Course code ECN375

ECN375 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori og anvendelser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Eirik Romstad
Medvirkende: Knut Einar Rosendahl, Olvar Bergland
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning og partiel evaluering ii vårparallellen. Innlevereing av semesteroppgave ved slutten av eksamensperioden. Evaluering av semesteroppgaver skjer innen vanlig sensurfrist for aktivitet i eksamensperioden.
Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Forelesninger og øvinger vil behandle følgende temaer: Samspill økonomi - miljø, bærekraftig utvikling, optimal forvaltning av fornybare og ikke-fornybare ressurser, optimalt forurensningsnivå, regulering av forurensning, virkemidler i miljøpolitikken, internasjonale miljøavtaler.  Sannferdig atferd og skeiv informasjon er sentralt i kurset.

Teoridelen i kurset + evaluering teor er felles med ECN275 (http://arken.nmbu.no/~eiriro/ecn275/).  En semesteroppgave i grupper på eget valgt tema innen naturressurs- og miljøøkonomi avslutter kurset.  Gruppestørrelse 2-3 studenter. Ytterligere detaljer på kurssida http://arken.nmbu.no/~eiriro/ecn375/

Læringsutbytte:

Kandidater fra emnet skal være i stand til å anvende økonomisk teori for å analysere sentrale problemstillinger i forvaltning av miljø og naturressurser. Disse omfatter: samspill økonomi-miljø, bærekraftig utvikling, optimal forvaltning av fornybare og ikke-fornybare ressurser, optimalt forurensningsnivå, regulering av forurensning, virkemidler i miljøpolitikken, og internasjonale miljøavtaler. 

Gjennom arbeidet med semesteroppgaven skal kandidaten tilegne seg ekstra kunnskap og analytiske ferdigheter på valgt tema.

Emnet utvider studentene sitt teorigrunnlag i moderne økonomi: Hva er de sterke sidene ved teorigrunnlaget, og hjelper studentene til å identifisere områder der moderne økonomisk teori fortsatt kommer til kort. Dette gir studentene et kritisk forhold til økonomifaget. Alternativverdi er sentralt i emnet og synliggjør både gevinster og kostnader ved bruk av ulike virkemidler for bedre miljø- og meir langsiktig ressursforvaltning.

Emnet utvikler derfor den sjølkritiske refleksjonen til studentene med omsyn til økonomi.  Det gjør studentene bedre i stand til å sette innsikt fra økonomiske analyser i perspektiv og forholde seg konstruktivt til kommentarer på de resultata som framkommer slike analyser.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger og øvinger (felles med ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori). Det anbefales at studentene danner sjølorganiserte kollokviegrupper, eksempelvis på 3-4 personer, og sammen arbeider med teoristoffet og øvingsoppgavene. Arbeidet med øvingene og aktiv deltakelse i diskusjoner er avgjørende for godt læringsutbytte.  Dette bidrar også til at studentene får erfaring i å forholde seg til og drøfte resultat fra økonomiske analyser på en faglig måte.

Kurset avsluttes med ei obligatorisk semesteroppgave i grupper på 2-3 studenter på et sjølvalgt team innenfor naturressurs- og miljøøkonomi.  I arbeidet med semesteroppgavene må studentene presentere og drøfte de valga de gjør.  Det gir studentene ytterligere trening i å se eget arbeid i en bredere sammenheng.

Læringsstøtte:

Teori delen: Øvings- og diskusjonstimer (se ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori for detaljer). Nettsidene inneholder pekere på bakgrunnsstoff og aktuelle hendinger som er relatert til kurset, og er ei viktig kilde for studentenes læring.

Arbeid med øvinger og aktiv deltakelse er viktig for å nå læringsmålene. Veiledning på arbeid med obligatorisk semesteroppgave.

Pensum:
Perman, R., Y. Ma, M. Common, D. Maddison, J. McGilvray. 2011. Natural Resource and Environmental Economics. 4th ed. London: Longman. (kan erstattes før semesterstart viss ei meir egna lærebok blir tilgjengelig). + materiale gjort tilgjengelig på kurssidene.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd eller tilsvarende universitet.
Anbefalte forkunnskaper:

ECN102 Innføring i matematikk for økonomer eller tilsvarende. Kunnskap om derivasjon, integrasjon og ubeskranka og beskranka optimering.

Introduksjonskurs i naturressurs- og miljøøkonomi (ECN170 eller tilsvarende)

Obligatorisk aktivitet:
Semesteroppgave. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet tilbys og ved påfølgende konteeksamen. 
Vurderingsordning:
Mappevurdering. 2 tematisk oppdelte prøver (miljøøkonomi og naturressursøkonomi) ved slutten av respektive tema i kurset. (2x25%), og semesteroppgaven (50%) forfaller på slutten av eksamensperioden. 
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, opgaver på de to delprøvener og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:

Emnet vil bli undervist på engelsk hvis det er en eller flere studenter som er utenlandske. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.

ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori og ECN375 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori og anvendelser har felles teoridel og eksamen. Studenter som har ECN275 fra før, kan kun ta ECN376 (semesteroppgave varianten) som er et relevant valg. 

Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN270 Naturressursøkonomi - 2 stp., ECN371 Miljøøkonomi - 2 stp., ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori - 10 stp. Studenter som har tatt ECN275 kan ikke ta ECN375, men henvises til ECN376
Undervisningstid:

6 timer pr uke kombinert forelesning/diskusjon (ut mars / litt inn i april ved tidlig påske) og vegledning på semesteroppgavene.

2 øvingstimer hver uke fram til slutt på forelesnings-/diskusjonstimer.

Vegledning på semesteroppgaver.

Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer