EIE306 Forhandlinger og konflikthåndtering

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Knut Boge

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Kunnskap om hvordan analysere og håndtere situasjoner der partene har sammenfallende og/eller motstridende interesser og der det kan være gjensidige avhengigheter mellom partene er viktig for blant andre jordskiftedommere, eiendomsutviklere, grunnerververe og ansatte i kommunal forvaltning. Studentene får undervisning i konfliktanalyse og konfliktforståelse, samt de etiske aspektene ved forhandlinger og konfliktløsning. Bruk av rollespill er en sentral del av undervisningen i dette emnet. Det forventes at studentene deltar aktivt i rollespillene og i evalueringene i etterkant av disse.

Dette lærer du

Kunnskaper:

Studenten har

 • grunnleggende kunnskap om goder, interesser, preferanser og informasjon
 • grunnleggende kunnskap om konflikter og kilder til konflikter
 • grunnleggende kunnskap om beslutningsteori og spillteori
 • kunnskap om forhandlingsteori

Ferdigheter:

Studenten kan

 • analysere situasjoner og beslutningsprosesser, herunder betydningen av utformingen av prosedyrer og dagsorden
 • planlegge, gjennomføre og lede forhandlinger for å håndtere konflikter og/eller etablere holdbare avtaler mellom partene

Generelle kompetanser:

Studenten kan

 • forstå betydningen av tilgangen til informasjon
 • reflektere kritisk om prosedyrenes og dagsordens betydning
 • reflektere kritisk om hvordan håndtere konflikter
 • reflektere kritisk om hvordan organisere, gjennomføre og lede forhandlinger
 • reflektere over etiske spørsmål i forhandlinger og konflikthåndtering
 • utveksle synspunkter på og erfaringer fra forhandlinger og konflikthåndtering med andre fagpersoner og bidra til utvikling av god praksis
 • Forelesninger, seminar og rollespill.
 • Pensum:

  • Nurmi, Hannu (2017). Models of Political Economy. Routledge (Open Access),
  • Rognes, J. K. (2015), Forhandlinger, Universitetsforlaget, 4. utgave

  Tilleggslitteratur:

  • Domstoladministrasjonen, (2007), Utkast til etiske retningslinjer for dommere. www.domstol.no/globalassets/upload/da/internett/domstol.no/om-domstolene/utkast-etiske-prinsipper.pdf, s. 71-79 (Kun om forliksforhandlinger og rettsmekling).
  • Rognes, J.K. og Sky, P.K. (2003), Intervention methods in land disputes. European Planning Studies, Vol. 11(8), s. 965-978.
  • Rognes, J.K. og Sky, P.K. (2007), Konfliktløsning og fast eiendom - eksisterende og nye arenaer. I Ravna, Ø. (red). Areal og eiendomsrett, Universitetsforlaget, s. 511-530.
  • Schelling, T.P. (1980), The Strategy of Conflict, Harvard University Press, s. 3-161 (Kap1-5).
  • Tyler, T. R. (2000), Social Justice: Outcome and Procedure, International journal of psychology, Vol. 35 (2), s. 117-125.
  • Vegdirektoratet, (1999), Etiske retningslinjer for grunnerverv. Håndbok R730. www.vegvesen.no/_attachment/61481
 • Grunnleggende kompetanse innen investeringsanalyse, mikro- og makroøkonomiske emner, markedsanalyse, utdanning tilsvarende bachelor.
 • Skriftlig eksamen 3,5 timer som teller 100 % av total karakter. Karakterregel A-F.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar ved vurdering av den skriftlige eksamen.
  • Obligatorisk deltagelse på oppstartseminaret.
  • Obligatorisk deltakelse på de forelesningene/seminarene som inneholder rollespill.
  • Skriftlig ukeoppgave

  Detaljert semestertimeplan vil bli opplyst ved semesterstart på Canvas.

 • Forelesninger: 12 timer

  Seminarer, rollespill, klasseøvinger: 27 timer

 • Studenter ved Master i Eiendom og Master i eiendomsutvikling
 • GSK