Course code EIE222

EIE222 Verdsetting av fast eiendom

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Sølve Bærug
Medvirkende: Håvard Steinsholt
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Grunnleggende teori (forelesninger) om verdsetting, verdimål: ca. 35 %. Praktisk verdsetting av boliger, næringseiendommer, jord, skog, bygninger, utmark mm., verdsetting av hel eller deler av eiendom ved markedstransaksjoner: ca. 60 %. Ulike tilgrensende temaer som eierskifte, festeavtaler mv.: ca. 5 % . Forelesninger om praktisk verdsetting er koordinert med arbeid med prosjektoppgave(r).
Læringsutbytte:

Kunnskap: 

Etter fullført emne har studenten i forhold til verdsetting av fast eiendom kunnskap om:

 • særtrekk ved fast eiendom
 • begreper og terminologi
 • verdsettingsformål og hvem som verdsetter
 • organisering og internasjonale standarder
 • hvordan markedsverdi dannes av preferanser og informasjon
 • inngående kunnskap om sammenligningsmetoden
 • investeringsmetoden, residualmetoden, profittmetoden og kostnadsmetoden
 • hvilken verdsettingsmetode som bør benyttes

Ferdigheter:

Etter fullført emne kan studenten, når tilstrekkelig informasjon er kjent:

 • vurdere markedsverdien av en boligeiendom
 • vurdere markedsverdien av en næringseiendom
 • vurdere investeringsverdien av dyrket mark etter skjematisk metode
 • vurdere investeringsverdien av skog etter skjematisk metode

Generell kompetanse:

Etter fullført emne kan studenten:

 • bruke referanser i en rapport
 • kritisk vurdere en verdivurdering av fast eiendom
 • reflektere over etiske sider ved verdsetting
Læringsaktiviteter:
Emnet bygger i hovedsak på gruppearbeid med prosjektoppgave i kombinasjon med forelesninger.
Læringsstøtte:
 • Noe veiledning i prosjektoppgaven.
 • Læringsplatform Canvas
 • Timeplan TimeEdit
Pensum:
 • Bærug, S. (2017). Verdsetting av fast eiendom - en innføring. Universitetsforlaget.
 • Oversikt over støttelitteratur deles ut på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
EIE100 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
For å få bedømmelse, må studenten innen en oppgitt tidsfrist ha levert prosjektplan som tilfredsstiller kravene til denne, samt deltatt på det antall korte utferder (i nærområdet) som blir oppgitt ved oppstart av emnet. Utferdene vil så langt mulig bli lagt på de klokkeslett emnet er timeplanlagt.
Vurderingsordning:
Gruppearbeid og avsluttende innleveringsoppgave.
Sensor:

Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene.

Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse.

Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: ca. 30 timer. Utferd: ca. 4 timer. Fellesveiledninger ca. 6 t. Selvstudium : ca. 100 timer. Gruppearbeider: ca. 110 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
30 timer forelesning. Ca. 4 t utferd. 6 timer strukturert fellesveiledning i prosjektoppgaven.
Eksamensdetaljer: Oppgave: Bokstavkarakterer