Course code ECN372

Emneansvarlige: Knut Einar Rosendahl
Medvirkende: Arild Einar Bjørn Angelsen, Ståle Navrud
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: Emnet er tilrettelagt studenter på M-ECON og M-ØA. Hvis det ikke er plass på emnet, kan man evt ta ECN372F i stedet.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset består av to hovedtemaer:

i) DET GLOBALE KLIMAREGIMET OG KLIMAFORHANDLINGENE. Her diskuterer vi hva som påvirker de globale klimaforhandlingene og klimaavtalene som Paris-avtalen. Følgende tema blir belyst: 1. Skadekostnader av klimaendringer - hvordan verdsette framtidige skader, og hvordan behandle risiko og usikkerhet? 2. Hovedprinsipper for et globalt klimaregime - utslippsforpliktelser, global karbonpris etc. 3. Rettferdig fordeling av utslippsforpliktelser mellom land. 4. Klimaspillet - hva forteller økonomisk teori, og hva er det som faktisk skjer i forhandlingene?

ii) NASJONAL KLIMAPOLITIKK. Her diskuterer vi ulike typer virkemidler for å redusere klimagassutslipp. 1. Virkemidler for å redusere utslipp i Norge og EU. 2. Klima- og teknologipolitikk. 3. Karbonlekkasje som følge av nasjonal klimapolitikk. 4. Virkemidler for å implementere REDD (reduserte utslipp fra avskogning) i utviklingsland.

Læringsutbytte:

Studentene skal kunne:

  • Anvende miljøøkonomisk teori på klimaproblemet, inkludert forklare hva som er optimal reduksjon av klimagassutslipp fra et globalt perspektiv, og hvilke faktorer som er viktige i denne sammenhengen.
  • Anvende spillteori til å forklare hva som påvirker landenes posisjoner i klimaforhandlinger, og hva slags klimaavtaler man kan forvente ut fra økonomisk teori.
  • Identifisere, analysere og forstå effekten av virkemidler for å redusere klimagassutslipp, inkludert effekten på utslipp, kostnader, teknologiutvikling og karbonlekkasje.
  • Identifisere, analysere og forstå hva som påvirker avskoging i utviklingsland, og hvordan politikk kan brukes for å redusere avskoging.
  • Ha kunnskap om det internasjonale klimaregimet og klimapolitikk, og innsikt til å vurdere effekten av ulike forslag til klimapolitikk.
  • Arbeide både uavhengig og parvis for å utarbeid skriftlige rapporter, ha muntlige presentasjoner og delta i faglige diskusjoner
Læringsaktiviteter:

Forelesninger (inkl. gjesteforelesere) på campus med streaming og opptak.

Utarbeidelse av skriftlige diskusjonsnotater alene og i par, muntlig presentasjon og faglige diskusjoner. 

Læringsstøtte:
Veiledning og feedback ifm. skriving av diskusjonsnotater.
Pensum:
Utvalgte tidsskriftartikler og bokkapitler.
Forutsatte forkunnskaper:
Mellomnivå mikroøkonomi tilsvarende ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd eller ECN211 Mikroøkonomi II - Institusjoner, spill og markedssvikt. Grunnleggende miljøøkonomi tilsvarende ECN170 Miljø- og ressursøkonomi.
Obligatorisk aktivitet:

Fysisk deltakelse på minst halvparten av forelesningene (i klasserommet).

Muntlig presentasjon av eget diskusjonsnotat og muntlig kommentar/spørsmål til noen andres notat.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige til neste gang emnet tilbys. Ingen konte mulighet. 

Vurderingsordning:
Mappevurdering. Karakteren bestemmes basert på to innleverte diskusjonsnotater og muntlig eksamen avholdt i undervisningsperioden. Diskusjonsnotatene og eksaminering av et diskusjonsnotat under eksamen teller totalt 50%, mens resten av muntlig eksamen teller 50%. 
Sensor:
Ekstern sensor på muntlig eksamen
Merknader:

Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.

Emnet har begrenset plass. Søknad om opptak til emnet i Studentweb. Merk at emnet har tidligere påmeldingsfrist enn den generelle oppmeldingsfristen for emner i høstparallellen. Påmeldingsfristen for emnet er 25. august.

Førstemann til mølla prinsipp, dersom det er ledige plasser etter fristen. Dersom det er ingen ledige plasser, send e-post til studieveileder-hh@nmbu.no for å bli satt opp på venteliste.

Merk! Deltagelse i første forelesning er obligatorisk. Dersom det er ledige plasser til første forelesning, studentene på venteliste vil bli kontaktet.

Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
2x2 timer forelesninger per uke til og med oktober, deretter presentasjoner av diskusjonsnotater
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer