Course code EDS115

EDS115 Innføring i forskningsmetode

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Elisabeth Molteberg
Medvirkende: Lars Kåre Grimsby, Ian Bryceson, Esben Leifsen, Mary Gorret Nantongo
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: Studenter som er tatt opp ved B-IEDS.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset gir en presentasjon av kvalititative og kvantitative forskningsstrategier og forskningsmetoder som er relevante for programmet. Det tar for seg vitenskapsteoretiske forutsetninger for strategiene, og diskuterer likheter og forskjeller mellom dem. Temaer vil være innføring i ulike forskningsstrategier og -tilnærminger, de ulike trinn i forskningsprosessen fra temaformulering til rapportering, bruk av ulike metoder for kvalitativ og kvantitativ utvalgsgjennomføring, datainnsamling og analyse, tverrfaglighet, forskningsetikk, samt bruk av sekundærkilder og håndtering av referanser. Statistikkundervisningen dekker grunnleggende statistikkforståelse, statistiske spørsmål, innsamling og behandling av data, utvalgsundersøkelse, deskriptiv analyse. Kurset inneholder praktiske øvelser mht utvalg, datainnsamling, analyse og tolkning av kvalitative og kvantitative data. Kurset er et innføringskurs og krever ikke annet enn allmen bakgrunn i matematikk, statistikk eller forskningsmetode
Læringsutbytte:

Studentene får grunnleggende kjennskap til forskning, samt til hva som kjennetegner kvalitativ og kvantitativ forskning. Teoretisk forståelse og ferdigheter utvikles i samspill med hverandre, ved at studentene utfører øvinger i forskningsdesign, utvalg, datainnsamling og -analyse (innbefattet grunnleggende analyse av kvantitative data), samt presentasjon av resultatene.

Kunnskap, kompetanse: Studentene gjør seg kjent med grunnleggende forskningsteori inkludert temaer som standarder for god forskningsskikk, forskningsetikk, forskningens samfunnsrolle og tverrfaglighet i lys av egne erfaringer med kursøvingene, og med referanse til utviklings- og miljøstudier. Kurset har som mål å styrke deres evne til å reflektere over måten de håndterer og bruker både akademisk og generell informasjon på.

Ferdigheter: Kurset har en praktisk innretning med stor vekt på gruppeøvinger og diskusjon. Formålet er å gjøre studentene til mer kompetente akademikere ved å styrke deres forståelse av hva kunnskap er, og hvordan den genereres, og bruke denne foreståelsen i sine studier og sin generelle akademiske praksis. Kritisk lesning og tolkning av data og forskningsresultater står i fokus.

Læringsaktiviteter:
Pensum formidles gjennom kombinerte forelesninger og øvinger, med gruppe- og individuelle oppgaver, og med sterk vekt på diskusjon og oppgaveløsning.
Læringsstøtte:
Undervisningstimene har mye tid avsatt til veiledning og lærerkontakt under øvinger. Informasjon og annen kommunikasjon skjer via Canvas eller epost. Avtaler om ekstra lærerkontakt kan gjøres ved behov.
Pensum:
Pensumliste vil være tilgjengelig på Canvas ved undervisningsstart.
Obligatorisk aktivitet:
Diverse obligatoriske innleveringer/presentasjoner. Obligatorisk oppmøte til 2/3 av undervisningstimene. 
Vurderingsordning:
Karaktergrunnlag: individuelle oppgaver (50% av karakter, forutsetter bidrag til gruppearbeid), avsluttende skriftlig eksamen (50% av karakter). Eksamen har en kvalitativ og en kvantitativ del, begge deler må bestås for at eksamen skal bestås. Alle skriftlige arbeider inkludert eksamen gis og besvares KUN PÅ ENGELSK. Godkjennelse av alle obligatoriske gruppe- og individuelle kursaktiviteter er en forutsetning for å bli tildelt karakter i kurset.
Sensor:
Ekstern sensor vil være involvert i vurdering av eksamensbesvarelsene.
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde for studentene er 300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
48 timer forelesninger inkludert arbeid med obligatoriske aktiviteter - to doble forelesninger per uke over 12 uker. I tillegg en dobbelt datalab per uke de fleste av ukene.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått