Course code EIE310

EIE310 Eiendomsmarked og analyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Knut Boge
Medvirkende: Terje Holsen, Sølve Bærug
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
80 undervisningsplasser
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: M-EUTV, M-EIE
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gir en introduksjon til det norske eiendomsmarkedet (næring og bolig), herunder plansystemet og arealplaners betydning for eiendomsverdiene, grunnleggende urban economics, markedsanalyser, og eiendomsutvikling som prosess og profesjon. Emnet omhandler også tomtesøk, risikohåndtering og arealbasert verdiskaping.

Emnet består av forelesninger, gjesteforelesninger fra sentrale aktører i norsk eiendomsbransje, befaringer, mv. Det vil både være gruppearbeid og individuell oppgaveinnlevering i tilknytning til disse.

Hovedvekten i emnet er en prosjektoppgave (gruppearbeid) som spenner over hele semesteret, der hver gruppe skal identifisere et eiendomsutviklingsobjekt (tomt) og analysere dette ut fra planskapte forutsetninger og muligheter, markedspotensialer i området og ut fra dette skissere hva man mener er beste kommersielle utnyttelse av valgt tomt. Emnet vektlegger en stor grad av selvstendighet.

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten har

 • kunnskap om eiendomsmarkedet i Norge (næring og bolig)
 • grunnleggende kunnskap om urban economics
 • kunnskap om plansystemet, regulerings- og rekkefølgebestemmelser
 • kunnskap om hvordan plansystemet, regulerings- og rekkefølgebestemmelser kan gi grunnlag for planskapte verdier og arealbasert verdiskaping
 • grunnleggende kunnskap om risikohåndtering
 • kunnskap om beste kommersielle utnyttelse av en eiendom
 • kunnskap om eiendomsutvikling som prosess
 • kunnskap om eiendomsutvikling som profesjon
 • kunnskap om hvordan profesjonelle eiendomsutviklere resonnerer og agerer

Ferdigheter:

Studenten kan

 • samle, analysere og drøfte relevant informasjon for å identifisere potensielt interessante eiendomsutviklingsobjekter
 • gjennomføre overordnede markedsanalyser for eiendomsutviklingsprosjekter
 • utarbeide skissemessige konsepter for eiendomsutviklingsprosjekter i tidlig fase
 • gjennomføre risikoanalyser og utarbeide overordnede planer for håndtering av risiko i eiendomsutviklingsprosjekter
 • gjennomføre interessentanalyser og utarbeide overordnede planer for håndtering av interessenter i eiendomsutviklingsprosjekter
 • utarbeide grunnleggende kalkyler for eiendomsutviklingsprosjekter i tidlig fase

Generelle kompetanser:

Studenten kan

 • forstå implikasjonene sett fra en eiendomsutviklers perspektiv av informasjon som brukes for å selge inn eiendomsutviklingsprosjekter
 • reflektere kritisk om den tidlige fasen i eiendomsutviklingsprosjekter
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til utvikling av god praksis
Læringsaktiviteter:
Forelesninger ca. 4 timer samlet pr uke. Selvstudium. Prosjektarbeid i små grupper. Individuell teorioppgave.
Læringsstøtte:
Faglig veiledning (begrenset) etter behov og til avsatte tider veiledning i forbindelse med prosjektarbeid/gruppearbeid.
Pensum:

Geltner, D. M., Miller, N. G., Clayton, J. & Eichholtz, P. (2014). Commercial real estate: analysis & investments. 3. utg. Mason, OH: On Course Learning

Oversikt over kursmateriell og pensum utleveres ved semesterstart.

Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kompetanse innen investeringsanalyse, makroøkonomiske emner, markedsanalyse, utdanning tilsvarende bachelor.
Obligatorisk aktivitet:
 • Prosjektarbeid i grupper, herunder
  • samarbeidskontrakt for prosjektarbeidet
  • prosjektskisse
  • presentasjon i plenum
  • prosjektoppgave
 • Individuell teorioppgave

I løpet av semester får studentene tilbud om å delta i utferd. Dette vil ikke være obligatorisk. Men det anbefales å delta i utferd fordi dette bidrar til større læringsutbytte og hjelper til å løse oppgave.

Vurderingsordning:
Prosjektoppgave.
Sensor:

Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene.

Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse.

Normert arbeidsmengde:
Ca. 50 timer forelesninger og fellesveiledning. Ca. 125 timer prosjektarbeid/gruppearbeid. Ca. 125 timer selvstudium
Opptakskrav:
GSK.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca 40 timer forelesninger. Ca 10 timer fellesveiledning og presentasjon knyttet til prosjektarbeid.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått