Course code EDS115

EDS115 Innføring i forskningsmetode

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Elisabeth Molteberg
Medvirkende: Mary Gorret Nantongo, Esben Leifsen, Lars Kåre Grimsby, Ian Bryceson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: Studenter som er tatt opp ved B-IEDS.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Temaer vil være innføring i ulike forskningsstrategier og -tilnærminger, de ulike trinn i forskningsprosessen fra temaformulering til rapportering, bruk av ulike metoder for kvalitativ og kvantitativ utvalgsgjennomføring, datainnsamling og analyse, tverrfaglighet, forskningsetikk, bruk av sekundærkilder og håndtering av referanser. Statistikkundervisningen dekker grunnleggende statistikkforståelse, statistiske spørsmål, innsamling og behandling av data, utvalgsundersøkelse, deskriptiv analyse og bivariate analyser. Kurset vil inneholde praktiske øvelser mht utvalg, datainnsamling, analyse og tolkning av kvalitative og kvantitative data.
Læringsutbytte:
Dette kurset gir en bred presentasjon av kvalititative og kvantitative forskningsstrategier og forskningsmetoder som er relevante for programmet. Det tar for seg vitenskapsteoretiske forutsetninger for strategiene, og diskuterer likheter og forskjeller mellom dem. Studentene lærer om kvalitativ og kvantitativ forskningsdesign, datainnsamling og -analyse, innbefattet å identifisere passende statistiske prosedyrer for å forstå og utføre grunnleggende analyse av kvantitative data. Forskningsetikk og tverrfaglighet vil også behandles, og kritisk lesning og tolkning av data og forskningsresultater vil stå i fokus. Kurset er et innføringskurs og krever ikke mye bakgrunn i matematikk, statistikk eller forskningsmetode.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid og individuelle oppgaver.
Læringsstøtte:
Informasjon og kommunikasjon via Fronter.
Pensum:
En liste over anbefalt litteratur, inkludert artikler, tekstbøker eller tekstbokkapitler, vil bli tilgjengelig ved semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Diverse obligatoriske innleveringer/presentasjoner. Obligatorisk oppmøte til 2/3 av undervisningstimene. 
Vurderingsordning:
Eksamen gis og besvares KUN PÅ ENGELSK. Karaktergrunnlag: individuelle oppgaver (50% av karakter, forutsetter bidrag til gruppearbeid), avsluttende skriftlig eksamen (50% av karakter). Godkjennelse av alle obligatoriske gruppe- og individuelle kursaktiviteter er en forutsetning for å bli tildelt karakter i kurset.
Sensor:
Ekstern sensor vil være involvert i karaktersettingen på alle eksamensbesvarelsene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde for studentene er 300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
48 timer forelesninger inkludert arbeid med obligatoriske aktiviteter - to doble forelesninger per uke over 12 uker. I tillegg en dobbelt datalab per uke de fleste av ukene.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått