Course code EIE310

EIE310 Eiendomsmarked og analyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Knut Boge
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
80 undervisningsplasser
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: M-EUTV, M-EIE, M-BYREG
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gir en introduksjon til det norske eiendomsmarkedet (næring og bolig), herunder plansystemet og arealplaners betydning for eiendomsverdiene, grunnleggende urban economics, markedsanalyser, og eiendomsutvikling som prosess og profesjon. Emnet omhandler også tomtesøk, risikohåndtering og arealbasert verdiskaping.

Emnet består av forelesninger, gjesteforelesninger fra sentrale aktører i norsk eiendomsbransje, befaringer, mv. Det vil både være gruppearbeid og individuell oppgaveinnlevering i tilknytning til disse.

Hovedvekten i emnet er en prosjektoppgave (gruppearbeid) som spenner over hele semesteret, der hver gruppe skal identifisere et eiendomsutviklingsobjekt (tomt) og analysere dette ut fra planskapte forutsetninger og muligheter, markedspotensialer i området og ut fra dette skissere hva man mener er beste kommersielle utnyttelse av valgt tomt. I emnet vektlegges studentenes evne til selvstendig arbeid og praktisk anvendelse av teoriene med tilhørende implikasjoner.

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten har

 • kunnskap om eiendomsmarkedet i Norge (næring og bolig)
 • grunnleggende kunnskap om urban economics
 • kunnskap om plansystemet, regulerings- og rekkefølgebestemmelser
 • kunnskap om hvordan plansystemet, regulerings- og rekkefølgebestemmelser kan gi grunnlag for planskapte verdier og arealbasert verdiskaping
 • grunnleggende kunnskap om risikohåndtering
 • kunnskap om beste kommersielle utnyttelse av en eiendom
 • kunnskap om eiendomsutvikling som prosess
 • kunnskap om eiendomsutvikling som profesjon
 • kunnskap om hvordan profesjonelle eiendomsutviklere resonnerer og agerer

Ferdigheter:

Studenten kan

 • samle, analysere og drøfte relevant informasjon for å identifisere potensielt interessante eiendomsutviklingsobjekter
 • gjennomføre overordnede markedsanalyser for eiendomsutviklingsprosjekter
 • utarbeide skissemessige konsepter for eiendomsutviklingsprosjekter i tidlig fase
 • gjennomføre risikoanalyser og utarbeide overordnede planer for håndtering av risiko i eiendomsutviklingsprosjekter
 • gjennomføre interessentanalyser og utarbeide overordnede planer for håndtering av interessenter i eiendomsutviklingsprosjekter
 • utarbeide grunnleggende kalkyler for eiendomsutviklingsprosjekter i tidlig fase

Generelle kompetanser:

Studenten kan

 • reflektere kritisk om den tidlige fasen i eiendomsutviklingsprosjekter
 • forstå implikasjonene for en eiendomsutvikler av informasjon som brukes for å selge inn eiendomsutviklingsprosjekter
 • reflektere over etiske spørsmål vedrørende eiendomsutvikling og verdsetting av eiendom
 • utveksle synspunkter på og erfaringer fra eiendomsutviklingsprosjekter med andre fagpersoner og bidra til utvikling av god praksis
Læringsaktiviteter:
Forelesninger ca. 4 timer samlet pr uke. Selvstudium. Prosjektarbeid i små grupper. Individuell teorioppgave.
Læringsstøtte:
 • Faglig veiledning (begrenset) etter behov og til avsatte tider veiledning i forbindelse med prosjektarbeid/gruppearbeid.
 • Læringsplatform Canvas
 • Timeplan TimeEdit
Pensum:
Oversikt over pensumlitteratur og kursmateriell utleveres ved semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kompetanse innen investeringsanalyse, makroøkonomiske emner, markedsanalyse, utdanning tilsvarende bachelor.
Obligatorisk aktivitet:
 • Prosjektarbeid i grupper, herunder
  • samarbeidskontrakt for prosjektarbeidet
  • prosjektskisse
  • presentasjon i plenum
  • prosjektoppgave
 • Individuell teorioppgave

I løpet av semester får studentene tilbud om å delta i utferd. Dette er ikke obligatorisk, men deltagelse i utferd bidrar erfaringsmessig til større læringsutbytte.

Vurderingsordning:

Oppgave (gruppevis prosjektoppgave).

Obligatoriske oppgaver må være bestått. Avsluttende prosjektoppgave bedømmes på skala A-F og teller 100% til endelig karakter.

Sensor:

Alle prosjektoppgavene vurderes av ekstern- og intern sensor.

Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferansene.

Normert arbeidsmengde:
Totalt 250 timer, herav ca. 50 timer forelesninger og fellesveiledning. Ca. 125 timer prosjektarbeid/gruppearbeid og ca. 75 timer selvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Ca 40 timer forelesninger. Ca 10 timer fellesveiledning og presentasjon knyttet til prosjektarbeidet.
Eksamensdetaljer: Gruppeoppgave: Bokstavkarakterer