Course code EDS272

EDS272 Utviklingsutfordringer i rurale India

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Shai André Divon
Medvirkende: Elisabeth Molteberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Annethvert år (partalls år)
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: Studenter på B-IEDS og M-GLA programmet
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Dette er et fire-ukers feltkurs utviklet av Noragric i partnerskap med den ikke-statlige gressrot-organisasjonen Seva Mandir, og en lokal akademisk institusjon i Udaipur India. Målet med kurset er å introdusere kompleksiteten, utfordringene og mulighetene som finnes i lokal virkelighet og på tvers av kulturer. Studentene får muligheten til å oppleve interaksjoner mellom teori, metode, arbeidspraksis og forskning, gjennom en kombinasjon av klasseromsteori, feltbesøk og anvendelse av feltarbeidsmetoder for datainnsamling. Vi vil utforske og oppleve forskjellige ideer, tilpasninger og løsninger på miljø- og utviklingsutfordringer og muligheter.Kursets faglige innhold bygger på sentrale og overordnede emner og perspektiver presentert i de ulike kursene om globalt miljø, utvikling og landskap. Siden omgivelsene i Udaipur og India brukes som referanseramme, vil studentene se sammenhengen mellom historie, geografi, samfunn, kultur, utvikling, miljø og landskapsprosesser, og teknikker og tiltak som for tiden brukes for å løse utfordringer og se muligheter

Kurset er strukturert rundt fire moduler. I løpet av den første modulen vil studentene fokusere på generell- og kontekstorientering. Gjennom den andre modulen skal studentene utforske anvendelse av ulike ideer og konsepter, og utvikle forskningsmetodikk for feltarbeidet sitt. Den tredje modulen består av feltoppgaver og datainnsamling. Den fjerde modulen vil bidra til å forankre analyse- og presentasjonsferdigheter, ved å kombinere innholdet i modul 1-3.

Læringsutbytte:

Etter vellykket gjennomføring av kurset skal studentene kunne:

  • Identifisere sammenhengen mellom globalt miljø, utviklings- og landskapsprosesser, kontekstuelle historier, kultur og lokal virkelighet.
  • Forstå lokalmiljø og utviklingsmuligheter og utfordringer, knytte dem til globale miljø- og utviklingsdiskurs, og identifisere strategier som brukes i lokale sammenhenger.
  • Formulere et forskningstema som knytter sammen globalt og lokalt miljø, utviklings- og landskapsspørsmål og designe og anvende feltmetoder for datainnsamling.
  • Gjennomføre en analyse, formulere og presentere resultater som kombinerer teori, lokal virkelighet og feltdata for å forklare sammenhengen mellom globale miljø-, utviklings- og landskapsutfordringer og strategier som brukes for å håndtere disse
Læringsaktiviteter:

Kurstilnærmingen er å utvikle teoretisk forståelse gjennom erfaringsbasert læring og refleksjon omkring praktiske spørsmål. Gjennom orientering, utflukter og diskusjoner får studentene en grunnleggende forståelse av sosiokulturelle og materielle forhold, samt ulike miljø- og utviklingsutfordringer og muligheter, i rurale områder rundt Udaipur. Deretter utforsker de et valgt tema videre, ved å gjøre en feltstudie

Studentene oppfordres til å reflektere kontinuerlig over hvordan innholdet i dette kurset er relatert til emner i andre kurs i deres studie, og til annen relevant bakgrunn de måtte ha. Kombinasjonen av teori og praksis er lagt opp til å gi en dypere forståelse av utviklings- og landskapsmodifiseringsprosesser, samt konsepter og teorier som adresserer dem. Studentene oppfordres til å utøve en tverrfaglig tilnærming i å utforske konkrete emner og problemstillinger, og ved dette å utdype forståelsen av teoretisk og tematisk sammenheng og kompleksitet. De får også mulighet til å utforske grunnleggende metoder for feltarbeid.

Læringsstøtte:
Før emnet begynner vil studentene få informasjon om nødvendige forberedelser. Dette skjer via Canvas, e-poster, og forberedelsesmøter. Pensumliste og detaljert undervisningsplan vil bli gjort tilgjengelig ved oppstart.
Pensum:

Bakgrunnslitteratur:

  • Sainath, P. (2000): Everybody Loves a Good Drought: Stories from India's Poorest Districts. Penguin Books India.
  • Jaideep Hardikar (2013). A village awaits doomsday. Penguin Books India.

Tilleggslitteratur og andre materialer vil gjøres tilgjengelig i løpet av kurset.

Forutsatte forkunnskaper:
EDS101, GLA301 eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende teoretisk bakgrunn i kursarbeid relatert til miljø- og utviklingsstudier eller global bærekraft anbefales sterkt. Normalt tar tredjeårsstudenter i B-IEDS og M-GLA studenter dette kurset, men andreårs B-IEDS studenter og andre med relevant bakgrunn kan også tas opp.
Obligatorisk aktivitet:

Før kurset må studentene delta på det andre og det tredje forberedelsesmøtet. Det anbefales at studentene leser den obligatoriske bakgrunnslitteraturen som er oppført i emnebeskrivelsen før informasjonsmøtene, og kan diskutere dem på disse møtene. Siden antall plasser på dette kurset er begrenset, må studentene legge ved et motivasjonsbrev når de søker om opptak. Studenten må også sende inn all nødvendig informasjon som kreves for kursansvarlig for å tilrettelegge for kurset: passopplysninger, reiserute, forsikringsdetaljer og helseproblemer innen oppgitte frister. En studenterklæring og ansvarserklæring vil bli presentert for studentene og må signeres.

Under emnet er klasseromsundervisning, ekskursjoner, forelesninger og feltarbeid obligatorisk.

Vurderingsordning:
Kursets evaluering består av gruppeskrevet oppgave basert på feltarbeidet, muntlig presentasjon av oppgavens innhold, samt vurdering av individuell innsats gjennom kurset. Karakter bestått/ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor vil delta i evaluering og karaktersetting
Normert arbeidsmengde:
Ca 275 timer, fordelt på klasseundervisning, ekskursjoner og eget arbeid. Det siste iinkluderer lesing, arbeid i felt samt oppgave- og presentasjonsforberedelser
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Totalt ca 150 timer
Eksamensdetaljer: Gruppeoppgave: Bestått/ Ikke bestått