Detaljer om emnet EDS312

EDS312 Research Methods

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Elisabeth Molteberg
Medvirkende: Grete Benjaminsen, Christin Marsh Ormhaug
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
90
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, vårparallellen.
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: M-DS, M-IES og M-IR
Emnets innhold:
Emnet behandler metodologiske problemstillinger og utvikler kompetanse og ferdigheter i forskningsmetode som er relevant for de tre master-programmene M-IES, M-IDS og M-IR, med vekt på samfunnsfaglige metoder. I tillegg til å forberede studentene på eget master's thesis-arbeid, har emnet som målsetting å gi teoretisk forståelse av kvalitative og kvantiative tilnærminger til design av studier, utvalg, datainnsamling og analyse, og av deres epistemologiske og pre-analytiske antakelser. I den forbindelse diskuteres utfordringer rundt tverrfaglighet og kombinasjon av kvalitative og kvantitative tilnærminger. Datainnsamlingsmetoder og design-formater som gjennomgås inkluderer kvalitative intervjuformer, observasjon, tekstanalyse (innholds- og diskursanalyse), case-studier og etnografi, dokumentanalyse og arkivbruk, kvantitativ spørreundersøkelse, bruk av visuelle metoder og aksjons-/deltakelsesbasert forskning. Emnet gir en grunnleggende innføring i bruk av statistikk-programmet R.
Læringsutbytte:

Kunnskap og kompetanse: Studenten har god forståelse for de viktigste kvalitative og kvantitative metodeverktøy og tilnærminger på feltene miljø, utvikling og internasjonale relasjoner, inkludert

 • hva som kjennetegner kvantitative og kvalitative forskningsspørsmål og -design, samt likheter og forskjeller i den underliggende logikken i kvalitative og kvantitative tilnærminger
 • muligheter og begrensninger som ligger i ulike kvalitative og kvantitative metoder for utvalg, datainnsamling og analyse
 • kvalitetskriterier for kvalitativ og kvantitativ forskning; hvordan god forskningsskikk i design og praksis styrker forskning empirisk og teoretisk
 • meta-teoretiske debatter og vitenskapsteoretiske spørsmål knyttet til tverrfaglighet og kombinering av kvalitativ og kvantitativ forskning
 • etiske spørsmål og metodologiske utfordringer når det gjelder forskning som involverer mennesker, bl.a. maktrelasjoner i forskning, posisjonalisering og representasjoner

Ferdigheter: Studenten utvikler ferdigheter innen forskningsdesign og -planlegging, og oppmuntres til å prøve ut og reflektere rundt bruk av metodeverktøy og betydningen av ens metodevalg for kvaliteten av resultatene. Studenten er i stand til å

 • formulere gode forskningsspørsmål og hypoteser for en empirisk studie
 • sette sammen et teoretisk/konseptuelt rammeverk for en empirisk studie; vurdere og trekke inn relevant litteratur
 • utvikle en robust design og utføre en empirisk forskningsstudie på master-nivå; velge formålstjenlige metoder og begrunne de metodologiske valg som gjøres
 • reflektere kritisk rundt metodologiske utfordringer knyttet til forskning som involverer mennesker, bl.a. etiske og kvalitetsmessige krav og problemstillinger
 • kommunisere eget forskningstema, mål med studien, forsknigsdesign, funn og resultater samt konklusjoner effektivt i proposal og thesis. Det legges vekt på utvikling av akademiske genre- og skrivekunnskaper

Holdninger:

 • bevissthet of kritisk refleksjon rundt forskningsmessige konsekvenser og implikasjoner av egne epistemologiske posisjoner og pre-analytiske antakelser, og av de valg og handlinger man gjør når man utfører og konsumerer forskning
Læringsaktiviteter:
Emnet er praktisk orientert. Kunnskap om metodologi og praktiske ferdigheter innen proposal og thesis-arbeid erverves gjennom en kombinasjon av forelesning og diskusjoner, øvinger og innleveringer som dekker alle aspekter av kvalitativ og kvantitativ forskning: tema- og konseptutvikling, design og planlegging, utvalg, datainnsamling og -håndtering, analyse og rapportering.
Læringsstøtte:
Undervisningstimene har mye tid avsatt til veiledning og lærerkontakt under øvinger, støtte gis under arbeid med øvinger og innleveringer. Informasjon og annen kommunikasjon skjer via Canvas eller epost, avtaler om ekstra lærerkontakt kan gjøres ved behov. Det oppfordres til bruk av skrivesenteret ved arbeid med semesteroppgaver.
Pensum:

Lærebok høstparallell: Bryman, A. (2016). Social research methods. UK: Oxford Univ Press. 5th edition.

Annen pensumlitteratur vil være tilgjengelig ved starten av hvert modul i emnet (vår- og høstparallel).

Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad el. tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Gruppe- og/eller individuelle oppgaver og innleveringer. Oppmøte obligatorisk ved første forelesning i hvert modul. Oppmøte i praksis obligatorisk gjennom hele kurset grunnet arbeid med obligatoriske aktiviteter i timene. Godkjenning av alle obligatoriske aktiviteter kreves for publisering av emnekarakter. Emnekarakter publiseres ikke for studenter som ikke har levert signert plagiatskjema til Noragric (gjøres vanligvis under programmets introduksjonskurs).
Vurderingsordning:

Semesteroppgaver om forskningsmetoder i modulene 1 (høstparallellen) og 2 (første del av vårparallellen), hver oppgave teller 40% av emnekarakter. Online flervalgsprøve og skriftlig innlevering om metodologi i modul 3 (ved slutten av vårparallell). Den skriftlige innleveringen gis stå-/strykkarakter, det kreves ståkarakter for å stå på modulet; karakteren fra quiz'en angir da modulkarakter for modul 3, som teller 20% av emnekarakter. For å bestå emnet må man bestå alle tre moduler. Alle innleveringer og oppgaver gis og leveres KUN PÅ ENGELSK.

Sensor:
Sensor er involvert i formulering av karaktergivende innleveringsoppgaver.
Merknader:
Hver student må ha tilgang til en bærbar computer der statistikk-softwareprogrammet "R" kan lastes ned.
Normert arbeidsmengde:
450 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
1x2 kurstimer per uke i høstparallellen + 2x2 kurstimer per uke i vårparallellen (tilsammen ca 80 timer). Forelesninger, workshops m praktiske øvelser og simuleringer av kvalitativ og kvantitativ forskningsdesign, utvalg, datainnsamling, dataanalyser. I tillegg gjør studentene selvstendig arbeid i grupper og/eller individuelt. Den totale arbeidsinnsatsen for studentene er ca 450 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått