Course code EIE101

EIE101 Innføring i eiendomsfag I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Einar Anders Hegstad
Medvirkende: Knut Boge, Sølve Bærug, Håvard Steinsholt
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
.Nei.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: .
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet har syv hovedtema: 1) Eiendomsteori. 2) Eiendomsforhold, eiendomsgeografi og jordpolitisk regelverk. 3) Eiendomsutvikling, 4) Verdsetting av fast eiendom. 5) Grunnerverv og ekspropriasjon, 6) Jordskifterettens arbeid, 7) Eiendomsdanning og eiendomsregistrering. Temaene foreleses hver for seg med til sammen fem obligatoriske øvingsoppgaver som skal løses ved eget studium. Det gis tilbakemelding på besvarelsene.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten har:

 • grunnleggende kunnskap om eiendomsteori og eiendomsteoretiske begrep.
 • grunnleggende kunnskap om eiendomsforhold og eiendomsgeografi i Norge.
 • grunnleggende kunnskap om eiendomsutvikling.
 • grunnleggende kunnskap om det jordpolitiske lovsystemet.
 • grunnleggende kunnskap om verdsetting og ulike takster i lovverket
 • grunnleggende kunnskap om grunnerverv og ekspropriasjon.
 • grunnleggende kunnskap om jordskifterettens arbeid
 • grunnleggende kunnskap om eiendomsdanning og eiendomsregistrering i Norge.

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • drøfte grunnleggende spørsmål som knytter seg til eiendomsteori og eiendomsteoretiske begrep, eiendomsforhold og eiendomsgeografi i Norge, eiendomsutvikling, det jordpolitiske lovsystemet, verdsetting og ulike takster i lovverket, grunnerverv og ekspropriasjon, jordskifterettens arbeid, samt eiendomsdanning og eiendomsregistrering i Norge.

Generell kompetanse:

Studenten kan

 • forstå og utveksle grunnleggende synspunkter med andre fagpersoner på forhold som knytter seg til eiendomsteori og eiendomsteoretiske begrep, eiendomsforhold og eiendomsgeografi i Norge, eiendomsutvikling, det jordpolitiske lovsystemet, verdsetting og ulike takster i lovverket, grunnerverv og ekspropriasjon, jordskifterettens arbeid, samt eiendomsdanning og eiendomsregistrering i Norge.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Øvingsoppgaver. Selvstudium.
Læringsstøtte:

Læringsplatform Canvas

Timeplan i TimeEdit

Pensum:
 • Korsvolla, K., Sevatdal, H. & H. Steinsholt 2004. Eiendomsforhold i utmark og næringsutvikling. Serie B, rapport B1/2004.
 • Sevatdal, Hans, Sky P. K. & E. Berge 2019. Eigedomsteori: innføring i samfunnsvitskapleg teoritilfang for utøving av eigedomsfag.
 • Bærug, S. 2017. Verdsetting av fast eiendom - En innføring. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Hegstad, E. 2007. Eiendomsregistrering og økonomisk utvikling. I: Areal og             eiendomsrett, Ravna, Ø. (red). S. 223-238. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Langbach, T. 2009. Jordskiftedomstolene og de alminnelige domstolene - likheter og ulikheter. I: Ø. Ravna (red.); Perspektiver på jordskifte, s. 35-48. Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo.

Øvrige referanser blir lagt ut på Canvas.

Forutsatte forkunnskaper:
Ingen
Anbefalte forkunnskaper:
Ingen.
Obligatorisk aktivitet:
5 obligatoriske øvingsoppgaver som danner grunnlaget for mappevurderingen.
Vurderingsordning:

Mappevurdering med karakterregel: Bestått/Ikke-bestått.

5 obligatoriske øvingsoppgaver. Alle oppgaver må være godkjent for å få emnet bestått.

Sensor:
Leikny Gammelmo
Merknader:
Emnet er undervisningsmessig parallelt med EIE100
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger: 50 timer. Øvingsoppgaver og tilbakemelding på disse, lesing og selvstendig arbeid: 75 timer.

Sum: 125 timer (5 studiepoeng)

Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Studiepoengreduksjon: EIE100 5 sp EIE225 5 sp EIE226 5 sp.
Undervisningstid:
Forelesninger: 50 timer. Øvingsoppgaver og tilbakemelding på disse.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått