Course code EIE306

EIE306 Konfliktbehandling, megling og forhandling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Helen Elisabeth Elvestad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2012-2013
Siste gang: 2023V
Fortrinnsrett: Studenter ved Master i Eiendom
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet har fokus på konflikthåndtering gjennom mekling og forhandling. Studentene lærer seg gjennom seminar og rollespill anvendelse av forhandlings- og meklingsteori. Særlig er fokuset rettet mot situasjoner som blant annet jordskiftedommere, eiendomsutviklere, grunnerververe og ansatte i kommunal forvaltning møter i sin arbeidssituasjon. Det blir også forelest om mekling og forhandling i praksis ved grunnervervsforhandlinger, i jordskifteretten (både innenfor rammene av tvistelova kapittel 8 I Minnelig løsning og mekling og kapittel 8 II Rettsmekling). Studentene får undervisning i konfliktanalyse og konfliktforståing, samt de etiske aspektene ved mekling og forhandlinger. Bruk av rollespill er en sentral del av undervisningen i dette emnet. Det ventes at studentene deltar aktivt i rollespill og evaluering i etterkant av disse. 
Læringsutbytte:
Formålet med emnet er å gi studentene teoretisk og praktisk kompetanse innen forhandling og mekling. Det legges opp til at studentene skal få øvet sine ferdigheter innen forhandling og mekling gjennom ulike rollespill, Studentene skal også opparbeide seg kunnskap innen forhandlings- og meklingsteorien, samt være fortrolig med grunnleggende teoretiske begreper
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminar og rollespill.
Læringsstøtte:
Pensum:

Pensum:

 • Rognes, J. K. (2015), Forhandliger, Universitetsforlaget, 4. utgave
 • Vindeløv, V. (2016), Konfliktmægling, en refleksiv modell,
 • Rognes, J.K. og Sky, P.K. (2007), Konfliktløsning og fast eiendom ¿ eksisterende og nye arenaer. I Ravna, Ø. (red). Areal og eiendomsrett, Universitetsforlaget, s. 511-530.
 • Bernt, C., Mykland, S. og Sky, P.K. (2014), Evaluering av rettsmekling i jordskifterettene 2012. Sentrale funn, problemstillinger og implikasjoner. Lov og Rett, vol. 53, 6, 2014, s. 334¿359.

Tilleggslitteratur:

 • Austbø, A. og Engebretsen, G. (2006), Mekling i rettskonflikter, Cappelen Akademisk Forlag, 2. utgave, Kapittel 2, 3 og 4.
 • Mykland, S., Rognes, J., Sky, P.K., Hoddevik, C.L. og Laskemoen, L.M. (2009), En studie av rettsforlik i norske tingretter. Kart og Plan, Vol. 69(4), s. 236-244.
 • Rognes, J.K. og Sky, P.K. (2003), Intervention methods in land disputes. European Planning Studies, Vol. 11(8), s. 965-978.
 • Domstoladministrasjonen, (2007), Utkast til etiske retningslinjer for dommere. https://www.domstol.no/globalassets/upload/da/internett/domstol.no/om-domstolene/utkast-etiske-prinsipper.pdf, s. 71-79 (Kun om forliksforhandlinger og rettsmekling).
 • Vegdirektoratet, (1999), Etiske retningslinjer for grunnerverv. Håndbok R730. http://www.vegvesen.no/_attachment/61481
 • Tyler, T. R. (2000), Social Justice: Outcome and Procedure, International journal of psychology, Vol. 35 (2), s. 117-125.
 • Mykland, S. (2010), Særmøter som rasjonelle myter? En analyse av særmøtenes omfang og mekleres atferd I rettslige meklinger, Tidsskrift for Rettsvitenskap, Vol. 123 (2), s. 288-326.

Ytterligere tilleggslitteratur vil kunne bli nødvendig i forbindelse med artikkelskriving.

Forutsatte forkunnskaper:
EIE100/101 for EIE, samt JUS201, JUS220 
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk deltakelse på de forelesninger som inneholder rollespill. Ca. 6 ganger. Detaljert semestertimeplan vil bli opplyst ved semesterstart på Canvas. 
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3,5 timer som teller 100 % av total karakter. Karakterregel A-F.
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av den skriftlige eksamen.
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse
Undervisningstid:

Forelesninger: 10 timer

Seminarer, rollespill, klasseøvinger: 32 timer

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer