Course code EIE306

EIE306 Konfliktbehandling, megling og forhandling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Helen Elisabeth Elvestad
Medvirkende: Per Kåre Sky
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: Studenter ved Master i Eiendom.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet har fokus på konflikthåndtering gjennom mekling og forhandling. Studentene lærer seg gjennom seminar og rollespill anvendelse av forhandlings- og meklingsteori. Særlig er fokuset rettet mot situasjoner som blant annet jordskiftedommere, eiendomsutviklere, grunnerververe og ansatte i kommunal forvaltning møter i sin arbeidssituasjon. Det blir også forelest om mekling og forhandling i praksis ved grunnervervsforhandlinger, i jordskifteretten (både innenfor rammene av tvistelova kapittel 8 I Minnelig løsning og mekling og kapittel 8 II Rettsmekling) og ved kommunal oppmåling av eiendom. Studentene får undervisning i konfliktanalyse og konfliktforståing, samt de etiske aspektene ved mekling og forhandlinger. Bruk av rollespill er en sentral del av undervisningen i dette emnet. Det ventes at studentene deltar aktivt i rollespill og evaluering i etterkant av disse. I tillegg får studentene undervisning i hvordan en skriver og bygger opp en vitenskapelig artikkel, i samsvar med eksamensformen
Læringsutbytte:

Formålet med emnet er å gi studentene teoretisk og praktisk forståelse av forhandlinger og mekling. Studentene skal være fortrolige med grunnleggende begreper innen forhandlings- og meklingsteorien. De skal også kjenne til utfordringer og uenigheter innenfor fagene.

Studentene skal, som en del av vurderingen i emnet, evne å skrive en fagartikkel om en aktuell problemstilling fra emnet. Studentene ventes selv å finne fram til problemstilling, innenfor tema konflikthåndtering/mekling/forhandling, og å finne aktuell litteratur til denne.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminar og rollespill.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Pensum:

  • Rognes, J. K. (2015), Forhandlinger, Universitetsforlaget, 4. utgave
  • Rognes, J.K. og Sky, P.K. (2007), Konfliktløsning og fast eiendom, eksisterende og nye arenaer. I: Ravna, Ø. (red.). Areal og eiendomsrett, Universitetsforlaget, s. 511-530.
  • Bernt, C., Mykland, S. og Sky, P.K. (2014), Evaluering av rettsmekling i jordskifterettene 2012. Sentrale funn, problemstillinger og implikasjoner. Lov og Rett, vol. 53(6), 2014, s. 334-359.

Ytterligere pensumlitteratur vil bli opplyst ved semesterstart.

Forutsatte forkunnskaper:
EIE100/101 for EIE, samt JUS201, JUS220 
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk deltakelse på minst 80 % av forelesningene som inkluderer rollespill eller andre øvelser der studentene deltar.
Vurderingsordning:
Semesteroppgave skrevet som artikkel med utgangspunkt i forfatterinstruksjonene til et aktuelt fagtidsskrift. Omfang ca. 5 000 ord. Karakter A-F.
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av semesteroppgaven.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse
Overlapp:
-
Undervisningstid:

Forelesninger: 12 t.

Seminarer, rollespill, klasseøvinger: 32 t

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått