Course code EIE311

EIE311 Eiendomsutvikling, kalkyle og verdsetting

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Dag Einar Sommervoll, Sølve Bærug
Medvirkende: Harald Bøvre
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen
Første gang: Studieår 2011-2012
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Introduksjon til kontantstrømsanalyse og nåverdiberegninger av eiendomsutviklingsprosjekter. Avkastningskrav og diskonteringsrente. Avansert verdsetting på mikronivå. Gearing og praktisk finansiering. Portefølger i eiendomsmarkedet. Realopsjoner i eiendom. Utleiestrategier.
Læringsutbytte:
Studenten skal kunne anvende økonomiske metoder og kalkyler for avansert analyse av eiendomsutviklingsprosjekter. Studenten skal kjenne terminologi og dagens praksis i den norske eiendomsbransjen.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger ca 4 timer pr uke. Selvstudium. Prosjektarbeid i små grupper.
Læringsstøtte:
Noe veiledning i forbindelse med prosjektarbeid/gruppearbeid
Pensum:
David M. Geltner, Norman G. Miller, Jim Clayton, Piet Eichholtz: Commercial Real Estate Analysis and Investments (with CD-ROM) Øvrig kursmateriell: Oversikt over kursmateriell og pensum utleveres ved semesterstart
Forutsatte forkunnskaper:
TBA270 (Byggesak og prosjektadministrasjon), EIE310 (Eiendomsmarked og analyse), BUS133 (Excel for økonomer), BUS220 (Investering og finansiering) eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Generelle kunnskaper om eiendom og eiendomsutvikling.
Obligatorisk aktivitet:
Eventuelt bestå test av forutsatt forkunnskap. Obligatorisk(e) innlevering(er) av prosjektarbeid.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3 timer i eksamensperioden, A-F. Åpen bok-eksamen, alle hjelpemidler tillatt, inkludert egen PC, men ikke tilgang til ekstern kommunikasjon.
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene. Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse. Eksterne lærere deltar aktivt i revisjonsprosessen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Ca 40 timer forelesninger og fellesveiledning. Ca 50 timer prosjektarbeid/gruppearbeid Ca 210 timer selvstudium
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca 40 timer forelesninger. Ca 2 timer fellesveiledning knyttet til prosjektarbeid, øvinger mv
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått