Course code EDS305

EDS305 Utviklingsteori og utviklingspolitikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Espen Olav Sjaastad
Medvirkende: Darley Jose Kjosavik
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig (høstsemester)
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: M-IDS
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Innledning til utviklingsstudier (historisk bakgrunn, verdier og policy-spørsmål). Fordypning i utvalgte teori- og policy-spørsmål knyttet til: økonomisk utvikling, fattigdom og fordeling, miljø, levekår og helse, kjønnsrelasjoner, sosial rettferdighet og menneskerettigheter. Oppsummering, sammenhenger og diskusjon.
Læringsutbytte:

Kurset gir en innføring i utviklingsstudier som et tverrfaglig, problemorientert studium av sosiale, politiske, økonomiske og miljømessige sider ved samfunnsmessig endring. Vekten legges på teori og anvendt politikk (Development Theory and Policy), som knyttes til praksis gjennom case studies.

Læringsutbytte:

 • Kunnskap:
  • Kjennskap til hovedtilnærminger innen utviklingsstudier generelt
  • Kjennskap til hovedtilnærminger innen utviklingsteori- og politikk
  • Kjennskap til temaer innen utviklingsteori- og politikk i praksis og linken mellom teori og empiri
 • Ferdigheter:
  • Fremme evnen til å anvende sentrale teorier og begreper i diskusjon og analysen av utviklingspolitiske spørsmål
  • Samarbeide i tverrfaglige grupper
  • Innhente, behandle og dele informasjon
  • Diskutere utviklingspolitiske temaer
  • Skrive som middel til læring
  • Refleksjon og formidling i en internasjonal kontekst
 • Generell kunnskap:
  • Kjennskap til normative tilnærminger til utvikling og kunne diskutere policy-relaterte verdivalg, bl.a. i forhold til kulturelt mangfold og menneskerettigheter.
Læringsaktiviteter:
Kurset benytter en problemorientert tilnærming til utviklingspolitiske temaer. Læringen er basert på aktiv deltakelse og samspill mellom deltakere og lærere for å kunne aktivere et mangfold av erfaringer og kunnskap. De viktigste læringsmåtene i kurset er (i) forelesninger, (ii) innhenting og behandling av informasjon, (iii) selvstudium og individuelle skriftlige arbeider, (iv) gruppearbeid og (v) presentasjoner og debatt.
Læringsstøtte:

Kursleder er ansvarlig for litteratur, gjennomføring og veiledning i arbeid med oppgaver. Deltakere vil få muntlig eller skriftlig tilbakemelding på presentasjoner og på individuelle arbeider. Lærere gir forelesninger og tilleggsveiledning innen sitt fagfelt, og vil der det er naturlig dra verdifulle veksler på egen forskning for å kunne tilby studentene dypere innsyn innen utvalgte temaer.

Noragric-biblioteket gir undervisning og støtte angående innhenting og håndtering av informasjon og kilder. Spesielle temaer dekkes av gjesteforelesere.

Pensum:

En endelig liste over anbefalt litteratur, inkludert artikler, lærebøker eller kapitler fra lærebøker, vil være tilgjengelig ved kursstart.

Text books: - Peet, Richard and Elaine Hartwick. 2009. Theories of development: Contentions, Arguments, Alternatives. London: The Guilford Press.

- Kjosavik, D. J. & Vedeld, P. (2011). The Political economy of environment and development in a globalised world: exploring the frontiers: essays in honour of Nadarajah Shanmugaratnam. Trondheim

Note that some readings are used in multiple lectures. Readings are only mentioned once in the list, and not repeated. In the Course introduction ¿What is Development¿ we have listed both required (main) and recommended readings.

Introduction: What is development

Main reading

Chalmers Johnson (1999), The Developmental State: Odyssey of a Concept, in Woo-Cumings, Meredith (eds), The Developmental State, Cornell University Press, 1999http://www.bresserpereira.org.br/Terceiros/Cursos/09.Woo-Cumings,Meredith_The_developmental_State_Odyssey_of_a_concept.pdf

Cowen M. P.  & Shenton, R. W. 1996 Doctrines of Development, Routledge. Chapter 1

Kothari, U. (2005). A Radical history of development studies: individuals, institutions and ideologies. London: Zed Books. VIII, Chapter 1.

Kalle Moene and Michael Wallerstein (2006) Social Democracy as a Development Strategy," in Pranab Bardhan, Samuel Bowles and Michael Wallerstein (eds.): Globalisation and Egalitarian Redistribution, Russel Sage, 2006. 

Kalle Moene (2013) Scandinavian Equality: A Prime Example of Protection Without Protectionism, " in Joseph E. Stiglitz and Mary Kaldor (eds) The Quest for Security: Protection Without Protectionism and the Challenge of Global Governance, Columbia University Press, New York, 2013.

Öni¿, Ziya (1991) The Logic of the Developmental State, Comparative Politics, Vol. 24, No. 1, pp. 109-126

Peet, Richard and Elaine Hartwick. 2009. Theories of development. London: The Guilford Press

Seers, Dudley. 1977. The new meaning of development. International Development Review, no. 3: 2-7.

Sen, Amartya. 1999. Development as freedom. Oxford: Oxford University press

Shanmugaratnam, N (2001). On the meaning of Development: An exploration of the Capability Approach. Forum for Development Studies 2-2001, 263-287

Shanmugaratnam, N. (1995), State-Market relations in late development ¿ the East Asian Experience and its relevance to developing countries, Norwegian Journal of Geography, vol. 49: 137-150

Recommended reading

Fanon, Frantz. 1990. The wretched of the earth ('Les damnés de la terre', first published in France, 1961). London: Penguin Books. (selection)

Freire, Paulo. 1970. Preface and Chapter 1. Pedagogy of the oppressed (translated by Myra Bergman Ramos). Paulo Freire, 17-51. London: Penguin Books.

UNDP 2013. Human Development Report . The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_EN_complete.pdf

IDS. 2006. Reinventing development research. IDS 40th anniversary conference report (1966-2006). Brighton: Institute of Development Studies, University of Sussex. http://www.ids.ac.uk/files/confreport_web.pdf (12p)

Seers, Dudley. 1969. The meaning of development. International Development Review XI, no. 4.

Sumner, Andrew. 2006. What is Development Studies? Development in Practice 16 (6):644-651.

Economic development, poverty and distribution

Birdsall et.al. (2009) ¿The Washington Consensus: assessing a damaged brand¿ Policy research working paper 5316.

Copestake, J. (2008). Wellbeing in international development: What's   new? Journal of International Development, 20, 577-597

Dobson, S. and Palfreman, S. 1999. Introduction to economics. Oxford University Press. Ch. 13-15

Duffield, M. (2007) ¿Introduction: Development and Surplus Life¿, CH1 1 in: Development, Security and Unending War. Polity Press: Cambridge.

Gough, I., McGregor, A. and Camfield, L. (2007) Theorizing wellbeing in international development. In Ian Gough and J.Allister McGregor (eds.) Wellbeing in developing countries. Cambridge: CUP.

Harvey, D. (2011). The enigma of capital: and the crises of capitalism. London: Profile Books. VIII, 312 s.

HDR (2014) Technical notes.

Nyborg, I. (2011). When Local Meets Global - Negotiating Rural Livelihoods in the Face of Multiple Security and Development Discourses and Approaches in Afghanistan. In Kjosavik, D. J. & Vedeld, P. (eds) The Political economy of environment and development in a globalised world: exploring the frontiers: essays in honour of Nadarajah Shanmugaratnam. Trondheim: Tapir.

Peet & Hardwick (2009) Chapter 8: Critical Modernism and Democratic Development. In Theories of Development: Contentions, Arguments, Alternatives. The Guilford Press: NY & London, Ch 2-4

UNDP 2013. Human Development Report . The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_EN_complete.pdf

Rao, M S A. 1984. Conceptual problems in the study of social movements. In Social movements in India, edited by M. S. A. Rao: Manohar

Siggel, E. 2005. Development economics: a policy analysis approach. Ashgate Publishing. Ch. 1

Todaro, M. P. & Smith, D. C. (2011). Economic development. Boston: Addison-Wesley. XXVII, 801 s. pp. Ch 1, 3, 4 &5.

Environment, livelihoods and technology

Adams, W. M. 2001. Green development: Environment and sustainability in the Third World (2nd edition). New York: Routledge. (Chapter 2 and Chapter 9)

Ali, Jawad, Tor A. Benjaminsen, Ahmed A. Hammad and Øystein B. Dick. 2005. The road to deforestation. An assessment of forest loss and its causes in Basho Valley, Northern Pakistan. Global Environmental Change (15):370¿380.

Baviskar, A. (2003). For a Cultural politics of Natural Resources. Economic and Political Weekly, 38 (48).

Conway, Tim, Caroline Moser, Norton Andy, and John Farrington. 2002. Rights and livelihoods approaches: Exploring policy dimensions. Natural Resource Perspectives , no. 78: 6 (Available at http://www.odi.org.uk/nrp/78.pdf) .

Fairhead, J., Leach, M., & Scoones, I. (2012). Green Grabbing: a new appropriation of nature?. Journal of Peasant Studies, 39(2), 237-261.

Haug, Ruth (2011). ¿In the Policy Maze of Food Dilemmas¿ In: Kjosavik, D. J. & Vedeld, P eds. The Political economy of environment and development in a globalised world: exploring the frontiers : essays in honour of Nadarajah Shanmugaratnam. Trondheim

Nyborg, I., Nawab, B., (2010) ¿Towards sustainable rural sanitation: the role of the university in participatory technology development in Pakistan¿ Science Vision (2010) Vol 15 (1), pp. 51-62.

Rashid, Ahmed and Laurent Elder, 2009, 'Mobile phones and development: an analysis of IDRC-supported projects,' Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, Vol. 36 (2), p. 1-16

Rao, M S A. 1984. Conceptual problems in the study of social movements. In Social movements in India, edited by M. S. A. Rao: Manohar

Tienhaara, K. (2013). Varieties of green capitalism: economy and environment in the wake of the global financial crisis. Environmental Politics, (ahead-of-print), 1-18.

Shanmugaratnam, N 2001. On the meaning of Development: An exploration of the Capability Approach. Forum for Development Studies 2-2001, 263-287

UNEP (2011). "Introduction". In: Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. Nairobi/Arendal: UNEP/GRID-Arendal.

Social justice and human rights in development

Beckman, B. (2009). Trade Unions and Popular Representation: Nigeria and South Africa Compared. In To¿rnquist, O., Webster, N. & Stokke, K. (eds) Rethinking popular representation, pp. xiii, 273 p. New York: Palgrave Macmillan.

Chambers, R (1983) ¿Whose Knowledge¿. In Rural Development: Putting the Last First. Longman Scientific and Technical: New York

Chambers, R (2010) The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal. In International Development. Volume IV. Sage: Los Angeles, New Delhi, Singapore and Washington DC. Pp 109-138

Chakrabaty, D (2010) Minority Histories, Subaltern Pasts. In International Development. Volume IV. Sage: Los Angeles, New Delhi, Singapore and Washington DC.pp277-294

Cornwall, Andrea, and Celestine Nyamu-Musembi. 2004. Putting the 'rights-based approach' to development into perspective. Third World Quarterly 25, no. 8: 1415-37.

Evelin, G. (2013). Brazil: Is 'Lulism' over? (André Singer interviewed ). Links International Journal of Socialist Renewal http://links.org.au/node/3414

Fick, B. J. (2009). Not just collective bargaining: The role of trade unions in creating and maintaining a democratic society WorkingUSA, 12 (2): 249-264.

Garavito, Cesár Rodríguez-Garavito (2010) Ethnicity.Gov: Global Governance, Indigenous Peoples and the Right to Prior Consultation in Social Minefields. Indiana Journal of Global Legal Studies. Vol 18. No1. Indiana University School of Law.

Lier, D. C. (2007). Places of Work, Scales of Organising: A Review of Labour Geography. Geography Compass, 1 (4): 814-833.

McNeish, J. A (2002) Globalisation and the Reinvention of Andean Tradition: The Politics of Community and Ethnicity in Highland Bolivia. The Journal of Peasant Studies Volume 29, No ¾ April/July. Frank Cass: London & New York.

Nussbaum, Martha C. 2000. Women's capabilities and social justice. Journal of Human Development 1, no. 2: 219-47.

ODI. 1999. What can we do with a rights-based approach to development? ODI Briefing Paper 1999 (3). London: Overseas Development Institute. Available at: http://www.odi.org.uk/publications/briefing/3_99.html .

Regnskogfondet (2014). ¿Human rights and resource conflicts in the Amazon¿ Download here: http://www.regnskog.no/en/publications/reports?hideChildren=true

The Economist. (2013, September 28th). Special report on Brazil (various articles). The Economist

Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
Kurset er tverrfaglig, men grunnleggende kompetanse i samfunnsvitenskap anbefales. Det anbefales også en viss grunnleggende forståelse for utviklingsteori og utviklingsstudier.
Obligatorisk aktivitet:
I tillegg til to individuelle eksamensinnleveringer og en muntlig eksamen: En større gruppeoppgave (bestått/ ikke bestått) og et mindre skriftlig individuelt arbeide (bestått/ ikke bestått). Obligatorisk deltakelse på utvalgte aktiviteter/ seminarer.
Vurderingsordning:

For å bestå dette kurset, må to obligatoriske aktiveteter bestås (se 'obligatoriske aktiviteter' ovenfor), i tillegg til følgende: i) essay, teller 20%, ii) semesteroppave, teller 50%, og iii) avsluttende muntlig eksamen, teller 30%. Innleveringer og muntlig eksamen vil bli evaluert med karakter A-F og bestås kun ved karakteren E eller bedre. Kun en endelig karakter basert på disse deleksamenene vil bli gitt.

Alle oppgaver er obligatoriske. Evaluering skjer fortløpende i løpet av semesteret, og endelig karakter vil settes når muntlig eksamen er ferdig på slutten av semesteret. Eksaminering (alle aktiviteter) foregår kun på engelsk.

Sensor:
Det benyttes ekstern sensor ved muntlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Relevant bachelorgrad eller tilsvarende
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Undervisningstiden er satt til maksium 9 skoletimer per uke. Dette fordeler seg på ca. 6 timer forelesning (2x 3 timer) og 3 timer seminar, gruppearbeid, studentpresentasjoner eller annet. Dette vil variere fra uke til uke ut ifra hvilke aktiviteter som til enhver tid foregår og i forbindelse med gjesteforelesere eller andre spesielle innslag. 
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått