Course code FHV310

FHV310 Deltakerorienterte metoder i folkehelsearbeid

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Sheri Lee Bastien, Sheri Lee Bastien
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
24
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka og har vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2008-2009
Siste gang: 2022H
Fortrinnsrett: M-FOL / M-FOL-DEL
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Innføring i deltakerorienterte tilnærminger i forskning og praksis for å fremme folkehelse. Deltakerorienterte tilnærminger er basert på et kritisk epistemologisk perspektiv og har som formål å endre, frigjøre og styrke helseressurser. Eksempler på deltakerorienterte tilnærminger som studentene får kjennskap til er medvirkning, samskaping, styrkebaserte tilnærminger, følgeforskning, aksjonsforskning, photovoice, concept mapping, system thinking, SWOT analyse, mm. Det vil også vektlegges hvordan deltakerorienterte tilnærminger føyer seg inn blant andre evalueringsmetoder i folkehelsearbeid. Studentene skal arbeide med praktisk prosjektarbeid i gruppe på oppdrag fra aktører i lokalmiljøet basert på deltakerorienterte tilnærminger. De skal skrive en rapport til oppdragsgiver hvor det praktiske prosjektet blir beskrevet og diskutert i lys av relevant teori.
Læringsutbytte:

Etter endt emne skal studenten ha tilegnet seg kunnskaper om ulike deltakerorienterte tilnærminger i forskning og praksis innen folkehelsearbeid, slik som følgeforskning, aksjonsforskning og samskaping.

Studentene skal ha utviklet ferdigheter i både skriftlig og muntlig å kunne kommunisere og fasilitere prosjekter i folkehelsearbeid ut fra deltakerorienterte tilnærminger.

Studenten skal ha utviklet kompetanse i deltakerorienterte tilnærminger i folkehelsearbeid, slik som følgeforskning, medvirkning og samskaping som metode. Videre skal de ha utviklet kompetanse i å anvende teori om deltakerorientering i praksis, samarbeide på tvers av profesjoner, aktører og roller i folkehelsearbeidet, ha en holistisk tilnærming i folkehelsearbeid, forholde seg kritisk og konstruktivt til holdninger og verdier i folkehelsearbeid, og kunne kommunisere og fasilitere prosjekter i folkehelsearbeid.

Læringsaktiviteter:
Praktisk prosjektarbeid i gruppe. Forelesninger, seminarer, veiledning og selvstudium skal understøtte utarbeidelse av det praktiske prosjektarbeidet som avsluttes med en prosjektrapport til oppdragsgiver og muntlig framføring for oppdragsgivere.
Læringsstøtte:
Lærere er tilgjengelige på samlinger og via Canvas i mellomperioder.
Pensum:
Vitenskapelige artikler og bøker. Litteraturliste vil foreligge ved oppstart av emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
FHV330 og FHV315.
Obligatorisk aktivitet:
Gjennomføring av praktisk prosjektarbeid i gruppe. Obligatoriske aktiviteter er i tillegg veiledning i gruppe og muntlig framlegg av prosjektet.
Vurderingsordning:
Oppgave. Eksamensoppgaven (skriftelig prosjektrapport) teller 100 %. Bestått/ikke bestått
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner kriterier for, og sensurer prosjektrapporten.
Merknader:
Det presiseres at emnet ikke går i augustblokk. Undervisningen starter opp i løpet av august, men emnet avsluttes i høstparallellen.
Normert arbeidsmengde:
Samlinger på totalt 250 timer. 30 t * 2 uker = 60 timer. For- og etterarbeid til samlinger og selvstudium: 60 timer. Semesteroppgave: 130 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Emnet er samlingsbasert. Ca. 8 dager med felles samlinger (forelesninger, seminarer og veiledning i gruppe).
Eksamensdetaljer: :