Course code ECN375

ECN375 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori og anvendelser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Eirik Romstad
Medvirkende: Knut Einar Rosendahl, Olvar Bergland
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Emnet gis første gang i vårparallellen 2018.

Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Forelesninger og øvinger vil behandle følgende temaer: Samspill økonomi - miljø, bærekraftig utvikling, optimal forvaltning av fornybare og ikke-fornybare ressurser, optimalt forurensningsnivå, regulering av forurensning, virkemidler i miljøpolitikken, internasjonale miljøavtaler.  Sannferdig atferd og skeiv informasjon er sentralt i kurset.

Teoridelen i kurset er felles med ECN 273.  En semesteroppgave i grupper på eget valgt tema innen naturressurs- og miljøøkonomi avslutter kurset.  Gruppestørrelse 2-3 studenter.

Læringsutbytte:
Kandidater fra emnet skal være i stand til å anvende økonomisk teori for å analysere sentrale problemstillinger i forvaltning av miljø og naturressurser. Disse omfatter: samspill økonomi-miljø, bærekraftig utvikling, optimal forvaltning av fornybare og ikke-fornybare ressurser, optimalt forurensningsnivå, regulering av forurensning, virkemidler i miljøpolitikken, og internasjonale miljøavtaler. 
Læringsaktiviteter:

Forelesninger og øvinger (felles med ECN 273).  Det anbefales at studentene danner sjølorganiserte kollokviegrupper, eksempelvis på 3-4 personer, og sammen arbeider med teoristoffet og øvingsoppgavene. Arbeidet med øvingene og aktiv deltakelse i diskusjoner er avgjørende for godt læringsutbytte.. 

Kurset avsluttes med ei obligatorisk semesteroppgave i grupper på 2-3 studenter på et sjølvalgt team innafor naturressurs- og miljøøkonomi.

Læringsstøtte:
Øvings- og diskusjonstimer.  Nettsidene inneholder pekere på bakgrunnsstoff og aktuelle hendinger som er relatert til kurset, og er ei viktig kilde for studentenes læring. Arbeid med øviniger og aktiv deltakelse er vikting for å nå læringsmålene.  Vegledning på arbeid med obligatorisk semesteroppgave.
Pensum:
Perman, R., Y. Ma, M. Common, D. Maddison, J. McGilvray. 2011. Natural Resource and Environmental Economics. 4th ed. London: Longman.
Forutsatte forkunnskaper:
Mikroøkonomi på masternivå, ECN 311 eller tilsvarende. Miljø- og ressursøkonomikurs på introduksjonsnivå (ECN 170 eller tilsvarende).
Anbefalte forkunnskaper:
Generell gode kunnskaper i matematikk på nivå med ECN 102 eller tilsvarende.  Kunnskap om derivasjon, integrasjon og ubeskranka og beskranka optimering
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 timer (50%) i månedsskifte mars/april og semesteroppgave (50%). Arbeid med semesteroppgaven skjer i siste tredjedel av kurset etter at teoridelen er avslutta. For å kunne skrive semesteroppgave må studenten ha bestått eksamen. Semesteroppgave der 2-3 studenter jobber sammen på et sjølvalgt tema innafor naturressurs- eller miljøøkonomi. Ingen kontemuligher. 
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
ECN273 og ECN373 har felles teoridel og eksamen.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Felles teoridel med ECN273. Studenter som seinere i studiet ønsker å ta ECN373 får 5 studiepoeng reduksjon for ECN 273.
Undervisningstid:
6 timer pr uke kombinert forelesning/øvinger/diskusjon (ut mars / litt inn i april ved tidlig påske) og vegledning på semesteroppgavene.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått