Course code EDS305

EDS305 Utviklingsteori og utviklingspolitikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ingrid Louise Peck Nyborg
Medvirkende: Jill Tove Buseth, Kassim Athumani Ally Kulindwa, Darley Jose Kjosavik, Nadarajah Shanmugaratnam, Kassim Athumani Ally Kulindwa, Kassim Athumani Ally Kulindwa, John Andrew Mcneish
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: M-IDS
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Innledning til utviklingsstudier (historisk bakgrunn, verdier og policy-spørsmål). Fordypning i utvalgte teori- og policy-spørsmål knyttet til: økonomisk utvikling, fattigdom og fordeling miljø, levekår og helse kjønnsrelasjoner, sosial rettferdighet og menneskerettigheter. Oppsummering, sammenhenger og diskusjon.
Læringsutbytte:
Kurset gir en innføring i utviklingsstudier som et tverrfaglig, problem-orientert studium av sosiale, politiske, økonomiske og miljømessige sider ved samfunnsmessig endring. Vekten legges på teori og anvendt politikk (Development Theory and Policy),som knyttes til praksis gjennom case studies. Kurset har som mål: 1: Å gi kjennskap til hovedtilnærminger innen utviklingsstudier og å fremme evnen til å anvende sentrale teorier og begreper i diskusjon og analysen av utviklingspolitiske spørsmål. 2: Å fremme ferdigheter med vekt på: å samarbeide i tverrfaglige grupper å innhente, behandle og dele informasjon å diskutere utviklingspolitiske temaer samt å skrive som middel til læring, refleksjon og formidling i en internasjonal sammenheng. 3. Å kjenne til normative tilnærminger til utvikling og kunne diskutere policy-relaterte verdivalg, bl.a. i forhold til kulturelt mangfold og menneskerettigheter.
Læringsaktiviteter:
Kurset benytter en problemorientert tilnærming til utviklingspolitiske temaer. Læringen er basert på aktiv deltakelse og samspill mellom deltakere og lærere for å kunne aktivere et mangfold av erfaringer og kunnskap. De viktigste læringsmåtene i kurset er (i) forelesninger, (ii) innhenting og behandling av informasjon, (iii) selvstudium og individuelle skriftlige arbeider, (iv) gruppearbeid og (v) presentasjoner og debatt.
Læringsstøtte:
Kursledereransvarlig forlitteratur, gjennomføring og veiledning i arbeid med oppgaver deltakere vil få muntlig ellerskriftlig tilbakemelding på presentasjonerog på individuelle arbeider(én gang). Lærere girforelesningerog tilleggsveiledning innen sitt fagfelt. Noragric biblioteket girundervisning og støtte angående innhenting og håndtering av informasjon og kilder. Spesielle temaerdekkes av gjesteforelesere.
Pensum:
En liste over anbefalt litteratur, inkludert artikler, lærebøker eller kapitler fra lærebøker, vil være tilgjengelig ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
Kurset er tverrfaglig, og grunnleggende kompetanse i både samfunns- og naturvitenskap er derfor en fordel.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i gruppearbeider og innlevering av individuelle oppgaver. En godkjent gruppeoppgave er obligatorisk (bestått/ikke bestått). 80% oppmøte til forelesninger og seminarer.
Vurderingsordning:
Eksamen gjøres kun på engelsk. Eksamen er basert på mappeevaluering. Mappen omfatter (i) gruppeøvelser inkludert en prosjektoppgave og (ii) individuelle arbeider. Alle oppgavene er obligatoriske. Det vil bli satt karakter på utvalgte oppgaver i mappen (skala A til F). For å bestå kurset må man ha bestått hver enkelt av de oppgavene det settes karakter på. Samlet karakter settes slik: To individuelle skriftlige arbeider teller til sammen 30 %. Semesteroppgave teller 60 %. Deltakelse og helhetsvurdering teller 10 %. Karakter på de mindre, skriftlige arbeidene settes i løpet av semesteret. Karakterer på/Godkjenning av gruppeprosjekt, semesteroppgave og deltakelse/helhetsvurdering settes i eksamensperioden med vanlige frister. Individuelle oppgaver skal forsvares muntlig etter avtale med ansvarlig lærer.
Sensor:
Det benyttes ekstern sensor i vurderingen av semesteroppgaven.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Undervisningstiden er satt til 8 timer pr. uke. Dette fordeler seg på cirka 4 timer forelesning, 2 timer lærerledet diskusjon eller studentpresentasjoner, 2 timer arbeid i grupper. Dette vil variere noe, blant annet i forbindelse med gjesteforelesninger eller andre spesielle innslag.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått