Course code EIE202

EIE202 Eiendomshistorie

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Håvard Steinsholt
Medvirkende: Einar Anders Hegstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ubegrenset
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Det blir forelest i følgende tema:

 • Innledning - eiendomsteori
 • Allmenn historisk ramme
 • Jordeie og jordleie i middelalderen og framover
 • Garddelinga
 • Overgangen til bondesjøleie
 • Husmannsvesenet
 • Småbrukspolitikk og bureising på 18- og 19-hundretalet, og utviklinga i eie- og leieforholda i landbruket frå 1945 til i dag
 • Hovedtrekk i utviklinga av eiendomsregistersystema i Norge
 • Teigdeling, sameier og allmenninger 
 • Jordskifte
 • Urban eigedomshistorie
 • Nordland, Troms og Finnmark
 • Allemannsretter 
 • Ekspropriasjon og offentlige anlegg
Læringsutbytte:
Studentene skal kjenne til viktige utviklingsliner og fakta i norsk eigedomshistorie, i ulike landsdeler og i bygd og by, som underlag for profesjonsutøving i eigedomsfag og arealplanlegging. Studentene skal kjenne til de viktigeste utviklingslinjene i tid og rom m.h.p. de tema som blir tatt opp, i samsvar med emneoversikten. Dei skal kjenne hoveddraga i norsk historisk eigedomsgeografi, og dei skal kunne bruke og forstå dei mest vanlege dokumenttypane i eigedomsfaget, så som kjøpekontraktar, skøyter, delingsforretningar, utskiftingsforretningar og kart, i sin historiske samanheng.
Læringsaktiviteter:
 • Lesing av lærebok og anbefalt litteratur i tilknytning til tema som blir tatt opp.
 • Forelesninger
 • Øvingsoppgaver
 • Filmen "Havråtunet"
Læringsstøtte:

Hjelpelærere bidrar med gjennomgang og kommentarer til studentenes øvingsarbeider. Veiledning og spørsmålsbesvarelse knyttet til oppsatte forelesninger.

Læringsplatform Canvas

Timeplan TimeEdit

Pensum:
Sevatdal, H. (2017). Eigedomshistorie, Universitetsforlaget. 485 sider
Anbefalte forkunnskaper:
EIE100 eller EIE101
Obligatorisk aktivitet:
4 øvingsoppgaver som må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftleg eksamen: 3,5 timer.
Sensor:
Ekstern sensor fra faghistorikermiljø deltar med vurdering av alle besvarelser. Sensor deltar også i kvalitetssikring av emnet; opplegg, litteratur mm. En prøver å ha samme sensor over flere år, slik at sammenlikning over tid blir mulig. Sensor blir systematisk og grundig informert om emnets mål, innhold, opplegg og gjennomføring, og blir trukket inn i utforminga av eksamensoppgavene.
Normert arbeidsmengde:
Forelesing: ca. 40 timerSelvstudium: ca. 220 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Tidligere EIE102, 10 stp
Undervisningstid:
Ca. 30 forelesninger
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått