Course code ECOL350

ECOL350 Restaureringsøkologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Jonathan Edward Colman
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i våparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Menneskehetens utvikling og velvære avhenger av velfungerende økosystemer. Dette avhengighetsforholdet har blitt stadig tydeligere i takt med den pågående ødeleggelsen og nedbrytningen av økosystemer og deres evne til å levere viktige økosystemtjenester. Det er et økende globalt engasjement for å forbedre og reversere denne situasjonen. Dette emnet introduserer filosofisk tilnærming, økologiske prinsipper, økonomi, praktiske aktiviteter og tverrfaglige aspekter som inngår i fagfeltet økologisk restaurering. Eksempler fra alpine miljøer, våtmarker, elver, innsjøer og bekker, kystøkosystemer, skog, samt gjeninnføring av arter, blir behandlet. Teoretiske og praktiske aspekter blir diskutert i sammenheng med konkret gjennomføring at tiltak i pågående prosjekter. Emnet introduserer også viktige menneskelige problemstillinger og verktøy for å designe og utføre restaureringsprosjekter i forringet og ødelagt natur.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studentene vil tilegne seg kunnskap om hvordan de skal kunne evaluere, forstå og anvende økologiske prinsipper i tiltak for å returnere degraderte og ødelagte økosystemer tilbake til dynamiske, funksjonelle systemer.

Ferdigheter:

Studentene vil bli i stand til å identifisere ødeleggende og forringende prosesser i økosystemer, definere og beskrive målsetninger, evaluere og foreslå målrettede tiltak, inkludert utfordringer knyttet til sosiale og økonomiske spørsmål, og de skal utarbeide en restaureringsplan for en gitt lokalitet fra et utvalg av miljøer.

Kompetanse:

Studentene vil etter fullført emne kunne håndtere utfordringer og tverrfaglige aspekter, samt anvende økologiske teorier og praktiske teknikker som er sentrale innen restaureringsøkologi. Å utarbeide og presentere et forslag til en restaureringsplan vil også gi studentene erfaring og kompetanse i å utvikle slike prosjekter, samt utarbeide anbud og skrive søknader for finansiering av miljøprosjekter.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, studentpresentasjoner, obligatoriske innleveringer, utferd og semesteroppgave (utarbeid og presentere en restaureringsplan for en forringet lokalitet).
Læringsstøtte:
Kandidatene kan få veiledning av faglærer i kontortiden.
Pensum:
Artikler, bøker og rapporter vil bli gjort tilgjengelig underveis.
Forutsatte forkunnskaper:
Økologiemner på 200-nivå.
Obligatorisk aktivitet:
Presentasjoner, innleveringer og utferd. Innleveringer er obligatoriske hjemmeoppgaver med spørsmål fra forelesninger som må besvares, og bli godkjent, før semesteroppgaven kan leveres inn.
Vurderingsordning:
Emnet evalueres på bakgrunn av en semesteroppgave som skal utarbeides og presenteres som en restaureringsplan for en forringet lokalitet.
Sensor:
Kvaliteten på semesteroppgaven evalueres av en erfaren ekstern sensor og emneansvarlig.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning 30 timer. Forberedelser til presentasjoner og skriving av semesteroppgave: 95 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger, hjemmeoppgaver, utferd, presentasjoner og gruppearbeid: 30 timer.
Eksamensdetaljer: Semesteroppgave: Bestått/ Ikke bestått