Detaljer om emnet FHV314

FHV314 Lokalt miljøretta helsevern

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Camilla Martha Ihlebæk
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25
Undervises i periode:
Undervisning og vurdering for emnet er i januarblokka.
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: M-FOL og M-FOL-DEL
Emnets innhold:
Emnet skal dekke kunnskap om utøvelse av lokalt arbeid innen miljøretta helsevern. Dette innebærer kunnskap om perspektiver innen feltet, om aktører og prosesser og en integrering av miljørettet helsevern i lokalt folkehelsearbeid. Videre dekker emnet kunnskap om metoder og tilnærming for en systematisk tilnærming i miljøretta helsevern. Emnet skal gi trening i tverrfaglig samarbeid og vektlegge bidraget fra miljøretta helsevern i samfunnsutviklingen. Emnet skal gi erfaring i å vurdere etiske dilemmaer i arbeidet.
Læringsutbytte:

Etter fullført emne skal studenten

  • Ha inngående kunnskap om begreper, temaområder og oppgaver for miljøretta helsevern
  • Ha inngående kunnskap om lovverk, aktører, planlegging og forvaltning i miljøretta helsevern inkludert tilsyn og beredskap
  • Kunne utarbeide konsekvensutredninger om helsebelastninger
  • Kunne anvende risiko- og sårbarhetsanalyser som verktøy i miljøretta helsevern
  • Forstå og kunne anvende registerdata og statistikk som viser status og utvikling i miljøfaktorer og helsetilstand
  • Kunne diskutere bruken av geografiske informasjonssystemer som verktøy i miljøretta helsevern
  • Kunne identifisere og vurdere etiske problemstillinger og dilemmaer i et innen miljøretta helsevern.
  • Kunne ta utgangspunkt i en lokal utfordring innen miljøretta helsevern og redegjøre for hvordan en utreder, planlegger, gjennomfører og evaluerer denne i samarbeid med relevante sektorer, offentlig og privat
Læringsaktiviteter:
Samlingsbasert med 5 hele dager
Læringsstøtte:
Forelesere er tilgjengelige i undervisningsperioden. Canvas vil også benyttes.
Pensum:
Oppgis ved emnestart
Forutsatte forkunnskaper:
.
Anbefalte forkunnskaper:
Som for opptak til masterstudiet i folkehelsevitenskap
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppmøte (80 %)
Vurderingsordning:
Langsgående. Gruppeoppgave for å belyse en lokal utfordring innen miljøretta helsevern. Skriftlig besvarelse og muntlig framlegg inngår i karakter.
Sensor:
ekstern sensor som vurderer eksamensoppgave og er med på utforming av sensorveiledning
Normert arbeidsmengde:
150 timers arbeid fordelt på samlinger og oppgave
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
30 timer fordelt på samling og restrerende er eget arbeid og gruppeoppgave
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått