Course code EIE100

EIE100 Innføring i eiendomsfag II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Einar Anders Hegstad
Medvirkende: Knut Boge, Sølve Bærug, Håvard Steinsholt
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ingen
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: 1. klasse Master i Eiendom
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Augustblokk: Sammen med APL100, og er den første delen av EIE100. Undervisningen i august er bygget opp med forelesninger, individuelle oppgaver og gruppebaserte oppgaver som er typiske for studieretningene By- og regionplanlegging og Eiendom. Det vil bli arrangert en 2-4 dagers utferd samt flere kortere ekskursjoner. På utferdene vil man fokusere på faglig tilnærming til areal- og eiendomsproblematikk via lokale faglige foredrag, faglige diskusjoner, øvinger og framleggelser. Et case-relatert gruppearbeid framlegges i plenum. Det vil bli gitt rom for studieveiledning og studietilpasninger. 

Høstparallell: Parallellen har syv hovedtema: 1) Eiendomsteori. 2) Eiendomsforhold, eiendomsgeografi og jordpolitisk regelverk. 3) Eiendomsutvikling, 4) Verdsetting av fast eiendom. 5) Grunnerverv og ekspropriasjon, 6) Jordskifterettens arbeid, 7) Eiendomsdanning og eiendomsregistrering. Temaene foreleses hver for seg med til sammen fem obligatoriske øvingsoppgaver som skal løses ved eget studium. Det gis tilbakemelding på besvarelsene.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten har:

 • grunnleggende kunnskap om eiendomsteori og eiendomsteoretiske begrep.
 • grunnleggende kunnskap om eiendomsforhold og eiendomsgeografi i Norge.
 • grunnleggende kunnskap om eiendomsutvikling.
 • grunnleggende kunnskap om det jordpolitiske lovsystemet.
 • grunnleggende kunnskap om verdsetting og ulike takster i lovverket
 • grunnleggende kunnskap om grunnerverv og ekspropriasjon.
 • grunnleggende kunnskap om jordskifterettens arbeid
 • grunnleggende kunnskap om eiendomsdanning og eiendomsregistrering i Norge.

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • drøfte grunnleggende spørsmål som knytter seg til eiendomsteori og eiendomsteoretiske begrep, eiendomsforhold og eiendomsgeografi i Norge, eiendomsutvikling, det jordpolitiske lovsystemet, verdsetting og ulike takster i lovverket, grunnerverv og ekspropriasjon, jordskifterettens arbeid, samt eiendomsdanning og eiendomsregistrering i Norge.

Generell kompetanse:

Studenten kan

 • forstå og utveksle grunnleggende synspunkter med andre fagpersoner på forhold som knytter seg til eiendomsteori og eiendomsteoretiske begrep, eiendomsforhold og eiendomsgeografi i Norge, eiendomsutvikling, det jordpolitiske lovsystemet, verdsetting og ulike takster i lovverket, grunnerverv og ekspropriasjon, jordskifterettens arbeid, samt eiendomsdanning og eiendomsregistrering i Norge.
Læringsaktiviteter:

Augustblokk: Forelesninger, individuelle og gruppebaserte oppgaver, utferder.

Høstparallell: Forelesninger. Øvingsoppgaver. Selvstudium.

Læringsstøtte:

Læringsplatform Canvas

Timeplan i TimeEdit

Pensum:
 • Korsvolla, K., Sevatdal, H. & H. Steinsholt 2004. Eiendomsforhold i utmark og næringsutvikling. Serie B, rapport B1/2004.
 • Sevatdal, Hans, Sky P. K. & E. Berge 2019. Eigedomsteori: innføring i samfunnsvitskapleg teoritilfang for utøving av eigedomsfag.
 • Bærug, S. 2017. Verdsetting av fast eiendom - En innføring. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Hegstad, E. 2007. Eiendomsregistrering og økonomisk utvikling. I: Areal og             eiendomsrett, Ravna, Ø. (red). S. 223-238. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Langbach, T. 2009. Jordskiftedomstolene og de alminnelige domstolene - likheter og ulikheter. I: Ø. Ravna (red.); Perspektiver på jordskifte, s. 35-48. Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo.

Øvrige referanser blir lagt ut på Canvas.

Forutsatte forkunnskaper:
Ingen
Anbefalte forkunnskaper:
Ingen
Obligatorisk aktivitet:

Alle aktiviteter som inngår i mappevurdering er obligatoriske.

Grunnlaget for mappevurderingen er følgende:

 • Godkjent augustblokk
  • Godkjente Individuelle oppgaver
  • Godkjente gruppebaserte oppgaver.
  • Obligatorisk 2-4 dagers utferd, samt flere kortere ekskursjoner. 
 • Godkjent høstparallell
  • 5 obligatoriske øvingsoppgaver som alle må være godkjent.
Vurderingsordning:

Mappevurdering med karakterregel: Bestått / Ikke bestått.

Grunnlaget for mappevurderingen er følgende:

 • Godkjent augustblokk
  • Godkjente Individuelle oppgaver
  • Godkjente gruppebaserte oppgaver.
  • Obligatorisk 2-4 dagers utferd, samt flere kortere ekskursjoner. 
 • Godkjent høstparallell
  • 5 obligatoriske øvingsoppgaver som alle må være godkjent.
Sensor:
Leikny Gammelmo
Merknader:
Høstparallelldelen: Emnet er undervisningsmessig parallelt med EIE101
Normert arbeidsmengde:

Augustblokk: forelesninger, individuelle oppgaver og gruppebaserte oppgaver. Det vil bli arrangert en 2-4 dagers utferd samt flere kortere ekskursjoner. 

Sum augustblokk: 125 timer

Høstparallell: Forelesninger: 50 timer. Øvingsoppgaver og tilbakemelding på disse, lesing og selvstendig arbeid: 75 timer.

Sum høstparallell: 125 timer 

Total sum EIE100: 250 timer (10 studiepoeng).

Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Studiepoengsreduksjon: EIE101 5 sp;  EIE225 5 sp; EIE226 5 sp..
Undervisningstid:

Augustblokk:

Forelesninger, individuelle oppgaver og gruppeoppgaver og tilbakemeldinger på disse, utferder.

Høstparallell:

Forelesninger: 50 timer. 5 øvingsoppgaver og tilbakemelding på disse.

Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått