Course code EDS115

EDS115 Innføring i forskningsmetode

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Elisabeth Molteberg
Medvirkende: Lars Kåre Grimsby
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: Studenter som er tatt opp ved B-IEDS.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet presenterer kvalititative og kvantitative forskningsstrategier og -metoder som er relevante for B-IEDS som tverrfaglig bachelor-program. Målet er å støtte studentens utvikling av akademisk kompetanse og ferdigheter, som presis tenkning og fremstillingsevne, samt kritisk vurdering av vitenskapelige og andre påstander. Vi undersøker og tenker rundt hva kunnskap er og hvordan den genereres, fra metodologiske, filosofiske, etiske og sosiologiske perspektiver. Gjennom praktisk erfaring, diskusjon og pensum får studentene en innføring i kvalitative og kvantitative forskningsstrategier. Kurset dekker alle deler av en forskningsprosess, fra formulering av forskningstema til utvalg, datainnsamling og -håndtering, analyse og rapportering av resultater med god kildebruks- og referanseskikk. Statistikkundervisningen dekker survey-forskingsdesign, innsamling og behandling av data, utvalg og deskriptive og assosiative statistiske metoder.  Kvalitativ del fokuserer på intervjudata.

Dette er et innføringsemne, som ikke krever bakgrunn i matematikk, statistikk eller forskningsmetode utover allmenkunnskap.

Læringsutbytte:

Kunnskap, kompetanse:

Studenten kan beskrive/forklare

  • hva som kjennetegner kvantitative og kvalitative forskningsspørsmål og -design, samt likheter og forskjeller i den underliggende logikken i henholdsvis kvalitative og kvantitative tilnærminger
  • muligheter og begrensninger som ligger i ulike kvalitative og kvantitative metoder for utvalg, datainnsamling og analyse
  • kvalitetskriterier for kvalitativ og kvantitativ forskning, og hvordan disse praktiseres ved god forskningsskikk

Studenten kan beskrive/diskutere

  • methodologiske utfordringer ved tverrfaglighet og kombinert kvalitativ og kvantitativ forskning
  • etiske spørsmål og utfordringer når det gjelder forskning, særlig forskning som involverer mennesker

Ferdigheter: Studenten kan

  • formulere forskningsspørsmål og hypoteser om et gitt emne
  • designe en enkel kvalitativ og kvantitativ studie, velge passende metoder og begrunne disse valgene
  • finne, vurdere og trekke inn relevant litteratur i en studie; utføre kritisk lesning og tolkning av tekster, vurdere påstander og deres bevisgrunnlag

Holdninger: Studenten er i stand til å reflektere rundt kvalitetsmessige, etiske og sosiale utfordringer og forpliktelser ved egen forståelse og håndtering av både akademiske og generelle kunnskapspåstander, f.eks. ved kildebruk i egne studieaktiviteter generelt

Læringsaktiviteter:
Emnet er praktisk orientert, med blandet læring som pedagogisk format. Stoffet formidles gjennom pensumlitteratur, forhåndsinnspilte og klasseroms-forelesninger som kombineres med gruppe- og individuelle øvingsoppgaver. Emnet legger sterk vekt på diskusjon og oppgaver som simulerer ulike forskningsaktiviteter.
Læringsstøtte:
Undervisningstimene har mye tid avsatt til veiledning og lærerkontakt under øvinger. Informasjon og annen kommunikasjon skjer via Canvas eller epost. Avtaler om ekstra lærerkontakt kan gjøres ved behov.
Pensum:
Pensumliste vil være tilgjengelig på Canvas ved undervisningsstart.
Obligatorisk aktivitet:
Diverse obligatoriske innleveringer/presentasjoner og en avsluttende presentasjon. Obligatorisk oppmøte til 2/3 av undervisningstimene og datalab-timene.
Vurderingsordning:

Karaktergrunnlag: to gruppe-/individuelle oppgaver (hver teller 40% av emnekarakter), samt tre quiz’er/flervalgsprøver som tas i angitte timer (gjennomsnittlig resultat på disse teller 20% av emnekarakter). Alle disse innleveringene gis og besvares KUN PÅ ENGELSK. Godkjennelse av alle obligatoriske gruppe- og individuelle kursaktiviteter er en forutsetning for å bli tildelt karakter i kurset. Karakter tildeles kun studenter som har levert inn signert plagiatskjema til Noragric (normalt gjøres dette under introduksjonskurset i programmet).

Karakterregel: A-F

Sensor:
Ekstern sensor vil være involvert i vurdering av et utvalg av karaktergivende besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde for studentene er 250 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Ca 50 timer forelesninger inkludert arbeid med obligatoriske aktiviteter - to doble forelesningstimer per uke over ca 13 uker. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer