Course code EIE202

EIE202 Eiendomshistorie

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Håvard Steinsholt
Medvirkende: Per Kåre Sky, Einar Anders Hegstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ubegrenset
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen
Første gang: Studieår 2012-2013
Emnets innhold:

Det blir forelest i følgende tema, som også følges opp via øvringserbeider:

 • Innledning - eiendomsteori
 • Allmenn historisk ramme
 • Jordeie og jordleie i middelalderen og framover
 • Garddelinga
 • Overgangen til bondesjøleie
 • Husmannsvesenet
 • Småbrukspolitikk og bureising på 18- og 19-hundretalet, og utviklinga i eie- og leieforholda i landbruket frå 1945 til i dag
 • Hovedtrekk i utviklinga av eiendomsregistersystema i Norge
 • Teigdeling, sameier og allmenninger 
 • Jordskifte
 • Urban eigedomshistorie
 • Nordland, Troms og Finnmark
 • Allemannsretter 
 • Ekspropriasjon og offentlige anlegg
Læringsutbytte:
Studentene skal kjenne til viktige utviklingslinjer og fakta i norsk eiendomshistorie, i ulike landsdeler og i bygd og by, som underlag for profesjonsutøving i eiendomsfag og arealplanlegging. Studentene skal kjenne til de viktigste utviklingslinjene i tid og rom med hensyn på de tema som blir tatt opp, i samsvar med emneoversikten. De skal kjenne hoveddraga i norsk historisk eiendomsgeografi, og de skal kunne bruke og forstå de mest vanlige dokumenttypene i eiendomsfaget, så som kjøpekontrakter, skjøter, delingsforretninger, utskiftingsforretninger og kart, i sin historiske samanheng.
Læringsaktiviteter:
 • Lesing av lærebok og anbefalt litteratur i tilknytning til tema som blir tatt opp.
 • Forelesninger
 • Øvingsoppgaver
 • Filmen "Havråtunet"
Læringsstøtte:
 • Hjelpelærere bidrar med gjennomgang og kommentarer til studentenes øvingsarbeider. Veiledning og spørsmålsbesvarelse knyttet til oppsatte forelesninger.
 • Læringsplatform Canvas
 • Timeplan TimeEdit
Pensum:
Sevatdal, H. (2017). Eigedomshistorie, Universitetsforlaget. 485 sider
Anbefalte forkunnskaper:
EIE100 eller EIE101
Obligatorisk aktivitet:
4 øvingsoppgaver hvorav 3 må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen: 3,5 timer.
Sensor:
Ekstern sensor fra faghistorikermiljø deltar med vurdering av alle besvarelser. Sensor deltar også i kvalitetssikring av emnet; opplegg, litteratur mm. En prøver å ha samme sensor over flere år, slik at sammenlikning over tid blir mulig. Sensor blir systematisk og grundig informert om emnets mål, innhold, opplegg og gjennomføring, og blir trukket inn i utforminga av eksamensoppgavene.
Normert arbeidsmengde:
Forelesing: ca. 40 timerSelvstudium: ca. 210 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Ca. 30 forelesninger
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: Hjemmeeksamen: A - E / Ikke bestått