Course code ECN372F

ECN372F Klimaøkonomi - Nettversjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Knut Einar Rosendahl
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2021-2022
Undervises hvor?: Nettstudier
Emnets innhold:

Kurset består av to hovedtemaer:

i) DET GLOBALE KLIMAREGIMET OG KLIMAFORHANDLINGENE. Her diskuterer vi hva som påvirker de globale klimaforhandlingene og klimaavtalene som Paris-avtalen. Følgende tema blir belyst: 1. Skadekostnader av klimaendringer - hvordan verdsette framtidige skader, og hvordan behandle risiko og usikkerhet? 2. Hovedprinsipper for et globalt klimaregime - utslippsforpliktelser, global karbonpris etc. 3. Rettferdig fordeling av utslippsforpliktelser mellom land. 4. Klimaspillet - hva forteller økonomisk teori, og hva er det som faktisk skjer i forhandlingene?

ii) NASJONAL KLIMAPOLITIKK. Her diskuterer vi ulike typer virkemidler for å redusere klimagassutslipp. 1. Virkemidler for å redusere utslipp i Norge og EU. 2. Klima- og teknologipolitikk. 3. Karbonlekkasje som følge av nasjonal klimapolitikk. 4. Virkemidler for å implementere REDD (reduserte utslipp fra avskogning) i utviklingsland.

Læringsutbytte:

Studentene skal kunne:

  • Anvende miljøøkonomisk teori på klimaproblemet, inkludert forklare hva som er optimal reduksjon av klimagassutslipp fra et globalt perspektiv, og hvilke faktorer som er viktige i denne sammenhengen.
  • Anvende spillteori til å forklare hva som påvirker landenes posisjoner i klimaforhandlinger, og hva slags klimaavtaler man kan forvente ut fra økonomisk teori.
  • Identifisere, analysere og forstå effekten av virkemidler for å redusere klimagassutslipp, inkludert effekten på utslipp, kostnader, teknologiutvikling og karbonlekkasje.
  • Identifisere, analysere og forstå hva som påvirker avskoging i utviklingsland, og hvordan politikk kan brukes for å redusere avskoging.
  • Ha kunnskap om det internasjonale klimaregimet og klimapolitikk, og innsikt til å vurdere effekten av ulike forslag til klimapolitikk.
  • Arbeide både uavhengig og parvis for å utarbeid skriftlige rapporter, ha muntlige presentasjoner og delta i faglige diskusjoner
Læringsaktiviteter:

Forelesninger (inkl. gjesteforelesere) med streaming og opptak.

Utarbeidelse av skriftlige diskusjonsnotater, muntlig presentasjon og faglige diskusjoner. 

Læringsstøtte:
Veiledning og feedback ifm. skriving av diskusjonsnotater.
Pensum:
Utvalgte tidsskriftartikler og bokkapitler.
Forutsatte forkunnskaper:
Mellomnivå mikroøkonomi tilsvarende ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd eller ECN211 Mikroøkonomi II - Institusjoner, spill og markedssvikt. Grunnleggende miljøøkonomi tilsvarende ECN170 Miljø- og ressursøkonomi.
Obligatorisk aktivitet:

Innlevering av minst to diskusjonsnotater.

Muntlig presentasjon av eget diskusjonsnotat og muntlig kommentar/spørsmål til noen andres notat.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige til neste gang emnet tilbys. Ingen konte mulighet. 

Vurderingsordning:
Skriftlig hjemmeeksamen (3,5 timer) som teler 100%.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Emnet blir undervist på engelsk. Diskusjonsnotater må skrives og presenteres på engelsk. På eksamen kan enten norsk eller engelsk brukes.
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
2x2 timer forelesninger per uke til og med oktober, deretter presentasjoner av diskusjonsnotater
Eksamensdetaljer: Skriftlig hjemmeeksamen: Bestått/ Ikke bestått