Course code EDS381

EDS381 Feminist and Critical IR Theory

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Kirsti Stuvøy
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: År med partall. Kurset tilbys ikke i 2020.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: M-IR studenter; M-DS studenter
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
I dette kurset er tema teorier om internasjonal politikk etter den kalde krigen. Formålet er å bruke feministiske og kritiske perspektiv som verktøy for å forstå og forklare endring og kontinuitet i internasjonal polikk. Dette gjøres ved å analysere og reflektere over ulike tema som for eksempel gender og sikkerhet på den internasjonal politiske agendan; etisk utenrikspoliltikk og dens rolle i humanitær intervensjon/ krig; geopolitisk endring og Russlands utenrikspolitikk i lys av (mangel på) demokratisering; urban sikkerhet og migrasjon. Disse temaene rette oppmerksomheten mot en sentral utfordring feministiske og kritiske IR teorier har pekt på: betydningen av folks erfaringer og lokal kontekst for hvordan vi forstår global politikk. Kurset utvikler metodiske og analytiske teknikker som tar sikte på å fange sammenkobling av lokale erfaringer og globale politiske agendaer.
Læringsutbytte:

I dette kurset er målet at studentene skal ha følgende læringsutbytte: 

Kunnskap og kompetanse: 

  • Studenten kan gi en oversikt over sentrale internasjonale politiske problemstillinger i post-kald krig tida og hvordan disse analyseres i kritiske IR teorier
  • Studenten kan forklare utviklingen av kvinner, fred og sikkerehet som agenda i internasjonal politikk og kritisk drøfte denne utviklingen
  • Studenten kan forklare sentrale argumenter i kursets kjernelitteratur på feministisk og kritisk perspektiv på internasjonale relasjoner og anvende disse i akademisk diskusjon med kolleger så vel som i skriftlige arbeider
  • Studenten har øvelse i å kommunisere skriftlig og muntlig, til fagfeller, kompleksiteten i global politikk og utfordringer med suverenitet, sikkerhet, etc.
  • Studenten kan reflektere kritisk om ny tenkning og måter å tilnærme seg global politisk forandring og løsninger på globale utfordringer

Skriftlige og muntlige ferdigheter: 

  • Studenten har i skriftlige oppgaver brukt feministisk og kritisk IR teori og diskutert deres bidrag til å forstå og forklare global politisk utvikling i post-kald krig tida. 
  • Studenten har deltatt i gruppearbeid og gjennomført en muntlig presentasjon på aktuell global politisk utvikling ved bruk av IR teori samt reflektert over relevansen for utvilklinge av det globale politiske samfunn i årene framover
  • Studenter kan øvelse i å gi tilbakemeldinger til andre (peer-to-peer) på såvel skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner og kan forbedre sitt eget arbeid med bakgrunn i slikte tilbakemeldinger. 
Læringsaktiviteter:

Organisering Kurset er organisert i tre deler som bygger på hverandre. I den første delen (tre uker), er det en kombinasjon av en ukentlig forelesning (2x45min) og et seminar (2x45min). I disse timene gis det en oversikt over sentrale begrep, teorier og utviklingstrekk i internasjonla politikk i post-kald krig tida. Den fjernde uken er en prosjektuke (del to). Prosjekt uken avsluttes med en muntlig presentasjonsdag (i uken etter gruppeoppgaven er levert inn). I de følgende seks ukene, er det ukentlig to seminar (2x2x45min). I forkant av disse seminarene forbereder studenter seg til diskusjon om utvalgte tema (temaoversikt presenters i starten av kurset). Forberedelser er viktig for gode diskusjoner som er en fordel for alle. På slutten av kurset arrangeres det en oppsummerende forelesning/diskusjon. 

Læringsaktivitetene inkluderer forelesninger, seminare, muntlig presentasjon, selvstudier og aktiv deltakelse. 

Læringsstøtte:
Kontortid og rammer for kurset presenteres i første time. An kursplan deles også ut ved starten av emnet. 
Pensum:
Se engelsk kursbeskrivelse.
Forutsatte forkunnskaper:
Generell kunnskap om teori om internasjonale relasjoner og/eller erfaring fra bachelor kurs in relevante samfunnsfag.
Anbefalte forkunnskaper:
Emnet er innrettet mot masterstudenter i internasjonale relasjoner og studenters aktive deltakelse er en kjerne i kurset. Dette innebærer et stort ansvar, men også muligheter for studenter. Som student må du være forberedt til hver time. Når du er det, vil alle ha utbytte av diskusjonene og kan lære av hverandre. 
Obligatorisk aktivitet:
Seminarpresentasjon av utvalgt litteratur. Organiseres ved oppstart av emnet.
Vurderingsordning:
Eksamen består av to deler: Deleksamen I (40%): Fjerde uke av dette er en prosjektuke med gruppearbeid. Grupper på 2-3 studenter definerer et tema og anvender feministisk eller andre kritiske perspektiv i analysen. På slutten av uken leverer gruppen en skriftlig oppgave, maks 6000 ord. Gruppen forbereder også en muntlig presentasjon og bruker evt. relevante bilder og teknologi til å gjennomføre en muntlig presentasjon. Denne gjennomføres uken etter den skriftlige oppgaven er levert inn. Alle grupper presenterer et tema og resultat av sine analyser, og gir tilbakemelding til andre studenter. Tilbakemelding gis også av emneansvarlig. Det gis karakter på den skritlige oppgaven på slutten av kurset (semmen med deleksamen II) Deleksamen II (60%): Individuell skritlig oppgave på 6000 ord. Nærmere detaljer om tema gis i løpet av kurset.
Sensor:
Intern sensorer vil evaluere begge deleksamenene (gruppeoppgave og individuell oppgave). Ekstern sensor evaluerer et utvalg av begge deleksamener.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Generell kunnskap om teori om internasjonale relasjoner og/eller erfaring fra bachelor kurs in relevante samfunnsfag.
Overlapp:
-
Eksamensdetaljer: Oppgave: A - E / Ikke bestått