Course code EIE222

EIE222 Verdsetting av fast eiendom

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Sølve Bærug
Medvirkende: Håvard Steinsholt
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Grunnleggende teori (forelesninger) om verdsetting, verdimål: ca. 35 %. Praktisk verdsetting av boliger, næringseiendommer, jord, skog, bygninger, utmark mm., verdsetting av hel eller deler av eiendom ved markedstransaksjoner: ca. 60 %. Ulike tilgrensende temaer som eierskifte, festeavtaler mv.: ca. 5 % . Forelesninger om praktisk verdsetting er koordinert med arbeid med prosjektoppgave(r).
Læringsutbytte:

Kunnskap: 

Etter fullført emne har studenten i forhold til verdsetting av fast eiendom kunnskap om:

 • særtrekk ved fast eiendom
 • begreper og terminologi
 • verdsettingsformål og hvem som verdsetter
 • organisering og internasjonale standarder
 • hvordan markedsverdi dannes av preferanser og informasjon
 • inngående kunnskap om sammenligningsmetoden
 • investeringsmetoden, residualmetoden, profittmetoden og kostnadsmetoden
 • hvilken verdsettingsmetode som bør benyttes

Ferdigheter:

Etter fullført emne kan studenten, når tilstrekkelig informasjon er kjent:

 • vurdere markedsverdien av en boligeiendom
 • vurdere markedsverdien av en næringseiendom
 • vurdere investeringsverdien av dyrket mark etter skjematisk metode
 • vurdere investeringsverdien av skog etter skjematisk metode

Generell kompetanse:

Etter fullført emne kan studenten:

 • bruke referanser i en rapport
 • kritisk vurdere en verdivurdering av fast eiendom
 • reflektere over etiske sider ved verdsetting
Læringsaktiviteter:
Emnet bygger i hovedsak på gruppearbeid med prosjektoppgave i kombinasjon med forelesninger.
Læringsstøtte:
 • Noe veiledning i prosjektoppgaven.
 • Læringsplatform Canvas
 • Timeplan TimeEdit
Pensum:

Bærug, S. (2017). Verdsetting av fast eiendom - en innføring. Universitetsforlaget.

Oversikt over støttelitteratur deles ut på første forelesning.

Forutsatte forkunnskaper:
EIE100 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av prosjektplan, samt en eller flere utferder. Utferdene kan bli lagt utenfor de oppsatte timene.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering med gruppearbeid og avsluttende innleveringsoppgave.
Sensor:

Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene.

Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse.

Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: ca. 30 timer. Utferd: ca. 5 timer. Fellesveiledninger ca. 5 t. Selvstudium : ca. 130 timer. Gruppearbeider: ca. 130 timer.
Opptakskrav:
GSK.
Undervisningstid:
30 timer forelesning. Ca. 4-6 t obligatorisk utferd. 4-6 timer strukturert fellesveiledning i prosjektoppgaven(e).
Eksamensdetaljer: :