Course code EIE306

EIE306 Konfliktbehandling, prosjekt- og prosesstyring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: By- og regionplanlegging, eiendomsfag, eiendomsutvikling.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Når emnet har fått betegnelsen konfliktbehandling, prosjekt- og prosesstyring er det fordi de prosessene og prosjektene vi arbeider med ofte er preget av konflikt i en eller annen form, i alle fall når vi tolker begrepet konflikt utvidende, i betydningen interessemotsetninger. Tematisk har emnet tre hovedkomponenter:

(1) Teoritilfang, vesentlig institusjonell teori og teori om transaksjonskostnader, forstått som strategiske elementer som virker ledende på aktørers adferd i de prosesser som utgjør emnets kjernedeler.

(2) Metoder og fremgangsmåter for håndtering av konflikter, samt organisering av prosjekter for gjennomføring av tidsavgrensede oppgaver.

Ledelse, prosjekt- og prosesstyring, innen areal-/byplanlegging og eiendomsfag.

(3) En viktig forutsetning i emnet er følgende: De prosesser og prosjekter det her er tale om er slike som profesjonene innen våre fag normalt er involverte i, og som studentene forutsettes å ha basiskunnskap om på dette nivået.

Noe repetisjon og sammenfatning av kunnskap fra tidligere emner som danner grunnlag for dette emnet. Det kan her bli aktuelt med individuelle opplegg i form av litteratur som må leses.

Innføring i teorigrunnlag, bl. a. om institusjoner og transaksjonskostnader som rammevilkår for konfliktbehandling og prosesstyring. For noen studenter vil dette også ha karakter av gjenoppfriskning.

Stikkord for innhold:

Teoretisk og praktisk metodekunnskap i konflikthåndtering:

a. Innføring i forhandling seminar med øvinger (obligatorisk)

b. Forhandlinger som integrert strategi for verdiskaping i et marked.

c. Forhandlinger med utgangspunkt i forvaltningsbasert/domstolsbasert beslutningsmakt/myndighetsutøvelse.

d. Forhandlinger som mekanisme for fordeling av retter og plikter med henblikk på å oppnå fornuftige løsninger.

e. Megling

f. Høringer og ulike former for strukturert informasjonsformidling

Prosjektorganisering og beslutningsprosesser

g. Prosjektarbeid i alminnelighet

h. Prosjektorganisering og samhandling

i. Prosjektledelse og -styringsverktøy

Læringsutbytte:
For studentene er læringsmålet etter fullført emne at de skal kjenne de viktigste metodene for: Konfliktbehandling i form av forhandling, megling, strukturerte høringer vurdert i forhold til konfliktens art samt organisatoriske og institusjonelle forutsetninger for beslutningsprosessen. Ledelse av forskjellige beslutningsorienterte prosesser innenfor rammene av en profesjonell utøvelse av planlegging og eiendomsfag. I dette ligger også metoder og fremgangsmåter for organisering og ledelse av prosjekter i forbindelse med myndighetsutøvelse og innenfor offentlige organisasjoner. Etter fullført emne skal studentene ha ervervet seg basisferdigheter for: (1) Profesjonell deltakelse i håndtering av konflikter med særlig vekt på forhandling, megling og høringer. (2) Planlegging og etablering av prosjektorganisasjoner. (3) Prosjekt og prosessledelse.
Læringsaktiviteter:
Undervisningsopplegget består av forelesninger, obligatoriske øvinger, tilrettelegging av litteratur, seminarer, og veiledning ved skriving av semesteroppgaven. Kunnskapstilegningen vil da tilsvarende bestå av deltakelse i undervisningen, lesing, skriving av semesteroppgave og å søke veiledning. Det er forutsatt at studentene leser og tilegner seg kunnskaper etter hvert i emnet.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensum vil være tilgjengelig i fronterrommet nærmere oppstart.
Forutsatte forkunnskaper:
APL250 for BY-REG studenter og EIE100/101 for EIE og EIEUTV studenter, samt JUS201, JUS220 (for alle)
Obligatorisk aktivitet:
Klasseøvinger og seminar i forhandlingsteknikk. Innlevering av semesteroppgave (denne må være godkjent før gjennomføring av avsluttende eksamen).
Vurderingsordning:
Skriftlig avsluttende eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av individuelle oppgaver fra alle eksaminandene og levert eksamensbesvarelse. Det legges stor vekt på å få en sensor som er villig til å gå inn i en rolle som medspiller i kvalitetssikringen.Sensor informeres systematisk og grundig om emnets mål, innhold opplegg og gjennomføring,og trekkes inn i utformingen av eksamensoppgavene. Til slutt gjennomføres en samtale mellom sensor, lærere og ev. et lite antall studenter.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Totalt 300 t., fordelt på: 1. Litteraturstudier inkl. forelesn.: 190 t. 2. Seminarer, etc. med forbered.og evaluer. 30 t. 3. Øvingsarbeid: 80 t.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
1. Forelesninger: 26 t. 2. Seminarer, kollokvier, klasseøvinger: 20 t. 3. Obligatorisk individuelt øvingsarbeid: 80 t.
Eksamensdetaljer: Oppgave: A - E / Ikke bestått