Course code EIE306

EIE306 Konfliktbehandling, megling og forhandling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Helen Elisabeth Elvestad
Medvirkende: Per Kåre Sky
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: Studenter ved Master i Eiendom.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet har fokus på konflikthåndtering gjennom mekling og forhandling. Studentene lærer seg gjennom seminar og rollespill anvendelse av forhandlings- og meklingsteori. Særlig er fokuset rettet mot situasjoner som blant annet jordskiftedommere, eiendomsutviklere, grunnerververe og ansatte i kommunal forvaltning møter i sin arbeidssituasjon. Det blir også forelest om mekling og forhandling i praksis ved grunnervervsforhandlinger, i jordskifteretten (både innenfor rammene av tvistelova kapittel 8 I Minnelig løsning og mekling og kapittel 8 II Rettsmekling) og ved kommunal oppmåling av eiendom. Studentene får undervisning i konfliktanalyse og konfliktforståing, samt de etiske aspektene ved mekling og forhandlinger. Bruk av rollespill er en sentral del av undervisningen i dette emnet. Det ventes at studentene deltar aktivt i rollespill og evaluering i etterkant av disse. I tillegg får studentene undervisning i hvordan en skriver og bygger opp en vitenskapelig artikkel.
Læringsutbytte:

Formålet med emnet er å gi studentene teoretisk og praktisk forståelse av forhandlinger og mekling. Studentene skal være fortrolige med grunnleggende begreper innen forhandlings- og meklingsteorien. De skal også kjenne til utfordringer og uenigheter innenfor fagene.

Studentene skal, som en del av vurderingen i emnet, evne å skrive en fagartikkel om en aktuell problemstilling fra emnet. Studentene ventes selv å finne fram til problemstilling, innenfor tema konflikthåndtering/mekling/forhandling, og å finne aktuell litteratur til denne.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminar og rollespill.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Pensum:

 • Rognes, J. K. (2015), Forhandliger, Universitetsforlaget, 4. utgave
 • Vindeløv, V. (2013), Konfliktmægling, en refleksiv modell,
 • Rognes, J.K. og Sky, P.K. (2007), Konfliktløsning og fast eiendom ¿ eksisterende og nye arenaer. I Ravna, Ø. (red). Areal og eiendomsrett, Universitetsforlaget, s. 511-530.
 • Bernt, C., Mykland, S. og Sky, P.K. (2014), Evaluering av rettsmekling i jordskifterettene 2012. Sentrale funn, problemstillinger og implikasjoner. Lov og Rett, vol. 53, 6, 2014, s. 334¿359.

Tilleggslitteratur:

 • Austbø, A. og Engebretsen, G. (2006), Mekling i rettskonflikter, Cappelen Akademisk Forlag, 2. utgave, Kapittel 2, 3 og 4.
 • Mykland, S., Rognes, J., Sky, P.K., Hoddevik, C.L. og Laskemoen, L.M. (2009), En studie av rettsforlik i norske tingretter. Kart og Plan, Vol. 69(4), s. 236-244.
 • Rognes, J.K. og Sky, P.K. (2003), Intervention methods in land disputes. European Planning Studies, Vol. 11(8), s. 965-978.
 • Domstoladministrasjonen, (2007), Utkast til etiske retningslinjer for dommere. https://www.domstol.no/globalassets/upload/da/internett/domstol.no/om-domstolene/utkast-etiske-prinsipper.pdf, s. 71-79 (Kun om forliksforhandlinger og rettsmekling).
 • Vegdirektoratet, (1999), Etiske retningslinjer for grunnerverv. Håndbok R730. http://www.vegvesen.no/_attachment/61481
 • Tyler, T. R. (2000), Social Justice: Outcome and Procedure, International journal of psychology, Vol. 35 (2), s. 117-125.
 • Mykland, S. (2010), Særmøter som rasjonelle myter? ¿ en analyse av særmøtenes omfang og mekleres atferd I rettslige meklinger, Tidsskrift for Rettsvitenskap, Vol. 123 (2), s. 288-326.

Ytterligere tilleggslitteratur vil kunne bli nødvendig i forbindelse med artikkelskriving.

Forutsatte forkunnskaper:
EIE100/101 for EIE, samt JUS201, JUS220 
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk deltakelse på en del av øvelsene. Dette vil bli opplyst ved semesterstart. 
Vurderingsordning:
Semesteroppgave skrevet som artikkel med utgangspunkt i forfatterinstruksjonene til et aktuelt fagtidsskrift. Semesteroppgaven teller 40 % av total karakter. Skriftlig eksamen teller 60 % av total karakter. Begge benytter karakter A-F.
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av semesteroppgaven og på den skriftlige eksamen
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse
Overlapp:
-
Undervisningstid:

Forelesninger: 12 t.

Seminarer, rollespill, klasseøvinger: 32 t

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått