Course code EDS115

EDS115 Innføring i forskningsmetode

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Elisabeth Molteberg
Medvirkende: Lars Kåre Grimsby, Ian Bryceson, Esben Leifsen, Mary Gorret Nantongo
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: Studenter som er tatt opp ved B-IEDS.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet presenterer kvalititative og kvantitative forskningsstrategier og -metoder som er relevante for bachelor-programmet. Målet er å gi studenten akademisk kompetanse ved å styrke forståelsen av hva kunnskap er og hvordan den genereres, og hvordan de kan bruke denne forståelsen i sine studier og generelle akademiske praksis. Vi dekker kvalitative og kvantitative utvalgsmetoder, datainnsamling og -håndtering, analyse og rapportering av resultater. Vitenskapsteoretiske forutsetninger for forskning diskuteres, med spesielt fokus på tverrfaglighet og forskningsetikk. Bruk av sekundærkilder og håndtering av referanser dekkes også. Statistikkundervisningen dekker grunnleggende statistikkforståelse, statistiske spørsmål, innsamling og behandling av data, utvalgsundersøkelse, deskriptiv analyse. Dette er et innføringsemne som ikke krever bakgrunn i matematikk, statistikk eller forskningsmetode utover allmenkunnskap.
Læringsutbytte:

Emnet er bygget rundt utføring av et lite forskningsprosjekt. Gjennom praktisk erfaring, diskusjoner og pensum får studentene en innføring i kvalitative og kvantitative forskningsstrategier, gjennom alle stadier i en forskningsprosess fra formulering av tema til rapportering av resultater.

Kunnskap, kompetanse: Studenten har god forståelse for følgende temaer, i sammenheng med miljø- og utviklingsstudier:

  • hva som kjennetegner kvantitative og kvalitative forskningsspørsmål og -design, samt likheter og forskjeller i den underliggende logikken i kvalitative og kvantitative tilnærminger
  • muligheter og begrensninger som ligger i ulike kvalitative og kvantitative metoder for utvalg, datainnsamling og analyse
  • kvalitetskriterier for kvalitativ og kvantitativ forskning, hvordan disse praktiseres ved god forskningsskikk
  • methodologiske utfordringer ved tverrfaglighet og kombinert kvalitativ og kvantitativ forskning
  • etiske spørsmål og utfordringer når det gjelder forskning på mennesker

Studenten er i stand til å reflektere rundt sin håndtering og forståelse av både akademisk og generell informasjon.

Ferdigheter: Studenten kan

  • formulere forskningsspørsmål og hypoteser om et gitt emne
  • designe og utføre en enkel kvalitativ og kvantitativ studie, velge passende metoder og begrunne disse valgene
  • finne, vurdere og trekke inn relevant litteratur i en studie
  • reflektere kritisk om etiske og kvalitetsmessige forhold rundt egne og andres forskningsstudier

Studenten er i stand til kritisk lesing og tolkning av tekster, og kan vurdere påstander, data og forskningsresultater.

Læringsaktiviteter:
Emnet er praktisk orientert. Pensum formidles gjennom kombinerte forelesninger og øvinger, med gruppe- og individuelle oppgaver, og med sterk vekt på diskusjon og oppgaveløsning.
Læringsstøtte:
Undervisningstimene har mye tid avsatt til veiledning og lærerkontakt under øvinger. Informasjon og annen kommunikasjon skjer via Canvas eller epost. Avtaler om ekstra lærerkontakt kan gjøres ved behov.
Pensum:
Pensumliste vil være tilgjengelig på Canvas ved undervisningsstart.
Obligatorisk aktivitet:
Diverse obligatoriske innleveringer/presentasjoner. Obligatorisk oppmøte til 2/3 av undervisningstimene.
Vurderingsordning:
Karaktergrunnlag: individuelle oppgaver (50% av karakter, forutsetter bidrag til gruppearbeid), avsluttende skriftlig eksamen (50% av karakter). Eksamen har en kvalitativ og en kvantitativ del, begge deler må bestås for at eksamen skal bestås. Alle skriftlige arbeider inkludert eksamen gis og besvares KUN PÅ ENGELSK. Godkjennelse av alle obligatoriske gruppe- og individuelle kursaktiviteter er en forutsetning for å bli tildelt karakter i kurset. Karakter tildeles kun studenter som har levert inn signert plagiatskjema til Noragric (normalt gjøres dette under introduksjonskurset i programmet).
Sensor:
Ekstern sensor vil være involvert i formulering/vurdering av eksamensbesvarelsene.
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde for studentene er 300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
48 timer forelesninger inkludert arbeid med obligatoriske aktiviteter - to doble forelesninger per uke over 12 uker. I tillegg en dobbelt datalab per uke de fleste av ukene.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått