Course code FHV314

FHV314 Lokalt miljøretta helsevern

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Hilde Sylliaas
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Undervisning og vurdering for emnet er i januarblokka.
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: M-FOL og M-FOL-DEL
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet skal dekke kunnskap om utøvelse av lokalt arbeid innen miljøretta helsevern. Dette innebærer kunnskap om perspektiver innen feltet, om aktører og prosesser og en integrering av miljørettet helsevern i lokalt folkehelsearbeid. Videre dekker emnet kunnskap om metoder og tilnærming for en systematisk tilnærming i miljøretta helsevern. Emnet skal gi trening i tverrfaglig samarbeid og vektlegge bidraget fra miljøretta helsevern i samfunnsutviklingen. Emnet skal gi erfaring i å vurdere etiske dilemmaer i arbeidet.
Læringsutbytte:

Etter fullført emne skal studenten

  • Ha inngående kunnskap om begreper, temaområder og oppgaver for miljøretta helsevern
  • Ha inngående kunnskap om lovverk, aktører, planlegging og forvaltning i miljøretta helsevern inkludert tilsyn og beredskap
  • Kunne utarbeide konsekvensutredninger om helsebelastninger
  • Kunne anvende risiko- og sårbarhetsanalyser som verktøy i miljøretta helsevern
  • Forstå og kunne anvende registerdata og statistikk som viser status og utvikling i miljøfaktorer og helsetilstand
  • Kunne diskutere bruken av geografiske informasjonssystemer som verktøy i miljøretta helsevern
  • Kunne identifisere og vurdere etiske problemstillinger og dilemmaer i et innen miljøretta helsevern.
  • Kunne ta utgangspunkt i en lokal utfordring innen miljøretta helsevern og redegjøre for hvordan en utreder, planlegger, gjennomfører og evaluerer denne i samarbeid med relevante sektorer, offentlig og privat
Læringsaktiviteter:
Samlingsbasert med 5-6 hele dager
Læringsstøtte:
Forelesere er tilgjengelige i undervisningsperioden. Canvas vil også benyttes.
Pensum:
Oppgis ved emnestart
Forutsatte forkunnskaper:
.
Anbefalte forkunnskaper:
Som for opptak til masterstudiet i folkehelsevitenskap
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppmøte (80 %) på undervisning og tilstedeværelse på presentasjonsdagene for gruppeoppgavene. Det er også obligatorisk å delta i gruppeoppgaven og den muntlige presentasjonen (30 minutter) av gruppeoppgaven.
Vurderingsordning:
Oppgave: gruppeoppgave teller 100%. Bestått/ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor som vurderer eksamensoppgave og er med på utforming av sensorveiledning
Normert arbeidsmengde:
125 timers arbeid fordelt på samlinger og oppgave
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
25 timer fordelt på samling og restrerende er eget arbeid og gruppeoppgave
Eksamensdetaljer: Gruppeoppgave: Bestått/ Ikke bestått