Course code EIE302

EIE302 Jordskiftearbeid

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Per Kåre Sky
Medvirkende: Terje Holsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-EIE
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet inneholder 4 hoveddeler:

  • Forelesinger i jordskiftelov
  • Forelesninger i materielt jordskifte/ problemanalyse- og løsning ved jordskifte
  • Øvinger med obligatorisk innlevering (2 stk.)
Læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten:

-har inngående kunnskap om de materielle sidene ved et jordskifte i alle dets faser.

- har inngående kunnskap om de ulike sakstypene og hvordan disse behandles av jordskifterettene.

Ferdigheter

Kandidaten:

- kan vurdere om vilkårene for å fremme og behandle en jordskiftesak er til stede for gitte situasjoner.

- kan utføre parts- og problemanalyser.

- kan utarbeide jordskifteplaner og anvende ulike støtteverktøy for dette.

- kan vurdere ulike former for jordskifteregnskap.

Generell kompetanse

Kandidaten:

- kan anvende kunnskapen om jordskifte i praktisk problemløsning og analyse.

- kan finne frem til og anvende relevant jordskiftefaglig litteratur og rettsavgjørelser i sine analyser.

Læringsaktiviteter:
Forelesinger. Obligatorisk øvingsarbeid, dels inne og dels i felt.
Læringsstøtte:

Faglig veiledning knyttet til øvingsoppgavene.

Læringsplatform Canvas

Timeplan TimeEdit

Pensum:
  • Sky, P.K. og Bjerva, Ø.J. (2018). Innføring i jordskifterett. Universitetsforlaget.
  • Bjerva, Ø.J., Holth, F., Reiten, M., Sky, P.K. og Aasen, I. (2022). Jordskifteloven kommentarutgave. Universitetsforlaget. 2. utgave
  • Øvrig pensum legges ut i Canvas ved semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
EIE101, EIE222, JUS311.
Anbefalte forkunnskaper:
EIE320, JUS320
Obligatorisk aktivitet:
To øvingsoppgaver som må være godkjent før eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3,5 timer)
Sensor:

Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene.

En legger stor vekt på å få sensor som er villig til å gå inn i en rolle som medspiller i kvalitetssikringen, og en har samme sensor over flere år, slik at sammenlikning over tid blir mulig. Sensor informeres systematisk og grundig om emnets mål, innhold opplegg og gjennomføring,og trekkes inn i utformingen av eksamensoppgavene. Sluttlig gjennomføres en samtale mellom sensor, lærere og ev. et lite antall studenter.

Normert arbeidsmengde:
40 timer forelesinger. 30 timer veiledet øvingsarbeid. 50 timer selvstendig øvingsarbeid. 50 timer øvingsarbeid i gruppe. 80 timer selvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Ca. 40 timer forelesinger. Ca. 30 timer veiledet øvingsarbeid. Ca. 100 timer øvingsarbeid.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidlerLovsamling. Særtrykk av jordskifteloven. Ordbok (kun for fremmedspråklige). Vanlige skrivesaker.
LOVDATA Tilgang til Lovdata Pro
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer