ECOL350 Restaureringsøkologi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Jonathan Edward Colman

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Strukturert undervisning 30 timer. Forberedelser til presentasjoner og skriving av semesteroppgave: 95 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i våparallellen.

Om dette emnet

Menneskehetens utvikling og velvære avhenger av velfungerende økosystemer. Dette avhengighetsforholdet har blitt stadig tydeligere i takt med den pågående ødeleggelsen og nedbrytningen av økosystemer og deres evne til å levere viktige økosystemtjenester. Det er et økende globalt engasjement for å forbedre og reversere denne situasjonen. Dette emnet introduserer filosofisk tilnærming, økologiske prinsipper, økonomi, praktiske aktiviteter og tverrfaglige aspekter som inngår i fagfeltet økologisk restaurering. Eksempler fra alpine miljøer, våtmarker, elver, innsjøer og bekker, kystøkosystemer, skog, samt gjeninnføring av arter, blir behandlet. Teoretiske og praktiske aspekter blir diskutert i sammenheng med konkret gjennomføring at tiltak i pågående prosjekter. Emnet introduserer også viktige menneskelige problemstillinger og verktøy for å designe og utføre restaureringsprosjekter i forringet og ødelagt natur.

Dette lærer du

Kunnskap:

Studentene vil tilegne seg kunnskap om hvordan de skal kunne evaluere, forstå og anvende økologiske prinsipper i tiltak for å returnere degraderte og ødelagte økosystemer tilbake til dynamiske, funksjonelle systemer.

Ferdigheter:

Studentene vil bli i stand til å identifisere ødeleggende og forringende prosesser i økosystemer, definere og beskrive målsetninger, evaluere og foreslå målrettede tiltak, inkludert utfordringer knyttet til sosiale og økonomiske spørsmål, og de skal utarbeide en restaureringsplan for en gitt lokalitet fra et utvalg av miljøer.

Kompetanse:

Studentene vil etter fullført emne kunne håndtere utfordringer og tverrfaglige aspekter, samt anvende økologiske teorier og praktiske teknikker som er sentrale innen restaureringsøkologi. Å utarbeide og presentere et forslag til en restaureringsplan vil også gi studentene erfaring og kompetanse i å utvikle slike prosjekter, samt utarbeide anbud og skrive søknader for finansiering av miljøprosjekter.

 • Forelesninger, studentpresentasjoner, obligatoriske innleveringer, utferd og semesteroppgave (utarbeide og presentere en restaureringsplan for en forringet lokalitet).
 • Kandidatene kan få veiledning av faglærer i kontortiden.
 • Artikler, bøker og rapporter vil bli gjort tilgjengelig underveis.
 • Økologiemner på 200-nivå.
 • Emnet evalueres på bakgrunn av en semesteroppgave som skal utarbeides og presenteres som en restaureringsplan for en forringet lokalitet.

  Semesteroppgave Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Kvaliteten på semesteroppgavene evalueres av en erfaren ekstern sensor og emneansvarlig.
 • Presentasjoner, innleveringer og utferd. Innleveringer er obligatoriske hjemmeoppgaver med spørsmål fra forelesninger som må besvares, og bli godkjent, før semesteroppgaven kan leveres inn.
 • Forelesninger, hjemmeoppgaver, utferd, presentasjoner og gruppearbeid: 30 timer.
 • Realfag