Course code EIE311

EIE311 Eiendomsutvikling, kalkyle og verdsetting

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Sølve Bærug
Medvirkende: Knut Boge
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: .
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Introduksjon til kontantstrømsanalyse og nåverdiberegninger av eiendomsutviklingsprosjekter. Avkastningskrav og diskonteringsrente. Avansert verdsetting på mikronivå. Gearing og praktisk finansiering. Portefølger i eiendomsmarkedet. Realopsjoner i eiendom. Utleiestrategier.
Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten har kunnskap om

 • skatt og avgift for næringseiendom
 • hovedtrekk ved leiemarkedet for næringseiendom
 • hovedtrekk ved kostnadskalkyler ved eiendomsutvikling
 • hovedtrekk i avkastningsnivå fra næringseiendom
 • investeringsverdien av utviklingseiendom og næringseiendom
 • begreper innen eiendomsutvikling og verdsetting
 • norsk og engelsk terminologi innen eiendomsutvikling og verdsetting
 • internasjonale standarder for verdsetting
 • grunnleggende urban economics
 • dyp forståelse for risiko og økonomisk avkastning

Ferdigheter:

Studenten kan

 • gjennomføre avansert økonomisk analyse av eiendomsutviklingsprosjekter
 • bruke regneark som verktøy for avanserte økonomiske kalkyler
 • kalkulere konsekvenser av skift ved hjelp av 4Q-modellen
 • raskt finne fram i store informasjonsmengder

Generelle kompetanser:

Studenten

 • kjenner dagens praksis i den norske eiendomsbransjen
 • kan trekke ut relevant informasjon fra bransjenyheter
 • kan reflektere over etiske sider ved eiendomsutvikling
 • kan reflektere over sammenhengen mellom kalkyler, eiendomsutvikling og miljø
Læringsaktiviteter:
Forelesninger ca 4 timer pr uke. Selvstudium.
Læringsstøtte:

Læringsplatform Canvas

Timeplan TimeEdit

Pensum:
David M. Geltner, Norman G. Miller, Jim Clayton, Piet Eichholtz: Commercial Real Estate Analysis and Investments (with CD-ROM) Øvrig kursmateriell: Oversikt over kursmateriell og pensum utleveres ved semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
EIE310 (Eiendomsmarked og analyse) - kan tas samtidig, BUS133 (Excel for økonomer), BUS220 (Investering og finansiering) eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Generelle kunnskaper om eiendom og eiendomsutvikling.
Obligatorisk aktivitet:
Eventuelt bestå test av forutsatt forkunnskap. Obligatorisk frammøte på en andel gjesteforelesninger.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3 timer i eksamensperioden, A-F. Åpen bok-eksamen, alle hjelpemidler tillatt, inkludert egen PC, men ikke ekstern kommunikasjon.
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene. Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse. Eksterne lærere deltar aktivt i revisjonsprosessen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Ca 40 timer forelesninger og fellesveiledning. Ca 50 timer prosjektarbeid/gruppearbeid. Ca 210 timer selvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca 40 timer forelesninger. Ca 2 timer fellesveiledning knyttet til prosjektarbeid, øvinger mv.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått