Course code EDS272

EDS272 Utviklingsutfordringer i rurale India

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Elisabeth Molteberg
Medvirkende: Sunetro Ghosal
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Frekvens: Partalls år
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2014-2015
Siste gang: 2017V
Fortrinnsrett: Studenter på B-IEDS programmet
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset gir innblikk i utfordringer knyttet til utvikling, med utgangspunkt i kursets plassering i Udaipur i India, som fungerer som en case study. Kursets struktur gir studentene anledning til å utvikle sin forståelse av utviklingsrelaterte utfordringer og problemer, ved hjelp av en kombinasjon av teoretisk analyse og praktisk deltakelse i aktivitieter som har som mål å løse slike problemer. Kursets akademiske innhold bygger på sentrale og gjennomgripende temaer og perspektiver som presenteres i de ulike kursene som er del av studieprogrammet B-IEDS. Det primære fokus er på temaer rundt utvikling, fattigdom, kjønn og politiske strukturer, der konteksten er India generelt og Rajasthan og Udaipur spesielt.
Læringsutbytte:

Dette feltkurset vil hjelpe studentene med å integreret sin teoretiske forståelse av generelle temaer og perspektiver relatert til utviklingsprosesser med praktisk, erfaringsbasert forståelse. De får anledning til å bruke den akademiske kunnskap og forståelse de har trukket ut av studiene sine på konkrete praktiske og teoretiske problemer, til å reflektere over kunnskapen sin, og til å utvide den under veiledning fra både akademikere og praktikere. De vil få førstehånds erfaring med dagens tilnærminger til utviklingsarbeid, og utvikle sine ferdigheter i å utforske utviklingstemaer i en konkret kontekst under veiledning. De vil kunne forstå den historiske, geografiske og konseptuelle situering av utviklingsprosesser, og av intervensjoner som gjøres for å influere disse prosessene, med Udaipur og India som setting. Dette vil gi dem en referanseramme de kan bruke for å videreutvikle sin generelle akademiske forståelse på feltet.

Gjennom feltarbeid, oppgaveskriving og presentasjon får studentene erfaring med å samle og analysere empiriske data ved bruk av teoretiske konsepter de har lært, og med å presentere og diskutere resultatene skriftlig og muntlig etter god akademisk skikk. Studentene vil utvikle sin even til å planlegge og utføre et prosjekt i samarbeid med andre. Gjennom felterfaringene vil de også få forståelse for viktigheten av etisk fremferd både innen utviklingsarbeid og i akademisk arbeid.

Læringsaktiviteter:
En kombinasjon av klasseromsundervisning og gruppeaktiviteter med feltbesøk, fulgt av et ukelangt feltarbeid der man utforsker et spesifikt tema i større dybde. Undervisningen vil ledes av kursets lærere og folk som jobber praktisk med konkrete utviklingsaktiviteter i det rurale India. Feltbesøkene vil knyttes til klasseromsundervisningen, for å gi erfaringsbasert læring om teoretiske konsepter. Kombinasjonen av teori og praksis er utformet for å gi en dypere forståelse av utviklingsprosesser. Forelesninger, feltbesøk og diskusjoner vil ta for seg en rekke ulike temaer, for å knytte an til andre teoribaserte kurs innenfor programmet B-IEDS, styrke den tverrfaglige tilnærmingen som kjennetegner programmets design, og gi anledning til å prøve ut grunnleggende forskningsmetode under feltarbeidet og arbeidet med gruppeskriving og presentasjon av avsluttende oppgave innen et spesifikt tema.
Læringsstøtte:
Studentene vil få den praktiske informasjon de trenger før og under kurset for å gjøre de nødvendige praktiske forberedelser . Minst en kurslærer vil være tilstede og tilgjengelig under hele kurset. Oversettelseshjelp og annen veiledning/støtte under feltbesøk og feltarbeid vil også bli gitt.
Pensum:
Kurslitteratur vil gjøres tilgjengelig for studentene før avreise fra Norge. En detaljert kursplan vil deles ut ved kursstart. Tilleggsmaterialer vil bli gjort tilgjengelig i løpet av kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende teoretisk bakgrunn fra tidligere kurs relatert til utviklingsstudier anbefales sterkt. Emnet tas normalt av tredjeårs studenter i B-IEDS, men annet-års-studenter og andre med relevant bakgrunn kan også tas opp
Obligatorisk aktivitet:
Feltaktiviteter (ekskursjoner og relaterte forelesninger, feltarbeid)
Vurderingsordning:
Kursets evaluering består av gruppeskrevet oppgave basert på det ukelange feltarbeidet, samt muntlig presentasjon av oppgavens innhold. Karakter gis i begge (A-E)
Sensor:
Ekstern sensor vil delta i evaluering og karaktersetting
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Ca 300 timer, fordelt på klasseundervisning, ekskursjoner og eget arbeid, som inkluderer arbeid i felt samt med oppgave- og presentasjonsforberedelser
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Totalt ca 150 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått