Course code EDS312

EDS312 Research Methods

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Elisabeth Molteberg
Medvirkende: Cassandra Edson Bergstrøm, Lars Kåre Grimsby
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
90
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, vårparallellen.
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: M-GDS, M-IES og M-IR
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

EDS312 er et bredt innføringskurs i forskningsmetode på masternivå. Ved fullført kurs vil studentene ha kunnet erverve seg grunnleggende forskningskompetanse og ferdigheter som er relevante for masterprogrammene M-IES, M-GDS og M-IR, med hovedvekt på samfunnsfaglige metoder og tverrfaglighetsrelaterte metodologiske problemstillinger. Studentene er i stand til å planlegge og gjennomføre egen master’s thesis-forskning, og de har generell forståelse av hvordan valg og utførelse av forskningsdesign, utvalg, datainnsamling og analyse innvirker på hvilke kunnskapsmessige påstander som kan fremsettes og forsvares, samt hvilke etiske implikasjoner de har. Derfor diskuteres forskningsetikk, epistemologiske premisser og preanalytiske antakelser som former forskning, og temaer rundt tverrfaglighet og kombinasjon av kvantitative og kvalitative strategier undersøkes.

Studentene får anledning til å tilegne seg en grunnleggende forståelse av, og noe ferdighetstrening i, følgende forskningsmetoder og design-elementer: kvantitativ forskningsdesign, utvalgsmetoder, datainnsamling og statistisk analyse; utvalgseleksjon for kvalitative undersøkelser, kvalitative intervjuer, observasjon og tekstanalyse (innholds- og diskursanalyse), arkivbruk og dokumentanalyse, kvalitative dataanalysemetoder, bruk av enkelte visuelle metoder. Case-studier, etnografi og deltakende aksjonsforskning diskuteres.

Læringsutbytte:

Kunnskap, kompetanse: Studenten har god forståelse av de viktigste kvalitative og kvantitative metodeverktøy og -tilnærminger som brukes på feltene miljø, utvikling og internasjonale relasjoner. Studenten kan ta forskningsmessige valg for egen thesis som er informert av hens forståelse av:

 • hva som kjennetegner kvantitative og kvalitative forskningsspørsmål og -design, likheter og forskjeller i den underliggende logikken i kvalitative og kvantitative tilnærminger, og potensielle implikasjoner av å kombinere disse
 • muligheter og begrensninger som ligger i ulike kvalitative og kvantitative metoder for utvalg, datainnsamling og analyse
 • kvalitetskriterier for kvalitativ og kvantitativ forskning; på hvilke måter god forskningsskikk i design og praksis styrker forskning empirisk og teoretisk
 • meta-teoretiske debatter og vitenskapsteoretiske spørsmål knyttet til tverrfaglighet og kombinering av kvalitativ og kvantitativ forskning
 • etiske spørsmål og metodologiske utfordringer når det gjelder forskning som involverer mennesker, bl.a. maktrelasjoner i forskning, posisjonalisering og representasjoner

Ferdigheter: Studenten utvikler grunnleggende ferdigheter innen forskningsdesign og -planlegging, og i anvendelse av forskningsmetodene de velger å bruke i emnets øvinger og innleveringer. I den grad studenten har benyttet seg av mulighetene emnet gir til å prøve ut og reflektere rundt bruk av metodeverktøy og betydningen av metodevalg for kvaliteten av resultatene, er studenten i stand til å

 • formulere gode forskningsspørsmål og hypoteser for en empirisk studie
 • lage et teoretisk/konseptuelt rammeverk for en empirisk studie; vurdere og trekke inn relevant litteratur til dette
 • utvikle en robust design og utføre en empirisk forskningsstudie på master-nivå; velge formålstjenlige metoder og begrunne de metodologiske valg som gjøres
 • bruke og evaluere metoder for utvalgseleksjon, datainnsamling og analyse på en formålstjenlig måte
 • evaluere kvaliteten på publisert kvalitativ og kvantitativ forskning
 • reflektere kritisk rundt metodologiske utfordringer knyttet til egen og publisert forskning som involverer mennesker, bl.a. etiske og kvalitetsmessige krav og problemstillinger
 • kommunisere eget forskningstema, mål med studien, forsknigsdesign, funn og resultater samt konklusjoner på en formålstjenlig måte i proposal og thesis. Videreutvikle akademiske genre- og skrivekunnskaper.

Holdninger: Studenten er bevisst på og i stand til å reflektere kritisk rundt vitenskapelig troverdighet/gyldighet og etiske implikasjoner av egne epistemologiske posisjoner og pre-analytiske antakelser, og av de valg og handlinger man gjør når man utfører og bruker forskning. Studenten har klar forståelse av viktigheten av å forholde seg bevisst og systematisk til disse problemstillingene i sine studier og sin forskning.

Læringsaktiviteter:
Emnet er praktisk orientert. Kunnskap om metodologi og praktiske ferdigheter innen proposal- og thesis-arbeid erverves gjennom en kombinasjon av forelesning og diskusjoner, øvinger og innleveringer som dekker sentral aspekter av kvalitativ og kvantitativ forskning: tema- og konseptutvikling, vurdering av metodologi i forskningslitteratur, design og planlegging, utvalg, datainnsamling og -håndtering, analyse, rapportering og fagfellevurdering.
Læringsstøtte:
Undervisningstimene har mye tid avsatt til veiledning og lærerkontakt under øvinger, støtte gis under arbeid med øvinger og innleveringer. Annen informasjon og kommunikasjon skjer via Canvas eller epost, avtaler om ekstra lærerkontakt kan gjøres ved behov. Det oppfordres til bruk av skrivesenteret ved arbeid med skriftlige innleveringer.
Pensum:

Lærebok: Clark, T. et al. (2021). Bryman's social research methods. UK: Oxford Univ Press. 6th edition. Tidligere utgaver av boken avviker fra denne og utgjør ikke fullt akseptable alternativer.

Annen pensumlitteratur vil være tilgjengelig ved starten av hvert modul i emnet (høst- og vårparallell).

Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad el. tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
 • Gruppe- og/eller individuelle oppgaver og innleveringer om kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og om forskningsmetodologi.
 • Oppmøte obligatorisk ved første forelesning i hvert modul og evt andre forelesninger som blir nærmere angitt i syllabus og timeplan. Oppmøte gjennom hele kurset er nødvendig grunnet arbeid med obligatoriske aktiviteter i timene.

Godkjenning av alle obligatoriske aktiviteter kreves for publisering av emnekarakter. Emnekarakter publiseres ikke for studenter som ikke har levert signert plagiatskjema til Noragric (gjøres vanligvis under programmets introduksjonskurs).

Vurderingsordning:
 • Høstparallell, kvantitativt modul:
  • Skriftlig oppgave om kvantitative forskningsmetoder; teller 25% av emnekarakter
  • Flervalgsprøve om kvantitative forskningsmetoder; teller 10% av emnekarakter
 • Vårparallell, kvalitativt modul:
  • Skriftlig oppgave om kvalitative forskningsmetoder bestående av flere mindre innleveringer utover semesteret; den samlede oppgaven teller 40% av emnekarakter
  • Flervalgsprøve om kvalitative forskningsmetoder; teller 15% av emnekarakter
 • Vårparallel, metodologi-modul:
  • Flervalgsprøve om metodologi og forskningsetikk, teller 10% av emnekarakter

For å bestå emnet må man bestå alle karaktergivende innleveringer og prøver. Alle innleveringer og prøver gis og leveres KUN PÅ ENGELSK.

Sensor:
Sensor er involvert i formulering av karaktergivende oppgaver samt vurdering av et utvalg av karaktergivende innleveringsoppgaver.
Normert arbeidsmengde:
375 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
1x2 kurstimer per uke i høstparallellen + 2x2 kurstimer per uke i vårparallellen (tilsammen ca 80 timer). Undervisningen er i blandet format: stoffet formidles gjennom pensumlitteratur, forelesninger på video/podcast eller i klasserom, samt praktiske øvelser og simuleringer av kvalitative og kvantitative forskningsaktiviteter. I tillegg gjør studentene selvstendig arbeid i grupper og/eller individuelt.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer