Course code EDS115

EDS115 Innføring i forskningsmetode

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Elisabeth Molteberg
Medvirkende: Lars Kåre Grimsby, Ian Bryceson, Esben Leifsen, Mary Gorret Nantongo
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: Studenter som er tatt opp ved B-IEDS.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Dette kurset gir en bred og grunnleggende presentasjon av kvalititative og kvantitative forskningsstrategier og forskningsmetoder som er relevante for programmet. Det tar for seg vitenskapsteoretiske forutsetninger for strategiene, og diskuterer likheter og forskjeller mellom dem. Temaer vil være innføring i ulike forskningsstrategier og -tilnærminger, de ulike trinn i forskningsprosessen fra temaformulering til rapportering, bruk av ulike metoder for kvalitativ og kvantitativ utvalgsgjennomføring, datainnsamling og analyse, tverrfaglighet, forskningsetikk, bruk av sekundærkilder og håndtering av referanser. Statistikkundervisningen dekker grunnleggende statistikkforståelse, statistiske spørsmål, innsamling og behandling av data, utvalgsundersøkelse, deskriptiv analyse og bivariate analyser. Kurset vil inneholde praktiske øvelser mht utvalg, datainnsamling, analyse og tolkning av kvalitative og kvantitative data. Kurset er et innføringskurs og krever ikke mye bakgrunn i matematikk, statistikk eller forskningsmetode.
Læringsutbytte:

Studentene får grunnleggende kjennskap til kvalitativ og kvantitativ forskning ved å gjøre øvinger i forskningsdesign, utvalg, datainnsamling og -analyse, innbefattet grunnleggende analyse av kvantitative data, samt presentasjon av resultatene. De får en innføring i grunnleggende forskningsteori, der kritisk lesning og tolkning av data og forskningsresultater står i fokus. De diskuterer temaer som standarder for god forskningsskikk, forskningsetikk, forskningens samfunnsrolle og tverrfaglighet i lys av egne erfaringer med kursøvingene, og med referanse til utviklings- og miljøstudier.

Kursets praktiske innretning og vekt på gruppeøvinger og diskusjon har som mål å oppmuntre og styrke studentenes evne til å bruke forståelsen de får av hva kunnskap er og hvordan den genereres til sine studier og sin generelle akademiske praksis. De blir oppmuntret til å reflektere over måten de håndterer og omgås både akademisk og generell informasjon på.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppe- og individuelle oppgaver.
Læringsstøtte:
Informasjon og kommunikasjon via Fronter.
Pensum:
En liste over anbefalt litteratur, inkludert artikler, tekstbøker eller tekstbokkapitler, vil være tilgjengelig ved semesterstart.
Obligatorisk aktivitet:
Diverse obligatoriske innleveringer/presentasjoner. Obligatorisk oppmøte til 2/3 av undervisningstimene. 
Vurderingsordning:
Eksamen gis og besvares KUN PÅ ENGELSK. Karaktergrunnlag: individuelle oppgaver (50% av karakter, forutsetter bidrag til gruppearbeid), avsluttende skriftlig eksamen (50% av karakter). Godkjennelse av alle obligatoriske gruppe- og individuelle kursaktiviteter er en forutsetning for å bli tildelt karakter i kurset.
Sensor:
Ekstern sensor vil være involvert i karaktersettingen på alle eksamensbesvarelsene.
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde for studentene er 300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
48 timer forelesninger inkludert arbeid med obligatoriske aktiviteter - to doble forelesninger per uke over 12 uker. I tillegg en dobbelt datalab per uke de fleste av ukene.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått