Course code EDS230

EDS230 Global utvikling og bistand

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Esben Leifsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: B-IEDS
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Dette kurset retter søkelyset mot bistand sett i en større kontekst av global utvikling. Studentene lærer om institusjoner, aktører og praksiser som utgjør bistandssektoren, og om globale utviklingstrender som på ulike måter utfordrer denne sektoren. Utover dette får studentene også innsikt i det mangfoldet av initiativer og vyer om sosial endring og transformasjon som i dag uttrykkes gjennom utviklings-alternativer og alternativer til utvikling. 

I første delen av kurset blir studentene introdusert til tankemåter rundt og teori om utviklingsbistand, samt dens historie. Vi ser nærmere på bistandssektoren og måtene den opererer på og endrer seg. Studentene lærer om sentrale aktører, institusjoner og bistandsmekanismer, og om kunnskaps-produksjon innenfor denne sektoren. Vi fokuserer på politikkutformingen rundt betinget bistand i regi av de Internasjonale Finansinstitusjonene, og vi diskuterer prinsippet om å ‘sette folk først’ i bistandspraksis og NGOers rolle innenfor denne tilnærmingen. I denne delen blir studentene også kjent med NORAD som et eksempel på hvordan en bistandsaktør arbeider og produserer kunnskap. 

I andre delen av kurset ser vi nærmere på debatter om og perspektiver på globale trender som utfordrer utviklings-geografien i det 21. århundre. Dette gjelder betydningen av internasjonale initiativ rundt Sør-Sør samarbeid, følger av en reorientering av utviklingspolitikk basert på en ny global og universell agenda for bærekraftig utvikling, og ulike fortolkninger av trender i global ulikhet og konsekvensene av disse. I den tredje delen får studentene innblikk i ulike alternativer til utviklingsbistand og til dominerende utviklingsmodeller og -praksiser. Vi ser på ulike eksempler både innenfor det man kan kalle reformorienterte og transformative alternativer - fra initiativer og problemstillinger knyttet til 'grønn utvikling' til mangfoldet av nytenkning og praksis knyttet opp mot post-utvikling. 

Læringsutbytte:

Med aktiv deltakelse i dette kurset vil studentene

  • bli kjent med institusjoner og aktører innenfor bistandsindustrien og de ulike posisjonene de tar med hensyn til bistandsutvikling,
  • ha en grunnleggende forståelse av kritiske perspektiver på utviklings-teori og -praksis,
  • delta i tenkning rundt peprspektiver på utvikling i samtiden og på endrede maktkonstellasjoner i en multipolar verden.
  • ha innsikt i noen alternative forståelser av utvikling fra de-sentrerte akademiske posisjoner utenfor det Globale Nord. 
  • bli kjent med noen eksempler på alternative utviklingsmodeller og måter disse blir satt ut i praksis. 

Gjennom kurset vil studentene også utvikle:

  • akademiske diskusjonsferdigheter ved å knytte faglitteratur til gruppe- og fellesdiskusjoner av spesifikke temaer,
  • informasjonssøkings- og presentasjonsferdigheter gjennom arbeid i seminarer,
  • akademisk skriveferdigheter.

Studentene vil også forholde seg til og bli utfordret av etiske dilemmaer som er sentrale innenfor studiefeltet utvikling, bistand og politikk.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og klassebaserte diskusjoner, bruk av podcasts og audiovisuelt materiale, seminarer med veiledede gruppearbeid og presentasjoner, to skriveoppgaver.
Læringsstøtte:
Kursansvarlig vil gi tilbakemeldinger til deltakerne under diskusjoner i plenum og i mindre grupper, kommentarer og veiledning på gruppe-oppgaver samt veiledning og kommentarer under utarbeiding av skriftlige oppgaver. Underviserne kan kontaktes per e-post og er tilgjengelig for konsultasjon etter avtale.
Pensum:
En litteraturliste med utvalgte bokkapitler og artikler vil være tilgjengelig i god tid før kursstart. Grunnbok for første del av kurset er: Overton, John & Murray, Warwick E. 2021: Aid and development. London: Routledge.
Anbefalte forkunnskaper:
EDS 101, EDS 102, EDS 104
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk gruppearbeid og presentasjon. 
Vurderingsordning:

Mappevurdering

- Et individuelt essay (1000 - 1500 ord)

- En semesteroppgave (3000 ord)

Karakterregel: A - F

Sensor:
Ekstern sensor deltar i vurderingen av avsluttende muntlig eksamen. 
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:

Organiserte aktiviteter med lærer: 30 timer forelesninger/diskusjon i plenum og grupper, 16 timer student-ledede seminarer, og 2 timer veiledning som støtte for skriftlig arbeid, totalt 48 timer.

Studenter: 202 timer egne studier og forberedelser.

Totalt: 250 timer

Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
30 (15 X 2) timer forelesninger og diskusjoner; 16 (8 X 2) timer student ledede seminarer.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer