Course code EIE310

EIE310 Eiendomsmarked og analyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Medvirkende: Sølve Bærug, Berit Irene Nordahl
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: M-EUTV
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

1. Introduksjon til det norske eiendomsmarkedet. Kort om planens betydning for eiendomsverdiene. Eiendomsutvikling som prosess 2. Gjesteforelesninger fra ulike eiendomsutviklingsaktører bl.a. innen næring og bolig, tomtesøk og eiendomsutvikling i en kommune 3. Markedsanalyse i et område gruppen selv velger (selvstudium)


Læringsutbytte:
Studenten skal ha oversikt over eiendomsmarkedet i Norge inkludert de ulike delmarkeder. Studenten skal kjenne til de viktigste faktorene som spiller inn på eiendomsmarkedene, og kunne gjøre analyser av lokale eiendomsmarkeder. Studenten skal kjenne til eiendomsutvikling som prosess.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger ca 4 timer samlet pr uke. Selvstudium. Prosjektarbeid i små grupper.
Læringsstøtte:
Noe veiledning i forbindelse med prosjektarbeid/gruppearbeid
Pensum:
David M. Geltner, Norman G. Miller, Jim Clayton, Piet Eichholtz Commercial Real Estate Analysis and Investments (with CD-ROM) Øvrig kursmateriell: Markedsrapporter fra aktører innen næringseiendom Oversikt over kursmateriell og pensum utleveres ved semesterstart
Forutsatte forkunnskaper:

Grunnleggende kompetanse innen investeringsanalyse, makroøkonomiske emner, markedsanalyse, utdanning tilsvarende bachelor


Anbefalte forkunnskaper:
Innføring i metodefag og vitenskapsanalyse.
Obligatorisk aktivitet:
Prosjektarbeid i grupper inkludert innleveringer.  Utferd. Presentasjon av prosjektarbeid.
Vurderingsordning:
Prosjektoppgave. Studenten skal i prosjektoppgaven gi en oversikt over eiendomsmarkedet inkludert delmarkeder i et eksempelområde, og vise evne til selvstendig analyse av dette markedet med de verktøy som presenteres i emnet.
Sensor:

Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene.

Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse.

Merknader:
Kurset gir studentene en oversikt over prosessen i eiendomsutvikling og markedsanalyse for eiendom.
Normert arbeidsmengde:
Ca 50 timer forelesninger og fellesveiledning Ca 125 timer prosjektarbeid/gruppearbeid Ca 125 timer selvstudium
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca 40 timer forelesninger. Ca 6 timer fellesveiledning knyttet til prosjektarbeid.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått