Course code EIE310

EIE310 Eiendomsmarked og analyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Medvirkende: Terje Holsen, Sølve Bærug
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: M-EUTV, M-EIE
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
 • Introduksjon til det norske eiendomsmarkedet, herunder:
  • Eiendomsutvikling som prosess 
  • Grunnleggende urban economics
  • Markedsanalyser i eiendomsmarkedet
  • Arealplaners betydning for eiendomsverdiene
 • Gjesteforelesninger fra ulike eiendomsutviklingsaktører bl.a. innen næring og bolig, analyse av potensielle utviklingsprosjekter, tomtesøk, risikohåndtering, arealbasert verdiskaping
 • Individuell teorioppgave
 • Markedsanalyse i et selvvalgt område (selvstudium)

Emnet består av forelesninger, gjesteforelesninger fra sentrale aktører i norsk eiendomsbransje, befaringer, mv. Det vil både være gruppearbeid og individuell oppgaveinnlevering i tilknytning til disse.

Hovedvekten i emnet er en prosjektoppgave (gruppearbeid) som spenner over hele semesteret. Hver gruppe skal identifisere et eiendomsutviklingsobjekt (tomt) og analysere dette ut fra planskapte forutsetninger og muligheter, markedspotensialer i området og ut fra dette skissere hva man mener er beste kommersielle utnyttelse av valgt tomt. Emnet vektlegger en stor grad av selvstendighet.

Læringsutbytte:
I EIE310 får studenten en oversikt over eiendomsmarkedet i Norge inkludert de ulike delmarkeder. Studenten får kunnskap og ferdigheter som hjelper dem til å identifisere og forstå de viktigste faktorene som spiller inn på eiendomsmarkedene, og kunne anvende dette i analyser av lokale eiendomsmarkeder. Studenten skal kjenne til eiendomsutvikling som prosess, samt arbeide med konkrete eiendommer, men hypotetiske utviklingsscenarioer. 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger ca. 4 timer samlet pr uke. Selvstudium. Prosjektarbeid i små grupper. Individuell teorioppgave.
Læringsstøtte:
Faglig veiledning (begrenset) etter behov og til avsatte tider veiledning i forbindelse med prosjektarbeid/gruppearbeid. 
Pensum:

Geltner, D. M., Miller, N. G., Clayton, J. & Eichholtz, P. (2014). Commercial real estate: analysis & investments. 3. utg. Mason, OH: On Course Learning

Oversikt over kursmateriell og pensum utleveres ved semesterstart.

Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kompetanse innen investeringsanalyse, makroøkonomiske emner, markedsanalyse, utdanning tilsvarende bachelor.
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:
 • Prosjektarbeid i grupper, herunder
  • samarbeidskontrakt for prosjektarbeidet
  • prosjektskisse
  • presentasjon i plenum
  • prosjektoppgave
 • Individuell teorioppgave
 • Utferd
Vurderingsordning:
Prosjektoppgave.
Sensor:

Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene.

Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse.

Normert arbeidsmengde:
Ca. 50 timer forelesninger og fellesveiledning. Ca. 125 timer prosjektarbeid/gruppearbeid. Ca. 125 timer selvstudium
Opptakskrav:
GSK.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca 40 timer forelesninger. Ca 10 timer fellesveiledning og presentasjon knyttet til prosjektarbeid.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått