Course code EDS305

EDS305 Utviklingsteori og utviklingspolitikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Espen Olav Sjaastad
Medvirkende: Poul Wisborg, Poul Wisborg, Ruth Haug, Ruth Haug, Darley Jose Kjosavik
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig (høstsemester)
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: M-IDS
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Utvalgt teori, kritikk, og metode knyttet til (i) klassiske utviklingsperspektiver, (ii) rettigheter og rettferdighet, (iii) økonomisk utvikling, og (iv) politikk og virkemidler
Læringsutbytte:

Kurset gir en innføring i utviklingsstudier som et tverrfaglig, problemorientert studium av sosiale, politiske, økonomiske og miljømessige sider ved samfunnsmessig endring. Vekten legges på teori og anvendt politikk (Development Theory and Policy), som knyttes til praksis gjennom case studies.

Læringsutbytte:

 • Kunnskap:
  • Kjennskap til hovedtilnærminger innen utviklingsteori- og politikk
  • Kjennskap til temaer innen utviklingsteori- og politikk i praksis og linken mellom teori og empiri
 • Ferdigheter:
  • Fremme evnen til å anvende sentrale teorier og begreper i diskusjon og analysen av utviklingspolitiske spørsmål
  • Samarbeide i tverrfaglige grupper
  • Innhente, behandle og dele informasjon
  • Beregne indikatorer for ulikhet
  • Diskutere utviklingspolitiske temaer
  • Skrive som middel til læring
 • Generell kunnskap:
  • Kjennskap til normative tilnærminger til utvikling og kunne diskutere policy-relaterte verdivalg, bl.a. i forhold til kulturelt mangfold og menneskerettigheter.
Læringsaktiviteter:
Kurset benytter en problemorientert tilnærming til utviklingspolitiske temaer. Læringen er basert på aktiv deltakelse og samspill mellom deltakere og lærere for å kunne aktivere et mangfold av erfaringer og kunnskap. De viktigste læringsmåtene i kurset er (i) forelesninger, (ii) innhenting og behandling av informasjon, (iii) selvstudium og individuelle skriftlige arbeider, (iv) gruppearbeid og (v) presentasjoner og debatt.
Læringsstøtte:

Kursleder og lærerer er ansvarlig for litteratur, gjennomføring og veiledning i arbeid med oppgaver. Deltakere vil få muntlig eller skriftlig tilbakemelding på presentasjoner og på individuelle arbeider. Lærere gir forelesninger og tilleggsveiledning innen sitt fagfelt, og vil der det er naturlig dra verdifulle veksler på egen forskning for å kunne tilby studentene dypere innsyn innen utvalgte temaer.

NMBU-biblioteket gir undervisning og støtte angående innhenting og håndtering av informasjon og kilder. Spesielle temaer dekkes av gjesteforelesere. Studentene oppfordres også til å bruke NMBUs skrivesenter i Tårnbygningen for veiledning omkring skriftlige oppgaver.

Pensum:
En endelig liste over anbefalt litteratur, inkludert artikler, lærebøker eller kapitler fra lærebøker, vil være tilgjengelig ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
Kurset er tverrfaglig, men grunnleggende kompetanse i samfunnsvitenskap anbefales. Det anbefales også en viss grunnleggende forståelse for utviklingsteori og utviklingsstudier.
Obligatorisk aktivitet:
Det er obligatorisk oppmøte på seminarer.
Vurderingsordning:
Bokstavkarakterer (A-F) er basert på fire obligatoriske oppgaver, med en oppgave for hver modul. Hver oppgave teller det samme for sluttkarakter i emnet. Oppgaver kan variere mellom skriftlige tester, presentasjoner i klasserommet, og hjemmeoppgaver. Skriftlige besvarelser og muntlige presentasjoner skal foregå utelukkende på engelsk.
Sensor:
En ekstern sensor vil godkjenne opplegget for evaluering.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Relevant bachelorgrad eller tilsvarende
Overlapp:
-
Undervisningstid:
3x2 timer forelesning/seminar pr uke.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått