Course code EDS230

EDS230 Utviklingsstudier og bistand

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Esben Leifsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: B-IEDS
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Dette kurset omhandler ‘stor U’ og ‘liten u’ utvikling; på den ene siden planlagte utviklingsintervensjoner iverksatt av aktører og institusjoner som er del av bistands-sektoren, og på den andre siden, mangfoldige initiativer til og vyer om positiv sosial endring og transformasjon. 

I den første delen av kurset blir studentene introdusert til tankemåten rundt og historien og teori om ‘stor U’ utviklingsbistand. Vi ser nærmere på bistandssektoren og måtene den opererer på og endrer seg. Studentene lærer om sentrale aktører, institusjoner og bistandsmekanismer. De blir gjort kjent med forklaringer på hvorfor utviklingsbistand feiler, og de lærer også om vellykkede bistandsprosjekter.  Vi fokuserer på politikkutformingen rundt betinget bistand i regi av de Internasjonale Finansinstitusjonene, og vi diskuterer prinsippet om å ‘sette folk først’ i bistandspraksis. I tillegg får studentene også innsikt i hvordan bistandssektoren produserer kunnskap knyttet til utviklingspraksis, og i hvorfor ‘bistandseffektivitet’ er et sentralt anliggende innenfor utviklingssektoren i dag.

I andre delen av kurset ser vi nærmere på noen endringer som utfordrer bistandssektoren. Vi starter med en debatt om hvordan dagens distribusjon av global ulikhet fordrer en redefinering ‘utviklingens geografi’, dvs. inndelingen av verden i geografiske kategorier som ‘nord’ og ‘sør’. Dette blir fulgt opp av en diskusjon om hva slags følger Sør - Sør-samarbeid og utformingen av en multipolar verden har, dvs. en verden der det finnes flere sentre for utforming av utviklingspolitikk. I tillegg stiller vi også spørsmål ved rollen konvensjonell utvikling er tenkt å ha i det grønne skiftet og som respons på dagens globale miljøkrise. Med grunnlag i innsikt som studentene får ved å diskutere disse spørsmålene, vil de utforske ‘liten u’ utviklingsalternativer, dvs. alternative tanke- og handlemåter for positiv sosial endring og transformasjon. I forhold til dette vil vi diskutere initiativer som har vokst fram fra post-utviklings kritikken, og særlig vektlegge innsikter fra den nye boken, ‘Pluriverse: A post-development dictionary’.

Læringsutbytte:

Med aktiv deltakelse i dette kurset vil studentene

  • bli kjent med institusjoner og aktører innenfor bistandsindustrien og de ulike posisjonene de tar med hensyn til bistandsutvikling,
  • ha en grunnleggende forståelse av kritiske perspektiver på utviklings-teori og -praksis,
  • delta i tenkning rundt peprspektiver på utvikling i samtiden og på endrede maktkonstellasjoner i en multipolar verden.
  • ha innsikt i noen alternative forståelser av utvikling fra de-sentrerte akademiske posisjoner utenfor det Globale Nord. 
  • bli kjent med noen eksempler på alternative utviklingsmodeller og måter disse blir satt ut i praksis. 

Gjennom kurset vil studentene også utvikle:

  • akademiske diskusjonsferdigheter ved å knytte faglitteratur til gruppe- og fellesdiskusjoner av spesifikke temaer,
  • informasjonssøkings- og presentasjonsferdigheter gjennom arbeid i seminarer,
  • akademisk skriveferdigheter.

Studentene vil også forholde seg til og bli utfordret av etiske dilemmaer som er sentrale innenfor studiefeltet utvikling, bistand og politikk.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, bruk av podcasts, seminarer med veiledede gruppearbeid og presentasjoner, en  skriveoppgave.
Læringsstøtte:
Ukentlige møtetider med lærer vil bli definert.
Pensum:
En litteraturliste med utvalgte bokkapitler og artikler vil være tilgjengelig i god tid før kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
EDS 101, EDS 102, EDS 104
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk gruppearbeid og presentasjon. 
Vurderingsordning:

- Skriving av en individuell oppgave, teller 50%

- Avsluttende muntlig eksamen, teller 50%

Sensor:
Ekstern sensor deltar i vurderingen av avsluttende muntlig eksamen. 
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
24 (12 X 2) timer forelesninger; 24 (12 X 2) timer seminarer.
Eksamensdetaljer: :