Course code EDS272

EDS272 Utviklingsutfordringer i rurale India

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Medvirkende: Sunetro Ghosal
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Annethvert år (partalls år)
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: Studenter på B-IEDS programmet
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir førstehånds erfaring med kompleksiteten og utfordringene knyttet til utviklingsprosesser i området rundt Udaipur, India. Emnets struktur gir studentene anledning til å utvikle sin forståelse og uforske ulike forståelser av utvikling, ved hjelp av en kombinasjon av teoretisk analyse og konkret, praktisk engasjement i utviklingstiltak. Emnets akademiske innhold bygger på sentrale og gjennomgripende temaer og perspektiver som presenteres i de ulike kursene som er del av studieprogrammet B-IEDS.
Læringsutbytte:

Dette er et feltkurs, som hjelper studentene med å syntetisere det de har lært i de ulike emnene i B-IEDS og ellers på NMBU, og erfare sammenhenger og kompleksiteter knyttet til utviklingsprosesser. Deltakerne får anledning til å anvende sin akademiske kunnskap og forståelse på konkrete praktiske og teoretiske problemer, til å reflektere over kunnskapene sine, og til å utvide dem under veiledning fra både praktikere og akademikere. De får førstehånds erfaring med dagens tilnærminger til utviklingsarbeid, og de får utviklet sine teoretiske og metodiske ferdigheter i å undersøke og analysere problemstillinger. Ved at Udaipur og India brukes som referanseramme vil studentene få dypere innsikt i betydningen av den historiske, geografiske og konseptuelle situering av utviklingsprosesser, og av intervensjoner som gjøres for å influere disse prosessene. 

Undervisningsformatet er orienteringer, feltarbeid og diskusjoner, samt arbeid med rapport og presentasjon. Gjennom dette får studentene øving i å samle og analysere empiriske data ved bruk av teoretiske konsepter de har lært. De vil utvikle sine ferdigheter i å presentere og diskutere resultatene skriftlig og muntlig etter god akademisk skikk. Studentene vil utvikle sin evne til å planlegge og utføre et prosjekt i samarbeid med andre. Gjennom felterfaringene vil de også få forståelse for viktigheten av etisk fremferd både innen utviklingsarbeid og i akademisk arbeid.

Læringsaktiviteter:

Emnets tilnærming er å utvikle teoretisk forståelse gjennom erfaringsbasert læring og refleksjon knyttet til praktiske problemstillinger. Gjennom orienteringer, ekskursjoner og diskusjoner får studentene grunnleggende kjennskap til sosiokulturelle og materielle forhold, samt en rekke utviklingsutfordringer, i rurale områder rundt Udaipur. Deretter utforsker de et valgt tema videre, ved å gjøre en liten studie i felt.

Studentene anspores til å reflektere kontinuerlig rundt hvordan emnets innhold knytter an til innholdet i andre emner innenfor programmet B-IEDS, og til annen relevant bakgrunn studentene måtte ha. Kombinasjonen av teori og praksis er utformet for å gi en dypere forståelse av utviklingsprosesser og av konsepter og teorier knyttet til disse. Studentene får prøve ut en tverrfaglig tilnærming til å utforske konkrete problemstillinger, og får utviklet sin forståelse av teoretiske og tematiske sammenhenger og kompleksiteter. De får også anledning til å prøve ut grunnleggende forskningsmetode under feltarbeid.

Læringsstøtte:
Før emnet begynner vil studentene få informasjon om nødvendige forberedelser. Dette skjer via Canvas, e-poster, og forberedelsesmøter. Pensumliste og detaljert undervisningsplan vil bli gjort tilgjengelig ved oppstart.
Pensum:

Bakgrunnslitteratur:

  • Sainath, P. (2000): Everybody Loves a Good Drought: Stories from India's Poorest Districts. Penguin Books India.
  • Jaideep Hardikar (2013). A village awaits doomsday. Penguin Books India.

Tilleggslitteratur og andre materialer vil gjøres tilgjengelig i løpet av kurset.

Forutsatte forkunnskaper:
EDS101 eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende teoretisk bakgrunn fra tidligere kurs relatert til utviklingsstudier anbefales sterkt. Emnet tas normalt av tredjeårs studenter i B-IEDS, men annet-års-studenter og andre med relevant bakgrunn kan også tas opp
Obligatorisk aktivitet:

Før emnet begynner skal studentene delta på orienteringsmøter. Studentene skal lese to artikler listet opp i emnebeskrivelsen og kunne diskutere disse i møtene. Motivasjonsbrev skal sendes inn for å bli vurdert til opptak til emnet. Studentene skal også gi informasjon om passene sine, fly-tabell, forsikringer, mm. Studentene må skrive under på et eget ansvars-dokument.

Under emnet er klasseromsundervisning, ekskursjoner, forelesninger og feltarbeid obligatorisk.

Vurderingsordning:
Kursets evaluering består av gruppeskrevet oppgave basert på feltarbeidet, muntlig presentasjon av oppgavens innhold, samt vurdering av individuell innsats gjennom kurset. Karakter bestått/ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor vil delta i evaluering og karaktersetting
Normert arbeidsmengde:
Ca 300 timer, fordelt på klasseundervisning, ekskursjoner og eget arbeid. Det siste iinkluderer lesing, arbeid i felt samt oppgave- og presentasjonsforberedelser
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Totalt ca 150 timer
Eksamensdetaljer: :