig på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
FORNY100 eller SKOG100
Anbefalte forkunnskaper:
FORNY200
Obligatorisk aktivitet:
Beståtte øvingsoppgaver, samt ev. utferd.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3 timer).
Sensor:
Sensor er delaktig i utarbeidelse av eksamensoppgaven og vurderer alle eksamensbesvarelser.
Merknader:
Ikke forelesninger kl 8-10 pga pendling. Ønsket tidspunkt tirsdager 12-14  og øving 14-16.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
5 stp overlapp med FORN310.
Undervisningstid:
25 timer med forelesninger og 12 øvingstimer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer