Course code EDS272

EDS272 Utviklingsutfordringer i rurale India

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Medvirkende: Eva Dögg Davidsdottir
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Annethvert år (partalls år)
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: Studenter på B-IEDS programmet
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir førstehånds erfaring med kompleksiteten og utfordringene knyttet til utviklingsprosesser i området rundt Udaipur, India. Emnets struktur gir studentene anledning til å utvikle sin forståelse og uforske ulike forståelser av utvikling, ved hjelp av en kombinasjon av teoretisk analyse og konkret, praktisk engasjement i utviklingstiltak. Emnets akademiske innhold bygger på sentrale og gjennomgripende temaer og perspektiver som presenteres i de ulike kursene som er del av studieprogrammet B-IEDS.
Læringsutbytte:

Dette er et feltkurs, som hjelper studentene med å syntetisere det de har lært i de ulike emnene i B-IEDS og ellers på NMBU, og erfare sammenhenger og kompleksiteter knyttet til utviklingsprosesser. Deltakerne får anledning til å anvende sin akademiske kunnskap og forståelse på konkrete praktiske og teoretiske problemer, til å reflektere over kunnskapene sine, og til å utvide dem under veiledning fra både praktikere og akademikere. De får førstehånds erfaring med dagens tilnærminger til utviklingsarbeid, og de får utviklet sine teoretiske og metodiske ferdigheter i å undersøke og analysere problemstillinger. Ved at Udaipur og India brukes som referanseramme vil studentene få dypere innsikt i betydningen av den historiske, geografiske og konseptuelle situering av utviklingsprosesser, og av intervensjoner som gjøres for å influere disse prosessene. 

Undervisningsformatet er orienteringer, feltarbeid og diskusjoner, samt arbeid med rapport og presentasjon. Gjennom dette får studentene øving i å samle og analysere empiriske data ved bruk av teoretiske konsepter de har lært. De vil utvikle sine ferdigheter i å presentere og diskutere resultatene skriftlig og muntlig etter god akademisk skikk. Studentene vil utvikle sin evne til å planlegge og utføre et prosjekt i samarbeid med andre. Gjennom felterfaringene vil de også få forståelse for viktigheten av etisk fremferd både innen utviklingsarbeid og i akademisk arbeid.

Læringsaktiviteter:

Emnets tilnærming er å utvikle teoretisk forståelse gjennom erfaringsbasert læring og refleksjon knyttet til praktiske problemstillinger. Gjennom orienteringer, ekskursjoner og diskusjoner får studentene grunnleggende kjennskap til sosiokulturelle og materielle forhold, samt en rekke utviklingsutfordringer, i rurale områder rundt Udaipur. Deretter utforsker de et valgt tema videre, ved å gjøre en liten studie i felt.

Studentene anspores til å reflektere kontinuerlig rundt hvordan emnets innhold knytter an til innholdet i andre emner innenfor programmet B-IEDS, og til annen relevant bakgrunn studentene måtte ha. Kombinasjonen av teori og praksis er utformet for å gi en dypere forståelse av utviklingsprosesser og av konsepter og teorier knyttet til disse. Studentene får prøve ut en tverrfaglig tilnærming til å utforske konkrete problemstillinger, og får utviklet sin forståelse av teoretiske og tematiske sammenhenger og kompleksiteter. De får også anledning til å prøve ut grunnleggende forskningsmetode under feltarbeid.

Læringsstøtte:

Før emnets start vil studentene få det de trenger av informasjon for å kunne gjøre de nødvendige praktiske forberedelser. Kontakt vil skje gjennom Canvas, e-post og orienteringsmøter. Kursoversikt vil være tilgjengelig på Canvas før kursstart, detaljert kursplan gjøres tilgjengelig innen kursstart.

Minst én kurslærer vil være tilstede og tilgjengelig under hele kurset. Ulike ressurspersoner gir akademisk, administrativ og praksisbasert informasjon om en rekke temaer, problemstillinger og prosjektaktiviteter, i klasserom og under feltutferder. Kurslærer(e) følger opp disse med debriefingsdiskusjoner. Det gis oversettelseshjelp og annen veiledning/støtte under feltarbeid og skriving.

Pensum:

Bakgrunnslitteratur:

  • Sainath, P. (2000): Everybody Loves a Good Drought: Stories from India's Poorest Districts. Penguin Books India.
  • Jaideep Hardikar (2013). A village awaits doomsday. Penguin Books India.

Tilleggslitteratur og andre materialer vil gjøres tilgjengelig i løpet av kurset.

Forutsatte forkunnskaper:
EDS101 eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende teoretisk bakgrunn fra tidligere kurs relatert til utviklingsstudier anbefales sterkt. Emnet tas normalt av tredjeårs studenter i B-IEDS, men annet-års-studenter og andre med relevant bakgrunn kan også tas opp
Obligatorisk aktivitet:

Før kurset: obligatorisk oppmøte på minst ett orienteringsmøte; innlevering av motivasjonsbrev samt alle  opplysninger som kreves om pass, flights, forsikring og helse

Under kurset: All klasseromsundervisning, ekskursjoner og relaterte forelesninger, feltarbeid

Vurderingsordning:
Kursets evaluering består av gruppeskrevet oppgave basert på feltarbeidet, muntlig presentasjon av oppgavens innhold, samt vurdering av individuell innsats gjennom kurset. Karakter bestått/ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor vil delta i evaluering og karaktersetting
Normert arbeidsmengde:
Ca 300 timer, fordelt på klasseundervisning, ekskursjoner og eget arbeid. Det siste iinkluderer lesing, arbeid i felt samt oppgave- og presentasjonsforberedelser
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Totalt ca 150 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått