Detaljer om emnet EIE222

EIE222 Verdsetting av fast eiendom

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Sølve Bærug
Medvirkende: Håvard Steinsholt
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Emnets innhold:
Grunnleggende teori (forelesninger) om verdsetting, verdimål: ca. 35 %. Praktisk verdsetting av boliger, næringseiendommer, jord, skog, bygninger, utmark mm., verdsetting av hel eller deler av eiendom ved markedstransaksjoner: ca. 60 %. Ulike tilgrensende temaer som eierskifte, festeavtaler mv.: ca. 5 % . Forelesninger om praktisk verdsetting er koordinert med arbeid med prosjektoppgave(r).
Læringsutbytte:

Kunnskap: 

Etter fullført emne har studenten i forhold til verdsetting av fast eiendom kunnskap om:

 • særtrekk ved fast eiendom
 • begreper og terminologi
 • verdsettingsformål og hvem som verdsetter
 • organisering og internasjonale standarder
 • hvordan markedsverdi dannes av preferanser og informasjon
 • inngående kunnskap om sammenligningsmetoden
 • investeringsmetoden, residualmetoden, profittmetoden og kostnadsmetoden
 • hvilken verdsettingsmetode som bør benyttes

Ferdigheter:

Etter fullført emne kan studenten, når tilstrekkelig informasjon er kjent:

 • vurdere markedsverdien av en boligeiendom
 • vurdere markedsverdien av en næringseiendom
 • vurdere investeringsverdien av dyrket mark etter skjematisk metode
 • vurdere investeringsverdien av skog etter skjematisk metode

Generell kompetanse:

Etter fullført emne kan studenten:

 • bruke referanser i en rapport
 • kritisk vurdere en verdivurdering av fast eiendom
 • reflektere over etiske sider ved verdsetting
Læringsaktiviteter:
Emnet bygger i hovedsak på gruppearbeid med prosjektoppgave i kombinasjon med forelesninger.
Læringsstøtte:
 • Noe veiledning i prosjektoppgaven.
 • Læringsplatform Canvas
 • Timeplan TimeEdit
Pensum:

Bærug, S. (2017). Verdsetting av fast eiendom - en innføring. Universitetsforlaget.

Oversikt over støttelitteratur deles ut på første forelesning.

Forutsatte forkunnskaper:
EIE100 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av prosjektplan, samt en eller flere utferder. Utferdene kan bli lagt utenfor de oppsatte timene.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering med gruppearbeid og avsluttende innleveringsoppgave.
Sensor:

Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene.

Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse.

Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: ca. 30 timer. Utferd: ca. 5 timer. Fellesveiledninger ca. 5 t. Selvstudium : ca. 130 timer. Gruppearbeider: ca. 130 timer.
Opptakskrav:
GSK.
Undervisningstid:
30 timer forelesning. Ca. 4-6 t obligatorisk utferd. 4-6 timer strukturert fellesveiledning i prosjektoppgaven(e).
Eksamensdetaljer: Oppgave: A - E / Ikke bestått