Course code EIE310

EIE310 Eiendomsmarked og analyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Terje Holsen
Medvirkende: Sølve Bærug
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: M-EUTV
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
1. Introduksjon til det norske eiendomsmarkedet. Kort om planens betydning for eiendomsverdiene. Eiendomsutvikling som prosess. Grunnleggende urban economics. 2. Gjesteforelesninger fra ulike eiendomsutviklingsaktører bl.a. innen næring og bolig, tomtesøk og eiendomsutvikling i en kommune 3. Markedsanalyse i et område gruppen selv velger (selvstudium)
Læringsutbytte:
Studenten skal ha oversikt over eiendomsmarkedet i Norge inkludert de ulike delmarkeder. Studenten skal kjenne til de viktigste faktorene som spiller inn på eiendomsmarkedene, og kunne gjøre analyser av lokale eiendomsmarkeder. Studenten skal kjenne til eiendomsutvikling som prosess.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger ca. 4 timer samlet pr uke. Selvstudium. Prosjektarbeid i små grupper.
Læringsstøtte:
Noe veiledning i forbindelse med prosjektarbeid/gruppearbeid
Pensum:

Geltner, D. M., Miller, N. G., Clayton, J. & Eichholtz, P. (2014). Commercial real estate: analysis & investments. 3. utg. Mason, OH: On Course Learning

Oversikt over kursmateriell og pensum utleveres ved semesterstart

Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kompetanse innen investeringsanalyse, makroøkonomiske emner, markedsanalyse, utdanning tilsvarende bachelor
Obligatorisk aktivitet:
Prosjektarbeid i grupper, inkludert innleveringer, samarbeidskontrakt for prosjektarbeidet og presentasjon i plenum. Utferd. 
Vurderingsordning:
Prosjektoppgave.
Sensor:

Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene.

Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse.

Normert arbeidsmengde:
Ca. 50 timer forelesninger og fellesveiledning. Ca. 125 timer prosjektarbeid/gruppearbeid. Ca. 125 timer selvstudium
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca 40 timer forelesninger. Ca 10 timer fellesveiledning og presentasjon knyttet til prosjektarbeid.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått