Course code EIE311

EIE311 Eiendomsutvikling, kalkyle og verdsetting

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Dag Einar Sommervoll
Medvirkende: Sølve Bærug, Harald Bøvre
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: M-EUTV
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Introduksjon til kontantstrømsanalyse og nåverdiberegninger av eiendomsutviklingsprosjekter. Avkastningskrav og diskonteringsrente. Avansert verdsetting på mikronivå. Gearing og praktisk finansiering. Portefølger i eiendomsmarkedet. Realopsjoner. Utleiestrategier.
Læringsutbytte:
Studenten skal kunne anvende økonomiske metoder og kalkyler for avansert analyse av eiendomsutviklingsprosjekter.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger ca 4 timer samlet pr uke. Selvstudium. Prosjektarbeid i små grupper.
Læringsstøtte:
Noe veiledning i forbindelse med prosjektarbeid/gruppearbeid
Pensum:
David M. Geltner, Norman G. Miller, Jim Clayton, Piet Eichholtz: Commercial Real Estate Analysis and Investments (with CD-ROM) Øvrig kursmateriell: Oversikt over kursmateriell og pensum utleveres ved semesterstart
Forutsatte forkunnskaper:
TBA270 (Byggesak og prosjektadministrasjon) og EIE310 (Eiendomsmarked og analyse).
Anbefalte forkunnskaper:
Generelle kunnskaper om eiendom og eiendomsutvikling. BUS133 (Excel for økonomer), BUS220 (Investering og finansiering).
Obligatorisk aktivitet:
Levere godkjent besvarelse ved test av forutsatt forkunnskap. Prosjektarbeid i grupper, levere prosjektrapport som godkjennes.
Vurderingsordning:
-
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene. Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse. Eksterne lærere deltar aktivt i revisjonsprosessen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Ca 50 timer forelesninger og fellesveiledning Ca 125 timer prosjektarbeid/gruppearbeid Ca 125 timer selvstudium
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca 40 timer forelesninger. Ca 10 timer fellesveiledning knyttet til prosjektarbeid, øvinger mv
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått