Course code EDS312

EDS312 Research Methods

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Elisabeth Molteberg
Medvirkende: Grete Benjaminsen, Christin Marsh Ormhaug, Siri Camilla Indreland Aas Rustad
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
90 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, vårparallellen.
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: M-DS, M-IES og M-IR
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet behandler metodiske og metodologiske problemstillinger og utvikler ferdigheter som er relevante for de masterprogrammene i internasjonale miljø- og utviklingsstudier og internasjonale relasjoner (M-IDS, M-IES, M-IR). Det fokuseres på å gi en vitenskapsteoretisk forståelse, samt kunnskap og ferdigheter knyttet til ulike samfunnsfaglige og historiske tilnærminger til forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Tverrfaglighet og problemstillinger rundt kombinasjon av kvalitative og kvantitative tilnærminger diskuteres, og studentene anspores til å reflektere rundt kursets innhold i forhold til arbeid med eget kommende forskningsarbeid. Emnet gir også en kort innføring i bruk av den statistiske programvaren R.
Læringsutbytte:

Studentene gis teoretisk forståelse av, samt praktiske ferdigheter i, forskning og kunnskapsproduksjon innen feltene miljø-, utviklingsstudier og internasjonale relasjoner, med en interdisiplinær tilnærming. Studentene gjennomfører en kvalitativ og en kvantitativ forskningsprosess i løpet av kurset: design og planlegging av et forskningsarbeid, utvalg, datainnsamling, databehandling/analyse og skriftlig presentasjon. Studentene oppmuntres til å eksperimentere med og reflektere rundt design og metodeverktøy og betydningen av valg som gjøres for resultatenes kvalitet. Metodologiske spørsmål rundt vitenskapsteori, forskningsetikk og tverrfaglighet behandles, og studentene forsynes med verktøyene som trengs for å utføre eget hovedoppgavearbeid.

Studentene blir i stand til å

  • vurdere data, konsepter, teori og forskning, ved å trekke veksler på en kritisk forståelse av tilnærminger til kunnskapsgenerering som er relevante for deres akademiske felt, samt betydningen av epistemologiske og ontologiske ståsteder
  • designe og utføre egen original forskning på et komplekst tema på en hensiktsmessig og korrekt måte, velge og kombinere relevante metodeverktøy og prosedyrer for å belyse temaet som er valgt
  • bidra til sitt valgte forskningsfelt gjennom effektiv kommunikasjon av egne problemformuleringer, forskningsspørsmål, design, funn og konklusjoner
Læringsaktiviteter:
Gjennom forelesninger og diskusjon, øvinger og oppgaver gjennomgår studentene en hel kvalitativ og en hel kvantitativ forskningsprosess: forskningsplanlegging, utvalg, datainnsamling, -registrering, -analyse og rapportering. Metodologikunnskap og praktiske ferdigheter for utarbeidelse av proposal og thesis formidles gjennom forelesninger, diskusjoner og workshop-øvinger.
Læringsstøtte:
Det er satt av mye tid til lærerkontakt og veiledning i undervisningstimene. Annen informasjon og kommunikasjon i Fronter og gjennom epost, avtaler om videre lærerkontakt kan gjøres ved behov. Det gis feedback på obligatoriske innleveringer og støtte under arbeid med øvingsoppgaver. Det oppmuntres til å få støtte fra Writing Center til semesteroppgaveskriving.
Pensum:

Lærebok høstparallell: Bryman, A. (2012). Social research methods. UK: Oxford Univ Press. 4th edition.

Lærebok vårparallell: Field, A., J. Miles, Z. Fields (2012). Discovering statistics using R. London: Sage.

En liste over annet pensum og anbefalt litteratur vil være tilgjengelig ved semesterstart. Noe relevant referansemateriell vil bli gitt ut i løpet av kursperioden.

Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad el. tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Gruppearbeid, gruppe- og individuelle innleveringer. Oppmøte er obligatorisk i første forelesning i høst- og i vår-semesteret. Oppmøte er i praksis obligatorisk pga arbeid m obligatoriske aktiviteter i undervisningstimene. Godkjenning av samtlige obligatoriske innleveringer er en forutsetning for tildeling av kurskarakter.
Vurderingsordning:
Individuell semesteroppgave i høstparallell, teller 35% av karakter; individuell innlevering i vårparallell, teller 35% av karakter. Avsluttende skriftlig eksamen i vårparallellen, teller 30% av karakter. Alle obligatoriske gruppe-/individuelle aktiviteter må være godkjent for at karakter skal gis. Alle innleveringer, oppgaver samt eksamen gis og besvares KUN PÅ ENGELSK.
Sensor:
Ekstern sensor vil bidra til å sette karakter på eksamen.
Merknader:
Hver student må ha tilgang til en bærbar computer der statistikk-softwareprogrammet "R" kan lastes ned.
Normert arbeidsmengde:
450 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
1x2 kurstimer per uke i høstparallellen + 2x2 kurstimer per uke i vårparallellen (tilsammen ca 80 timer). Forelesninger, workshops m praktiske øvelser og dataanalyser. I tillegg gjør studentene selvstendig arbeid i grupper og/eller individuelt. Den totale arbeidsinnsatsen for studentene er ca 450 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått