Course code EIE202

EIE202 Eiendomshistorie

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Håvard Steinsholt
Medvirkende: Per Kåre Sky, Einar Anders Hegstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ubegrenset
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen
Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Det blir forelest i følgende tema, som også følges opp via øvringserbeider:

 • Innledning - eiendomsteori
 • Allmenn historisk ramme
 • Jordeie og jordleie i middelalderen og framover
 • Garddelinga
 • Overgangen til bondesjøleie
 • Husmannsvesenet
 • Småbrukspolitikk og bureising på 18- og 19-hundretalet, og utviklinga i eie- og leieforholda i landbruket frå 1945 til i dag
 • Hovedtrekk i utviklinga av eiendomsregistersystema i Norge
 • Teigdeling, sameier og allmenninger 
 • Jordskifte
 • Urban eigedomshistorie
 • Nordland, Troms og Finnmark
 • Allemannsretter 
 • Ekspropriasjon og offentlige anlegg
Læringsutbytte:
Studentene skal kjenne til viktige utviklingslinjer og fakta i norsk eiendomshistorie, i ulike landsdeler og i bygd og by, som underlag for profesjonsutøving i eiendomsfag og arealplanlegging. Studentene skal kjenne til de viktigste utviklingslinjene i tid og rom med hensyn på de tema som blir tatt opp, i samsvar med emneoversikten. De skal kjenne hoveddraga i norsk historisk eiendomsgeografi, og de skal kunne bruke og forstå de mest vanlige dokumenttypene i eiendomsfaget, så som kjøpekontrakter, skjøter, delingsforretninger, utskiftingsforretninger og kart, i sin historiske samanheng.
Læringsaktiviteter:
 • Lesing av lærebok og anbefalt litteratur i tilknytning til tema som blir tatt opp.
 • Forelesninger
 • Øvingsoppgaver
 • Filmen "Havråtunet"
Læringsstøtte:
 • Hjelpelærere bidrar med gjennomgang og kommentarer til studentenes øvingsarbeider. Veiledning og spørsmålsbesvarelse knyttet til oppsatte forelesninger.
 • Læringsplatform Canvas
 • Timeplan TimeEdit
Pensum:
Sevatdal, H. (2017). Eigedomshistorie, Universitetsforlaget. 485 sider
Anbefalte forkunnskaper:
EIE100 eller EIE101
Obligatorisk aktivitet:
4 øvingsoppgaver hvorav 3 må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen: 3,5 timer.
Sensor:
Ekstern sensor fra faghistorikermiljø deltar med vurdering av alle besvarelser. Sensor deltar også i kvalitetssikring av emnet; opplegg, litteratur mm. En prøver å ha samme sensor over flere år, slik at sammenlikning over tid blir mulig. Sensor blir systematisk og grundig informert om emnets mål, innhold, opplegg og gjennomføring, og blir trukket inn i utforminga av eksamensoppgavene.
Normert arbeidsmengde:
Forelesing: ca. 40 timerSelvstudium: ca. 210 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Ca. 30 forelesninger
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer